Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIDZIDZO 17

Kuti Uchengete Shamwari, Unofanira Kuva Shamwari

Kuti Uchengete Shamwari, Unofanira Kuva Shamwari

Ushamwari hunovakirwa parudo. Kudzidza kwaunoita zvakawanda nezvaJehovha, ndiko kuwedzera kunoita kumuda kwako. Kuda kwako Mwari zvakunowedzera, kuda kwako kumushumira kunowedzerawo. Izvi zvichakuita kuti uve mudzidzi waJesu Kristu. (Mateu 28:19) Nokubatana nemhuri inofara yeZvapupu zvaJehovha, unogona kuva noushamwari naMwari nokusingaperi. Unofanira kuitei?

Unofanira kuratidza kuda kwako Mwari nokuteerera mitemo yake. “Kuda Mwari kunoreva izvi, kuti tichengete mirayiro yake; asi mirayiro yake hairemi.”—1 Johani 5:3.

Shandisa zvaunodzidza. Jesu akataura nyaya inoenzanisira izvi. Murume akangwara akavakira imba yake paruware. Murume akapusa akavakira imba yake pajecha. Pakauya mvura zhinji ine dutu, imba yakavakirwa paruware haina kuwa, asi imba yakavakirwa pajecha yakaondomoka. Jesu akati avo vanonzwa zvaanodzidzisa nokuzviita vakafanana nomurume akangwara akavakira paruware. Asi avo vanoteerera zvaanodzidzisa uye vorega kuzviita vakafanana nomurume akapusa akavakira pajecha. Unoda kufanana nomurume upi?—Mateu 7:24-27.

 Kuzvitsaurira. Izvi zvinoreva kuti unosvika Jehovha nomunyengetero womuudza kuti unoda kuita kuda kwake nokusingaperi. Kuita kuda kwaMwari kunoratidza kuti uri mudzidzi waJesu Kristu.—Mateu 11:29.

Kubhabhatidzwa. “Bhabhatidzwa ubvise zvivi zvako nokudana pazita rake.”—Mabasa 22:16.

Batanidzwa zvizere mukushumira Mwari. “Zvose zvamunoita, zvishandei nemweya wose sokuna Jehovha, kwete kuvanhu.”—VaKorose 3:23.