Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Uchaita Kuda kwaJehovha Here?

Uchaita Kuda kwaJehovha Here?

Tinokutenda nekuverenga kwawakaita bhuku rino kuti udzidze zvakawanda nezveZvapupu zvaJehovha, nezvebasa ratinoita, uye zviri kuitwa nesangano redu. Tinovimba kuti rakubatsira kuti uone kuti ndisu tiri kuita kuda kwaJehovha. Tinokukurudzira kuti urambe uchidzidza nezvaMwari, uchiudzawo hama neshamwari dzako zvauri kudzidza, uye kuti ugare uchienda kumisangano yedu yechiKristu.—VaHebheru 10:23-25.

Paucharamba uchidzidza nezvaJehovha, uchawedzera kuona kuti Jehovha anokuda chaizvo. Izvozvo zvichaita kuti ude kuita zvese zvaunogona kuti uratidze kuti unomudawo. (1 Johani 4:8-10, 19) Asi ungaratidza sei kuti unomuda? Kuteerera zvaanoda muupenyu kunokubatsira sei? Uye chii chichakubatsira kuti uve nechido chekuita kuda kwaMwari pamwe chete nesu? Anokudzidzisa Bhaibheri anogona kukubatsira kuwana mhinduro dzacho kuti iwe nemhuri yako “murambe muri murudo rwaMwari, . . . muchifunga nezveupenyu husingaperi.”—Judha 21.

Tinokukumbira kuti urambe uchienda mberi munzira yechokwadi kuburikidza nekudzidza bhuku riri pasi apa . . .