Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo Inobvunzwa Nevabereki

Mibvunzo Inobvunzwa Nevabereki

MASHOKO OKUWEDZERA

Mibvunzo Inobvunzwa Nevabereki

“Ndingaita sei kuti mwana wangu ataure neni?”

“Ndinofanira kudzika mutemo wekuti mwana ange atova pamba nenguva yakati here?”

“Ndingabatsira sei mwanasikana wangu kuti ave nemaonero akanaka panyaya yokudhayeta?”

Iyi mimwe yemibvunzo 17 inopindurwa muMashoko Okuwedzera ano. Mashoko arimo akakamurwa kuva zvikamu zvitanhatu uye akarongwa kuti aenderane nezvitsauko zvakakodzera pane zviri muBhuku 1 uye Bhuku 2 reMibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda.

Verengai mashoko acho. Kana zvichiita, akurukurei newamakaroorana naye. Chishandisai mazano acho pakubatsira vana venyu. Mhinduro dzamuchawana ndedzechokwadi. Dzinobva muShoko raMwari Bhaibheri, kwete pauchenjeri hwevanhu vane zvivi.—2 Timoti 3:16, 17.

290  Kukurukurirana

297  Mitemo

302  Rusununguko

307  Zvepabonde uye Kudanana

311  Nyaya Dzine Chokuita Nemanzwiro

315  Zvokunamata

 KUKURUKURIRANA

Pane chakaipa here nokuitisana nharo newandakaroorana naye kana kuti nevana vangu?

Kusawirirana kunotoitika chete pane vakaroorana. Kunyange zvakadaro, zviri kwamuri kuti mungagadzirisa sei kusawirirana kwacho. Vechiduku vanonetseka zvikuru nokukakavadzana kunoita vabereki vavo. Iyi inyaya inokosha nokuti kazhinji kacho zvamunoita ndizvo zvinozotevedzerwa nevana venyu kana vakaroora kana kuroorwa. Madii kushandisa kusawirirana kwacho semukana wokuratidza nawo nzira dzinobudirira dzokugadzirisa kunetsana? Edzai zvinotevera:

Teererai. Bhaibheri rinotiudza kuti ‘tikurumidze kunzwa, tononoka kutaura, tononoka kuva nehasha.’ (Jakobho 1:19) Musawedzera parafini pamoto ‘nokudzorera chakaipa nechakaipa.’ (VaRoma 12:17) Kunyange kana wamakaroorana naye achiita sokuti haadi kuteerera, imi munogona kusarudza kuita kudaro.

Edzai nemwoyo wose kutsanangura pane kutsoropodza. Makadzikama, udzai mumwe wenyu kuti zvaanoita zviri kukushungurudzai sei. (“Zvinondirwadza pauno-. . . ”) Dzivisai kungoda kupomera uye kutsoropodza. (“Hauna basa neni.” “Haumboteereri.”)

Chimbomirai kutaura. Dzimwe nguva zvakanaka kumbosendeka nyaya yacho mozoikurukura hasha dzenyu dzaserera. Bhaibheri rinoti: “Kutanga kwokukakavara kwakaita somunhu anovhurira mvura; saka ibva kupopotedzana kusati kwatanga.”—Zvirevo 17:14.

Kumbiranai ruregerero—uye kana zvakakodzera kumbiraiwo vana venyu ruregerero. Brianne ane makore 14, anoti: “Dzimwe nguva pashure pokunge vabereki vangu vakakavadzana, vanozokumbira ruregerero kwandiri nomukoma wangu nokuti vanoziva kushungurudzika kwatinoita.” Chimwe chidzidzo chinokosha zvikuru chamungadzidzisa vana venyu kutaura muchizvininipisa kuti, “Ndine urombo.”

