Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Georgia

Georgia

KUPARARIRA kwemashoko eUmambo muGeorgia kunonyatsoratidzwa nemufananidzo waJesu wembiriso iri mumukanyiwa. (Mat. 13:33) Kufanana nemashandiro anoita mbiriso, kuwedzera kwevaparidzi kwaisava pachena pakutanga, asi pasina nguva mashoko eUmambo akapararira kwese kwese ndokuita kuti vakawanda vachinje mararamiro avo.

Verenga nyaya inokurudzira uye inobaya mwoyo yevanhu vaMwari kuGeorgia, avo vakatanga basa rekuparidza vachiratidza rudo, kutenda, kuvimbika uye ushingi ‘mumwaka wakakodzera uye mumwaka unotambudza.’​—2 Tim. 4:2.

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

Zvakaita Georgia

Inzwa muchidimbu zvakaita nyika yeGeorgia iyo iri pedyo neBlack Sea, vanhu vacho, tsika, uye mutauro weko.

Vanhu Vekutanga tanga Kutsvaka Chokwadi

Vakanga vadzidza chokwadi cheBhaibheri vari kune dzimwe nzvimbo vakauya Georgia kuti vaparadzire chokwadi cheUmambo.

Misangano Inovabatsira Vese Kuti Vasimbe Pakutenda

Misangano yechiKristu uye mabhuku emutauro wechiGeorgian zvakavhura sei mukana wekuti vanhu vakawanda vazowana chokwadi?

Ndaida Kuchinja Mararamiro Andaiita

Nguva yaaifanira kushanda muchiuto payakapera, Davit Samkharadze akanyengetera achikumbira kuti abatsirwe kuchinja mararamiro ake. Zuva rakatevera, akaonana neZvapupu zvaJehovha.

Ndakakumbira Jehovha Kuti Anditungamirire

Tamazi Biblaia akakumbira Mwari uye Mwari akamutungamirira asati atamira kune rimwe taundi.

“Zvinhu Zvose Zvinobvira Kuna Mwari”

Paakabatsira zvimwe Zvapupu kuprinda mabhuku anotsanangura Bhaibheri muchiGeorgian, Natela akaona sekuti zvakanga ‘zvisingabviri.’

Bhaibheri muchiGeorgian

Zvinyorwa zveBhaibheri muchiGeorgian chekare zvinonzi zvakanyorwa pakati pemakore ekuma400 C.E. kana kuti makore iwayo asati asvika.

“Mwari Akaramba Achiita Kuti Zvikure.”​—1 VaK. 3:6.

Georgia payakawana kuzvitonga, Zvapupu zvaJehovha zvakafadzwa nekuona vanhu vakawanda vachiuya muchokwadi.

Vafudzi Vane Hanya Vanoita Basa Rekudzidzisa

Pakaparara utongi hwechiCommunist, Zvapupu zvaizoronga sei ungano, misangano, magungano, uye zvaizoshandura sei mabhuku anotsanangura Bhaibheri?

Aisakwanisa Kurisiya Pasi!

Badri Kopaliani aiva nechido chakasimba chekuverenga Bhaibheri rake idzva, akakumbira mazuva ekusava pabasa kuti apedze kuriverenga.

Nguva Yese Iyi Makanga Muri Kupi?

Pasati patombopera gore abhabhatidzwa, Artur Gerekhelia akaenda kwaidiwa vaparidzi veUmambo vakawanda.

Ndainzwa Kuti Zviri Kunyatsondifambira

Madona Kankia aimbova mubato rechiCommunist muGeorgia uye aizivikanwa chaizvo, asi akazosarudza kuchinja upenyu hwake.

Rudo Rwechokwadi rwechiKristu Harumboperi

Panguva yairwiwa hondo muAbkhazia, Igor Ochigava naGizo Narmania vakabatsira Zvapupu zvavainamata nazvo nevamwewo vanhu kuti vawane zvekurarama nazvo uye mashoko emuBhaibheri anozorodza.

Ndakazvionera Ndega Zvinotaurwa neBhaibheri!

Achida kuziva nezveZvapupu zvaJehovha, Pepo akaita zvaakaudzwa naamai vake, pavakati: “Enda unozvinzwira zvavanodzidzisa.”

Kuwana Makomborero ‘Mumwaka Wakakodzera Neunotambudza.’​—2 Tim. 4:2.

Mumakore aya, nhamba yeZvapupu zvaJehovha yakawedzera nekukurumidza, asi vakabva vatanga kushorwa nevanhu vavaisambofungidzira.

Kutyisidzirwa Hakuna Kuvatadzisa Kushumira Jehovha

Veruzhinji vakati kudii nekutambudzwa kwaiitwa Zvapupu zvaJehovha muGeorgia?

“Iyi Inhaka Yevashumiri vaJehovha.”​—Isa. 54:17.

Vaparidzi vanoshanda nesimba kuti vawedzera basa ravanoitira Jehovha vanowana chikomborero chake.

Vakayeuka Musiki Wavo Mukuru

Pamapiyona ari muGeorgia, mumwe chete pavatatu vavo ane makore 25 kana kuti ari pasi.

VaKurd Vanogamuchira Chokwadi

Vanhu vanotya Mwari vari kufara kunzwa chokwadi mumutauro wavo.

Rudo Harwuna Muganhu

Vanambuya vaviri vakazvionera rudo rwevanhu vaMwari.