Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 8: Hofori Mupasi

Nhau 8: Hofori Mupasi

Kudai mumwe munhu akanga achiuya kwauri uye akareba tsoka pfumbamwe, waizofungei? Kuti munhuyo angava hofori! Pasi pano pane imwe nguva paiva nehofori chaizvoizvo. Bhaibheri rinoratidza kuti madzibaba adzo aiva ngirozi dzakabva kudenga. Asika kungadaro sei?

Hofori dzine masimba masimba

Yeuka, ngirozi yakaipa Satani yakanga yakabatikana nokuparira chinetso. Yanga ichitoedza kuti ngirozi dzaMwari dzive dzakaipa. Munguva yakati o, dzimwe dzeidzi ngirozi dzakavamba kuterera Satani. Dzakarega basa raiva naMwari rokuti dziite mudenga. Uye dzakaburukira pasi pano ndokuzviitira dzimene miviri yavanhu. Unoziva kuti nei here?

Bhaibheri rinoti imhaka yokuti vanakomana ava vaMwari vakaona vakadzi vakanaka pasi pano ndokuda kugara navo. Saka vakauya kupasi ndokuroora vakadzi ava. Bhaibheri rinoti kwakanga kwakaipa, nokuti Mwari akaita ngirozi kuti dzigare mudenga.

Apo ngirozi navadzimai vadzo vakava navana, ava vana vaiva vakasiana. Pakutanga vangave vasina kuoneka vakasiana kwazvo. Asi vakaramba vachingokura zvikuru, vachingoramba vachisimba zvikuru, kusvikira vava hofori.

Hofori idzi dzaiva dzakaipa. Uye nokuti dzaiva dzakakura zvikuru uye dzakasimba, dzaizokuvadza vanhu. Dzaiedza kumanikidzira ari wose kuva akaipa saidzo dzimene.

Enoki akanga afa, asika pasi pano paiva nomumwe murume zvino akanga akanaka. Zita romurumeyu rainzi Noa. Aigaroita icho Mwari aida kuti aite.

Parimwe zuva Mwari akaudza Noa kuti nguva yakanga yasvika yokuti Iye aparadze vanhu vose vakaipa. Asi Mwari aizoponesa Noa, mhuri yake nezhinji dzemhuka. Ngationei kuti Mwari akakuita sei.

Genesi 6:1-8; Judhasi 6.Mibvunzo

 • Chii chakaitika dzimwe ngirozi dzaMwari padzakateerera Satani?
 • Nei dzimwe ngirozi dzakarega basa radzo mudenga ndokuuya pasi pano?
 • Nei zvakanga zvisina kururama kuti ngirozi dziuye pasi pano uye dzobva dzazviitira miviri yevanhu?
 • Vana vengirozi vakanga vakasiyana nevamwe pakudini?
 • Sezvaunogona kuona mumufananidzo, vana vengirozi vakaitei pavakava hofori?
 • Pashure paEnoki, murume upi akanaka akazorarama panyika, uye nei Mwari aimuda?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 6:1-8.

  Genesi 6:6 inoratidza chii nezvemanzwiro angaita Jehovha pamusoro pomufambiro wedu? (Pis. 78:40, 41; Zvir. 27:11)

 • Verenga Judhasi 6.

  Ko ngirozi “dzisina kuchengeta nzvimbo yadzo yepakutanga” muzuva raNoa dzinoshanda sei sechiyeuchidzo kwatiri nhasi? (1 Vak. 3:5-9; 2 Pet. 2:4, 9, 10)