Zvisinei, zvakadini kana zviri kunetsa zvichibatanidza kukakavadzana nevana venyu? Chimbofungai kana muri kuwedzera parafini pamoto musingazivi. Somuenzaniso, onai zviri kuitika panotangira Chitsauko 2 papeji 15 yebhuku rino. Mungaona here zvimwe zvaitwa naamai vaRachel zvakonzera kuti vaitisane nharo? Zvii zvamungaita kuti musaitisane nharo nemwana wenyu ari kuyaruka? Edzai zvinotevera:

● Regai kuva nematauriro okungopomera akadai seokuti “Nguva dzose uno-. . . ” kana kuti “Haumbo-. . . ” Matauriro iwayo anoita kuti munhu arambe zviri kutaurwa. Uyewo, mashoko acho angava okuwedzeredza zvokuti mwana wenyu anotozviziva. Mwana wenyu angazivawo kuti zvamuri kutaura hazvirevi kuti ndiye akanganisa asi kuti dzangova hasha dzavapo.

● Pane kungotaura mashoko musina kufunga, anotanga nokuti “iwe,” edzai kuratidza kuti maitiro emwana wenyu anoita kuti munzwe sei. Somuenzaniso, mungati “pauno-. . . , zvinondi-. . . ” Kutaura chokwadi, zvamunonzwa pasi pemwoyo zvinokosha kumwana wenyu. Pamunoita kuti mwana wenyu azive manzwiro amuri kuita, zvichanyanya kuita kuti akuteererei. *

● Kunyange zvingaita sezvakaoma, mirirai kusvikira hasha dzenyu dzaserera. (Zvirevo 29:22) Kana nyaya iri kuita kuti muitisane nharo iri yemabasa epamba, ikurukurei nemwana wenyu. Nyorai zvakajeka zvaanofanira kuita, uye kana zvakakodzera, mubudisirei pachena zvirango zvaachawana kana akatadza kuita zvamaitarisira kuti aite. Nyatsoteererai pfungwa dzemwana wenyu, kunyange muchiona sokuti hadzina kururama. Vana vakawanda vari kuyaruka vanoita zviri nani kana vakateererwa pane kudonongodzerwa zvekuita.

● Musati mamhanyira kufunga kuti mwana wenyu ari kuyaruka apanduka, zivai kuti zvakawanda zvamunoona achiita zvinhu zvinongoitika pakukura kwemwana. Mwana wenyu anogona kusabvumirana nemi pane chimwe chinhu kuti angoratidza kuti ari kukura. Musaita zvingaita kuti mukakavadzane. Yeukai kuti mwana wenyu anodzidza nokuona zvamunoita kana madenhwa. Ratidzai muenzaniso wokushivirira uye kuva nemwoyo murefu uye mwanakomana kana kuti mwanasikana wenyu angangotevedzera zvamunoita.—VaGaratiya 5:22, 23.

ONAI BHUKU 1, CHITSAUKO 2, UYE BHUKU 2, CHITSAUKO 24

Vana vangu vanofanira kuziva zvakawanda sei pane zvakamboitika kwandiri muupenyu?

Chimbozvifungidzirai muri mumamiriro ezvinhu anotevera: Muri pakudya newamakaroorana naye, mwanasikana wenyu nemadzisahwira enyu. Pamuri kukurukura, shamwari yenyu inotaura nezvemunhu wamakambodanana naye mukazorambana musati maonana newamakazoroorana naye. Mwanasikana wenyu anoita seachadonhedza foko yake. Anozevezera achiti: “Makambodanana nemumwe munhu?” Hamuna kumboudza mwanasikana wenyu nyaya iyi. Zvino ava kuda kuziva zvakawanda. Muchaita sei?

Kazhinji, zvakanaka kuti muteerere mibvunzo inobvunzwa nemwana wenyu. Uyezve, nguva yose paanenge achibvunza mibvunzo uye paanoteerera mhinduro dzenyu munenge muchitokurukura—uye ndizvo zvinodiwa nevabereki vakawanda.

Mwanakomana kana kuti mwanasikana wenyu anofanira kuziva zvakawanda sei pane zvakamboitika kwamuri? Zviri muropa kuti mungasarudza kusataura mashoko amunonyara nawo. Asi pazvinenge zvakakodzera, kutaura zvimwe zvaimbokunetsai kunogona kubatsira vana venyu. Sei?

Fungai nezvomuenzaniso. Muapostora Pauro akambotaura pachena nezvake achiti: “Pandinoda kuita zvakarurama, zvakaipa zviri mandiri. . . . Ndiri munhu wenhamo!” (VaRoma 7:21-24) Jehovha Mwari akafuridzira mashoko iwayo kuti anyorwe uye achengetedzwe muBhaibheri kuti atibatsire. Mashoko iwayo anotibatsira zvechokwadi, nokuti ndiani wedu asingabvumirani nemashoko iwayo okutendeseka aPauro?

Saizvozvowo, vana venyu pavanonzwa zvisarudzo zvenyu zvakanaka uye zvikanganiso zvamakaita, zvinogona kuvabatsira kunzwisisa manzwiro enyu zviri nani. Ichokwadi kuti makarerwa munguva yakasiyana. Zvisinei, kunyange zvazvo nguva yachinja, zvinoitwa nevanhu hazvina kuchinja, uyewo zvinotaurwa neMagwaro hazvina kuchinja. (Pisarema 119:144) Kukurukura nezvematambudziko amakatarisana nawo uye kukunda kwamakaaita kunogona kubatsira vana venyu vari kuyaruka sezvavanorwisana nematambudziko avo. Rimwe jaya rinonzi Cameron rinoti, “Paunoona kuti vabereki vako vakambosangana nematambudziko akafanana neako, zvinoita kuti vawedzere kukosha kwauri.” Anowedzera kuti, “Paunozova nedambudziko, zvingakunetsa kana vabereki vako vakambosanganawo nedambudziko iri.”

Yambiro: Zvose zvamunokurukura hazvifaniri hazvo kuguma nokutsiura vana. Ichokwadi kuti munganetseka kuti mwana wenyu ari kuyaruka achava nemhedziso isiri iyo kana kuti kunyange kunzwa sokuti hapana chakaipa kana akakanganisa sezvamakaita. Asi pane kuti mupfupikise zvamunoda kuti mwana wenyu awane pakukurukura kwacho (“Ndokusaka usingambofaniri ku- . . . ”), taurai muchidimbu manzwiro amunoita. (“Dai ndakaziva ndingadai ndisina kuita zvakati nezvakati nokuti . . . ”) Nokudaro, mwanakomana kana kuti mwanasikana wenyu anogona kuwana chidzidzo chinokosha kubva pane zvakaitika kwamuri asinganzwi sokuti ari kurayirwa.—VaEfeso 6:4.

ONAI BHUKU 1, ZVITSAUKO 1

Ndingaita sei kuti mwana wangu ataure neni?

Vana venyu vangangodaro vaitaura nemi zvose pavaiva vadiki. Pamaibvunza mubvunzo, vaipindura vasingazezi. Kutaura zvazviri, maisatombobvunza; mashoko aingotubuka semvura. Kusiyana naizvozvo, kuita kuti vana venyu vari kuyaruka vataure kungaita sekusina chimuko sokuchera mvura mutsime rakaoma. Mungati, ‘Vanotaura neshamwari dzavo. Sei vasingatauri neni?’

Musarega kunyarara kwavo kuchiita kuti mufunge kuti vana venyu vakurambai kana kuti havadi kuti mupindire muupenyu hwavo. Kutaura zvazviri, vanoda kuva nemi iye zvino kupfuura kare kose. Uye chinofadza ndechokuti tsvakurudzo dzinoratidza kuti vakawanda vari kuyaruka vachiri kukoshesa mazano evabereki vavo, kunyange kutopfuura evezera ravo kana kuti avanonzwa muzvinhu zvinobudisa mashoko.

Saka nei vasingadi kukuudzai zviri mupfungwa dzavo? Onai zvinotaurwa nevamwe vechiduku kuti nei vasingadi kutaura nevabereki vavo. Ibvai mazvibvunza mibvunzo iripo moverenga magwaro akaiswa.

“Zvakandiomera kuti nditaure naBaba nokuti vanogara vaine zvakawanda zvokuita, kubasa uye muungano. Zvinoita sokuti hapambofi pakava nenguva yakakodzera yokutaura navo.”—Andrew.

‘Nokusaziva, ndakaita here kuti vana vangu vari kuyaruka vafunge kuti ndakanyanya kubatikana zvokutadza kutaura navo? Kana zvakadaro, ndingaitei kuti ndiwedzere kuva munhu anotaurika naye? Ndepapi pandingawana nguva yokuti ndigare ndichitaura nevana vangu?’—Dheuteronomio 6:7.

“Ndakaenda kuna amai vangu ndichisvimha misodzi kuti ndivaudze nezvekunetsana kwandakaita nemumwe kuchikoro. Ndaida kuti vandinyaradze asi vakangondipopotera. Kubvira ipapo, handina kuzombovaudza chero chii zvacho chinokosha.”—Kenji.

‘Ndinoita sei kana vana vangu vakandiudza dambudziko ravo? Kunyange kana zvakakodzera kuvaruramisa, ndingakwanisa kumbomira ndoteerera ndichinzwira tsitsi ndisati ndapa mazano here?’—Jakobho 1:19.

“Zvinoita sokuti nguva dzose vabereki pavanotaura kuti tinogona kukurukura uye kuti havazotsamwi, vanozongogumbuka. Zvadaro, mwana ari kuyaruka anoodzwa mwoyo.”—Rachel.

‘Kana mwana wangu akandiudza chimwe chinhu chinogumbura, ndingazvidzora sei pane zvandinotanga kuita?’—Zvirevo 10:19.

“Kakawanda pandaiudza Amai nyaya dzakavanzika zvikuru, vaizodzitaurira shamwari dzavo. Ndakatadza kuvimba navo kwenguva yakareba.”—Chantelle.

‘Ndinoratidza kuva nehanya nemanzwiro anoita mwana wangu here nokusaudza vamwe nyaya dzakavanzika dzaanondiudza?’—Zvirevo 25:9.

“Ndine zvakawanda zvandinoda kutaura nevabereki vangu. Ndinongoda kuti vandibatsire kuti titange kukurukura.”—Courtney.

‘Ndingatanga ndiri ini here kutaura nemwana wangu ari kuyaruka? Inguva dzipi dzakanaka zvikuru kuti titaure tose?’—Muparidzi 3:7.

Semubereki, zvinokubatsirai zvikuru mukaita kuti pave nokukurukurirana pakati penyu nemwana wenyu. Fungai zvakaitika kuna Junko wokuJapan ane makore 17. Anoti, “Imwe nguva ndakaudza amai vangu kuti ndainzwa kusununguka ndiine vekuchikoro kupfuura vaKristu vatinonamata navo. Mangwana acho, ndakaona padhesiki rangu paine tsamba yakabva kuna Amai. Mutsamba yacho vakandiudza kuti ivowo vakamboshaya shamwari pakati pevatinonamata navo. Vakandiyeuchidza nezvevanhu vari muBhaibheri vakashumira Mwari kunyange paisava nemumwe munhu wokuva naye aizovakurudzira. Vakandirumbidzawo pamusana pezvandakanga ndaedza kuita kuti ndive noushamwari hwakanaka. Zvakandishamisa kuziva kuti handisini ndega ndakamboita dambudziko iri. Amai vangu vakanga vambosanganawo naro, uye ndakafara kuziva nezvazvo zvokuti ndakachema. Ndakakurudzirwa zvikuru nezvandakaudzwa naamai vangu uye zvakandisimbisa kuti ndiite zvakarurama.”

Sezvakaonekwa naamai vaJunko, vana vari kuyaruka vanowanzotaura kuvabereki vavo pavanova nechivimbo kuti mafungiro nemanzwiro avo haazosekwi kana kutsoropodzwa. Asi mungaitei kana mwana wenyu ari kuyaruka achiita seanosvotwa kunyange kushatirwa paanotaura nemi? Dzivisai shungu dzekutaurawo zvinogumbura. (VaRoma 12:21; 1 Petro 2:23) Pane kudaro, kunyange zvichiita sezvakaoma, ratidzai nemuenzaniso matauriro uye maitiro amunotarisira kumwana wenyu ari kuyaruka.

Yeukai izvi: Sezvavanokura kuva vanhu vakuru, vari kuyaruka vari padanho rokuchinja. Vanamazvikokota vakaona kuti panguva iyi, vari kuyaruka vanowanzochinja-chinja zvavanoita—pane imwe nguva vachiita sevakuru kupfuura zera ravo uye imwe nguva vachiita semwana. Kana mukaona izvi pamwana wenyu ari kuyaruka, mungaitei kunyanya panguva yaanoita zvinhu zvinoitwa nevana vaduku kwaari?

Dzivisai kungotsoropodza kana kupinda munharo dzisina musoro. Pane kudaro, taurai nemwana wenyu muchimuona semunhu mukuru. (1 VaKorinde 13:11) Somuenzaniso, kana ari kuyaruka wenyu akataura semwana achiti, “Nei muchingogara muchindinetsa?” munganzwa muchida kupindura nehasha. Zvisinei, kana mukadaro, munotadza kudzora kukurukurirana kwacho, uye mungazviwana mava kuitisana nharo nemwana. Ukuwo, mungati: “Zvinoita sokuti wagumbuka kwazvo. Tadii kuzozvikurukura pave paya paunenge wadzikama?” Kana mukadaro munoramba muchidzora zviri kuitika. Iye zvino munenge mava kugona kukurukurirana pane kuitisana nharo.

ONAI BHUKU 1, ZVITSAUKO 1 NE2

 MITEMO

Ndinofanira kudzika mutemo wekuti mwana ange atova pamba nenguva yakati here?

Kuti mubatsirwe kupindura mubvunzo iwoyo, fungidzirai muri mumamiriro ezvinhu aya: Nguva yokuti mwana wenyu ange atova pamba yapfuura nemaminitsi 30, uye munonzwa dhoo remberi richivhurika zvishoma nezvishoma. ‘Anofunga kuti ndaenda kunorara,’ munodaro nechemumwoyo. Asi hamusati. Kutaura zvazviri, mave makagara pedyo nedhoo kubva pamanga muchitarisira kuti mwanakomana wenyu asvike pamba. Iye zvino dhoo ranyatsovhurika uye maziso emwana wenyu neenyu anobva ati dhuma dhuma. Muchatii? Muchaitei?

Mune zvimwe zvamungaita. Munogona kungorerutsa nyaya yacho. Mungazviudza kuti ‘Ndizvo zvinoita vakomana.’ Kana kuti mungaenda kune rimwe divi moti, “Hauna kwauchaenda kweupenyu hwako hwose!” Pane kungokurumidza kuita zvinhu musina kufunga, tangai mateerera, zvimwe pane chikonzero chakanaka chaita kuti anonoke. Munogona kubva mashandisa mukana iwoyu kudzidzisa mwanakomana wenyu chidzidzo chinokosha. Sei?

Zvamungaita: Udzai mwana wenyu kuti muchataura naye nyaya yacho mangwana. Zvadaro, panguva yakakodzera, garai pasi mutaure kuti muchagadzirisa sei nyaya yacho. Vamwe vabereki vakaedza zvinotevera: Kana mwana wavo akasvika pamba nguva yavakabvumirana yapfuura, paanozobudazve nguva yaanotarisirwa kunge ava pamba inodzorwa shure nemaminitsi 30. Ukuwo, kana mwana wacho achigara achisvika pamba nenguva uye achibva ava munhu anovimbwa naye, mungafunga nezvokumupa rumwe rusununguko, zvimwe kutoendesa mberi nguva yaanotarisirwa kunge ava pamba. Zvinokosha kuti mwana wenyu anyatsoziva nezvenguva yaanotarisirwa kuti ange asvika pamba uye zvirango zvaanozopiwa kana achinge atadza kusvika pamba nenguva yamakasarudza. Munofanira kuva nechokwadi chokuti zvirango izvi zvapiwa.

Zvisinei, cherechedzai kuti Bhaibheri rinoti: “Kunzwisisa kwenyu ngakuzivikanwe.” (VaFiripi 4:5) Saka musati madzika nguva yokusvika pamba, mungada kukurukura nyaya yacho nemwana wenyu muchimubvumira kuti asarudzewo nguva uye opa zvikonzero nei asarudza nguva iyoyo. Fungaiwo nezvenguva yaanenge asarudza. Kana mwana wenyu akaratidza kuti anoteerera, munogona kuita maererano nezvaanoda kana zviine musoro.

