Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

CHIDZIDZO 11

Sei Tichipinda Magungano?

Sei Tichipinda Magungano?

Mexico

Germany

Botswana

Nicaragua

Italy

Sei vanhu ava vari kufara kudai? Vari pagungano redu. Sezvaiitwa nevanhu vaMwari vekare, avo vakaudzwa kuti vaungane katatu pagore, isuwo tinogara tichitarisira kusvika kwenguva yatinoungana takawanda. (Dheuteronomi 16:16) Gore negore tinoita magungano matatu: magungano edunhu ezuva rimwe chete maviri, uye gungano remunharaunda remazuva matatu. Magungano aya anotibatsira sei?

Anosimbisa kubatana kwedu sevaKristu. VaIsraeri vaifara chaizvo pavairumbidza Jehovha vari “pakati peungano yakakura,” uye ndizvo zvatinoitawo patinoungana pamagungano edu. (Pisarema 26:12; 111:1) Magungano aya anotipa mukana wekuonana uye kushamwaridzana neZvapupu zvekune dzimwe ungano kana zvekune dzimwe nyika. Masikati tinodya pamwe chete tiri panoitirwa gungano, izvo zvinotipa mumwe mukana wekuti tishamwaridzane. (Mabasa 2:42) Pamagungano aya tinozvionera tega rudo runobatanidza ‘sangano redu rese rehama’ dziri panyika.—1 Petro 2:17.

Anotibatsira kuti tikure pakunamata. VaIsraeri vaibatsirwawo ‘pavainzwisisa mashoko’ emuMagwaro avaitsanangurirwa. (Nehemiya 8:8, 12) Isuwo tinokoshesa chaizvo zvatinodzidziswa pamagungano edu zvinobva muBhaibheri. Purogiramu imwe neimwe inenge iine dingindira rinobva muShoko raMwari. Zvinhu zvinofadza zvakadai sehurukuro, kuedzesera zvinhu zvakatoitika, uye hurukuro dzekusiyirana, zvinotidzidzisa kuti tingaita sei kuda kwaMwari muupenyu hwedu. Tinosimbiswa patinonzwa zvakaitika kune vamwe vari kukunda miedzo yavanosangana nayo sevaKristu munguva dzino dzakaoma. Pamagungano emunharaunda panoitwa mitambo inotibatsira kuona kuti nyaya dzemuBhaibheri dzinotova zvinhu chaizvo zvakaitika, uye inotipa zvidzidzo zvinotibatsira. Pagungano rimwe nerimwe panobhabhatidzwawo vanhu vanoda kuratidza pachena kuti vakazvitsaurira kuna Mwari.

  • Sei magungano achiita kuti tifare?

  • Kupinda gungano kuchakubatsira sei?