Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 30: Gwenzi Rinopfuta Mwoto

Nhau 30: Gwenzi Rinopfuta Mwoto

Mosesi akanga asvika kugomo reHorebhi kundowana uswa hwamakwai ake. Pano akaona gwenzi richipfuta mwoto, asi rakanga risingatsvi!

Mosesi ari pagwenzi raipfuta moto

Mosesi akafunga kuti: ‘Chishamiso ichi.’ ‘Ndichaswedera pedyo ndigonyatsoona.’ Paakaswedera pedyo, inzwi rakabva mugwenzi, richiti: ‘Usaswederazve pedyo. Bvisa shangu dzako, nokuti umire panzvimbo tsvene.’ Akanga ari Mwari aitaura nokungirozi, saka Mosesi akafukidza chiso chake.

Zvino Mwari akati: ‘Ndaona kutambura kwavanhu vangu vari muEgipita. Nokudaro ndichavasunungura, uye iwe ndiwe wandinotuma kundobudisa vanhu vangu muEgipita.’ Jehovha aizoendesa vanhu vake kunyika yakaisvonaka yeKanani.

Asi Mosesi akati: ‘Ini ndini aniko. Ndingaita sei ikoku? Asi kana ndikaenda. VaIsraeri vachati kwandiri, “Watumwa naniko?” Ipapo ndichatii?’

Mwari akati: ‘Izvi ndozvauchataura.’ ‘ “JEHOVHA Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka naMwari waJakobho andituma kwamuri.” ’Uye Jehovha akawedzera kuti: ‘Ndiro zita rangu nokusingaperi.’

Mosesi akati: ‘Asi nganditi vanorega kundidavira pandinoti mandituma.’

‘Chiiko chiri muchanza chako?’ Jehovha akabvunza.

Mosesi akati: ‘Itsvimbo.’

Mwari akati: ‘Ikande pasi.’ Uye apo Mosesi akakanda, tsvimbo yakava nyoka. Ipapo Jehovha akaratidza Mosesi rimwe nenji. Akati: ‘Pinza chanza chako munguvo yako.’ Mosesi akapinza, uye paakabudisa chanza chake, chakanga chakachena sechando! Chanza chakaoneka sechine chirwere chamaperembudzi. Tevere Jehovha akapa Mosesi simba rokuita nenji retatu. Pakupedzisira akati: ‘Paunoita manenji awa vaIsraeri vachadavira kuti ndakutuma.’

Pashure pakwo Mosesi akaenda kumba ndokuti kuna Jetero: ‘Ndapota ndiregei ndidzoke kuhama dzangu Egipita kundoona kuti dzakadini.’ Zvino Jetero akati kuna Mosesi enda zvakanaka, ipapo Mosesi akavamba rwendo rwokudzokera Egipita.

Eksodho 3:1-22; 4:1-20.Mibvunzo

 • Gomo riri pamufananidzo rinonzii?
 • Taura zvakaonekwa naMosesi zvisingaitiki nguva dzose paakaenda kugomo nemakwai ake.
 • Inzwi rakabva mugwenzi raipfuta rakati kudini, uye raiva inzwi raani?
 • Mosesi akapindura sei Mwari paakamuudza kuti aizotungamirira vanhu vaMwari kubva muEgipita?
 • Mwari akaudza Mosesi kuti ati chii kana vanhu vaizomubvunza kuti akanga atumwa naani?
 • Mosesi aizokwanisa kuratidza sei kuti Mwari akanga amutuma?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Eksodho 3:1-22.

  Zvakaitika kuna Mosesi zvinotipa sei chivimbo chokuti kunyange tikanzwa sokuti hatikodzeri kuita basa raMwari, Jehovha achatibatsira? (Eks. 3:11, 13; 2 VaK. 3:5, 6)

 • Verenga Eksodho 4:1-20.

  Kuchinjai kwakaitika pamafungiro aMosesi mumakore 40 aakapedza ari kuMidhiani, uye chidzidzoi icho avo vari kuvavarira kuwana ropafadzo muungano vangadzidza pane izvi? (Eks. 2:11, 12; 4:10, 13; Mika 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  Kunyange kana tikarangwa naJehovha achishandisa sangano rake, chivimboi icho muenzaniso waMosesi ungagona kutipa? (Eks. 4:12-14; Pis. 103:14; VaH. 12:4-11)