Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba Inobva kuDare Rinotungamirira

Tsamba Inobva kuDare Rinotungamirira

Hama neHanzvadzi Dzinodiwa:

Kuma600 B.C.E., muprofita Ezekieri akaratidzwa zvinhu zvinoshamisa. Akaratidzwa ngoro huru yekudenga, ichityairwa naChangamire wezvinhu zvose. Mafambiro ayo ndiwo ainyanya kushamisa. Yaimhanya semheni, kunyange payaichinja kwekuenda, yaigona kuzviita isingatendeuki kana kuderedza kumhanya kwayo!​—Ezek. 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Zvaakaratidzwa izvozvo zvinotiyeuchidza kuti chikamu chesangano raJehovha chekudenga hachisi kumira. Ko chikamu chepanyika? Zvakaitika mugore rebasa rapfuura zviri kunyatsoratidza pachena kuti Jehovha ari kuita kuti vanhu vake vakarongeka vari panyika vafambirane nechikamu chekudenga!

Chikamu chekudenga chesangano raJehovha hachisi kumira

KuUnited States, vashandi vepaBheteri vange vari mubishi kutama vachibva kuBrooklyn vachienda kumahofisi edu makuru kuWarwick, muNew York, vamwewo vachienda kune zvimwe zvivako zveBheteri uye vamwe kundima. Vashandi vepaBheteri vari kune mamwe mapazi munyika yose vakabatikanawo nekuvaka, kugadziridza zvimwe zvivako, kuenda kunoshanda kune mamwe mapazi kana kutamira kune dzimwe nzvimbo. Ko iwewe? Kunyange zvazvo wakanga usiri mubishi rekutama, hapana mubvunzo kuti wange wakabatikana nezvimwewo.

Dare Rinotungamirira riri kubayiwa mwoyo uye riri kukurudzirwa  parinoona vanhu vaMwari pasi rese vachiwedzera kushanda nesimba kuti vafambirane nesangano raJehovha. Vazhinji vakatamira kunzvimbo dzinodiwa vaparidzi vakawanda. Vamwe vakasarudza kuita mamwe mabasa ekushumira Mwari, akadai sekutamira kundima yemumwe mutauro. Vakawanda vakaedza nzira itsva yekuparidza nayo yavakanga vasina kujaira. Vamwe vakawanda vakashandisawo dzimwe nzira pakuwedzera basa ravo. Uye vaKristu vose vakatendeka kusanganisira vakwegura nevane utano husina kunaka, vari kumhanya nhangemutange yeupenyu vakatendeka​—vasingamiri pakuita basa raJehovha zvoita kuti vabatsire pakufumura Satani semurevi wenhema!​—1 VaK. 9:24.

Ivai nechokwadi chekuti Jehovha anocherechedza kushingaira kwamuri kuita. (VaH. 6:10) Kuzvipira kwenyu  kunotifungisa nezvaAbrahamu naSara. Paainge ava nemakore ekuma70, Abrahamu akatama nemhuri yake vachibva kuguta reUri yevaKadheya vachienda kuKenani, kwaaizonorarama achigara mumatende kwemakore zana akanga asara eupenyu hwake. Iye nemudzimai wake waaida vakaratidza kuzvipira kunoshamisa chaizvo!​—Gen. 11:31; Mab. 7:2, 3.

Uri kuzvipirawo saizvozvo here? Imi mose muri kutsungirira makatendeka munguva dzino dzakaoma, muri kuita zvatakaudzwa naJesu kuti tiite. Akati: “Naizvozvo endai munoita kuti vanhu vemarudzi ose vave vadzidzi, muchivabhabhatidza muzita raBaba neroMwanakomana neromudzimu mutsvene.”​—Mat. 28:19.

Shoko rakashandiswa naJesu rekuti “endai” rinotoratidza kuti tinofanira kunge tiine chimwe chinhu chatiri kuita. Zvinofadza chaizvo kuona zvakawanda zvakaitwa mugore rakapfuura nevateveri vaJesu vanoshingaira! Zviri nyore kuona kuti ruoko rwaJehovha ruri kukomborera basa rekuzivisa mashoko akanaka eUmambo kuvanhu vemarudzi ese.​—Mako 13:10.

Vazhinji vari kugamuchira chokwadi. Gore rakapfuura takava nenhamba yatisati tambosvitsa yevaparidzi 8 340 847 uye paavhareji takaitisa zvidzidzo zveBhaibheri 10 115 264 mwedzi wega wega. Hapana mubvunzo kuti ngoro yekudenga iri kumhanya, uye ndizvo zvamuri kuitawo! Rambai muchiita basa rakanaka munguva pfupi yasara Jehovha asati avhara suo rekuti vanhu vawane ruponeso.

Saka zvakakodzera kuti rugwaro rwegore rwa2017 rwuti, “Vimba naJehovha uite zvakanaka”! (Pis. 37:3) Pamunoteerera mashoko iwayo, muchiita zvakanaka nekuitira Jehovha basa dzvene, munenge muchitoratidza kuti munovimba  naye. Tapota yeukai kuti hamusi mega mubasa iroro. Mashoko aJesu achagara ari echokwadi, ekuti: “Tarirai! ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho.”​—Mat. 28:20.

RUGWARO RWEGORE RWA2017:

“Vimba naJehovha uite zvakanaka”

Ivai nechokwadi chekuti Jehovha acharamba achikomborera basa ramuri kuita makatendeka. Hazvinei kuti zvamunoita zvidiki kana kuti zvakakura, chinokosha kuna Jehovha ndechekuti munenge muchimupa zvakanakisisa zvamunokwanisa uye muchizviita nechinangwa chakanaka. Zvipo zvese zvakadaro zvinomufadza uye zvinoita kuti atifarire. (2 VaK. 9:6, 7) Saka rambai muchiswedera pedyo naBaba venyu vekudenga kuburikidza nekunyengetera nguva dzese, kudzidza Shoko raMwari, kupinda misangano uye kugara muchishingaira muushumiri.

Kutozosvikira “nguva pfupi” iyi yakapiwa Dhiyabhorosi yapera, mupanduki iyeye akaipa acharamba achiita zvese zvaanokwanisa kuti atitadzise kuramba takavimbika kuna Jehovha. (Zvak. 12:12) Kana mukaramba muri pedyo naJehovha Dhiyabhorosi haazombobudiriri pane zvaari kuedza kuita. (Pis. 16:8) Tapota zivai kuti tinokudai zvikuru uye tinotenda kutsigira kwamuri kuita basa rine chekuita neUmambo hwaIshe mumazuva ano ekupedzisira.

Hama dzenyu,

Dare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha