Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 7: Murume Akashinga

Nhau 7: Murume Akashinga
Enoki

Vanhu zvavakavamba kuwanda papasi, uzhinji hwavo hwakaita zvinhu zvakaipa saKaini. Asi mumwe murume aiva akasiyana. Ndiye murume uyu ainzi Enoki. Enoki aiva murume akashinga. Vanhu vakamupoterera vaiita zvinhu zvakashata kwazvo, asi Enoki akangopfuurira kubatira Mwari.

Unoziva here kuti nei vanhuvo panguvayo vaiita zvinhu zvizhinji kwazvo zvakaipa? Eya, funga, Ndianiko akasakisa Adhama naEvha kusaterera Mwari ndokudya muchero wakanzi naMwari havafaniri kudya? Yaiva ngirozi yakaipa. Bhaibheri rinoiidza kuti Satani. Uye ari kuedza kuti ari wose ave akaipa.

Utsotsi uye umhondi

Rimwe zuva Jehovha Mwari akaita kuti Enoki azivise vanhu chimwe chinhu chavasina kuda kunzwa. Ndeichi: ‘Pane rimwe zuva Mwari achaparadza vanhu vose vakaipa.’ Zvimwe vanhu vakatsamwa zvikuru kunzwa izvi. Vangatove vakaedza kuuraya Enoki. Saka Enoki aitoda kuva akashinga kuzivisa vanhu nezvechaizoitwa naMwari.

Mwari haana kurega Enoki achigara nguva refu pakati pavanhuvo vakaipa. Enoki akararama makore 365 bedzi. Neiko tichiti “makore 365 bedzi”? Nokuti vanhu mumazuvawo vanga vakasimba zvikuru kupinda zvino uye vairarama nguva refu kwazvo. Idika, mwanakomana waEnoki Metusera akararama makore 969!

Vanhu vachiita zvinhu zvakaipa

Eya, Enoki afa, vanhu vakangoramba vachiipisisa. Bhaibheri rinoti ‘chiri chose chavaifunga chakanga chakashata nguva yose,’ uye kuti ‘pasi rakazadzwa namasimba masimba.’

Unoziva here chimwe chezvikonzero nei papasi paiva nechinetso chikurusa mumazuvawo? Imhaka yokuti Satani akanga ane nzira itsva yokuita kuti vanhu vaite zvakaipa. Tichadzidzazve pamusoro payo.

Genesi 5:21-24, 27; 6:5; VaHebheru 11:5; Judhasi 14, 15.Mibvunzo

 • Enoki akanga akasiyana nevamwe pakudini?
 • Nei vanhu vomuzuva raEnoki vakaita zvinhu zvakaipa zvakawanda kudaro?
 • Zvinhu zvipi zvakaipa zvaiitwa nevanhu? (Ona mufananidzo.)
 • Nei Enoki aifanira kushinga?
 • Kare vanhu vairarama kwenguva yakareba sei, asi Enoki akararama kwenguva yakareba sei?
 • Chii chakaitika Enoki afa?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Genesi 5:21-24, 27.

  Enoki aiva noukama hworudzii naJehovha? (Gen. 5:24)

  Maererano neBhaibheri, munhu upi akararama nguva refu kupfuura vamwe vose, uye akanga akura zvakadini paakafa? (Gen. 5:27)

 • Verenga Genesi 6:5.

  Zvinhu zvakava zvakaipa sei pashure pokufa kwaEnoki, uye izvi zvakafanana sei nezuva redu? (2 Tim. 3:13)

 • Verenga VaHebheru 11:5.

  Unhu hupi hwaEnoki ‘hwakanyatsofadza Mwari,’ uye zvakaguma nei? (Gen. 5:22)

 • Verenga Judhasi 14, 15.

  VaKristu nhasi vangatevedzera sei ushingi hwaEnoki pavanenge vachinyevera vanhu nezvehondo iri kuuya yeAmagedhoni? (2 Tim. 4:2; VaH. 13:6)