Muupenyu vanhu vanofanira kuita zvinhu nenguva. Kudzika nguva yokusvika pamba hakungoitirwi kuti mwana wenyu asapinde mumatambudziko. Kunoitirwa kumudzidzisa unyanzvi hunozomubatsira paanenge asisiri pamba.—Zvirevo 22:6.

ONAI BHUKU 1, CHITSAUKO 3, NEBHUKU 2, CHITSAUKO 22

Ndingaitei nokunetsana kwandinoita nevana vangu panyaya yezvokupfeka?

Onai zviri kuitika panotangira nyaya iri papeji 77 mubhuku rino. Ngatitii Heather mwanasikana wenyu. Hapana zvamunogona kuita asi kungotarisa kahembe kadiki kaakapfeka—kanoita kuti aite seasina kupfeka, mumaonero enyu. Munongoerekana mataura kuti, “Enda unochinja chisikana, kana kuti hapana kwauri kuzoenda!” Kutaura seizvi kungaita kuti pave nezvinoitika. Uyewo mwana wenyu haana zvaanogona kuita kunze kwokungoita zvamataura. Asi munomubatsira sei kuti achinje mafungiro ake kwete kungochinja hembe dzake chete?

● Kutanga, yeukai izvi: Migumisiro yekuita zvisina mwero inofanira kuva nebasa kumwana wenyu ari kuyaruka sezvainoita kwamuri kana kutopfuura. Nechemukati-kati mwana wenyu haadi kuratidzika seakapusa kana kunzi nangananga naye. Nemwoyo murefu, muratidzei kuti masitayira asina mwero haakwezvi chaizvoizvo, uye tsanangurai zvikonzero zvacho. * Muudzei zvaanogona kupfeka.

● Chechipiri, nzwisisai. Zvibvunzei kuti, ‘Chipfeko chacho chinopesana nezvinotaurwa neBhaibheri here, kana kuti inyaya yokuti ndini ndisiri kuchifarira?’ (2 VaKorinde 1:24; 1 Timoti 2:9, 10) Kana iri nyaya yokuti ndimi musiri kuchifarira, munogona here kurega mwana wenyu achichipfeka?

● Chechitatu, musangoudza mwana wenyu kuti masitayira api asingagamuchiriki. Mubatsirei kuti atsvage zvipfeko zvakakodzera. Madii kushandisa mapepa okushandira ari pamapeji 82 ne83 ebhuku rino kuti akubatsirei kukurukura nemwana wenyu? Munenge mashandisa nguva yenyu nesimba renyu zviripo!

ONAI BHUKU 1, CHITSAUKO 11

Ndinofanira kubvumira mwana wangu kuti atambe mitambo yemavhidhiyo here?

Mitambo yemavhidhiyo yachinja zvikuru kubva panguva yamaiyaruka. Somubereki, mungabatsira sei mwana wenyu kuti aone ngozi dzingangovapo odzidzivisa?

Hazvinyanyi kubatsira kutaura kuti magemhu ose akaipa kana kusimbirira pakuti kutamba mitambo yemavhidhiyo kupedza nguva. Yeukai kuti haasi magemhu ose akaipa. Zvisinei, munhu anogona kupindwa muropa nawo. Saka ongororai nguva inopedzwa nemwana wenyu achitamba magemhu aya. Uyewo, ongororai magemhu anofarirwa nemwana wenyu. Munogonawo kubvunza mwana wenyu mibvunzo yakaita seiyi:

● Igemhu ripi rinonyanya kufarirwa nevemukirasi mako?

● Zvii zvinoitika mugemhu racho?

● Unofunga kuti nei gemhu racho richinyanya kufarirwa?

Mungatoona kuti mwana wenyu anoziva zvakawanda nezvemitambo yemavhidhiyo kupfuura zvamaifunga! Zvimwe angave akatotamba mamwe magemu amunofunga kuti akaipa. Kana zvakadaro, musanyanye kugumbuka. Ndiwo mukana wokuti mubatsire mwana wenyu kuti awedzere kuva nesimba rokunzwisisa.—VaHebheru 5:14.

Bvunzai mibvunzo inobatsira mwana wenyu kuti aone kuti nei achinakidzwa nemagemhu akaipa. Somuenzaniso, munogona kubvunza mubvunzo wakaita souyu:

● Unonzwa sokuti wasaririra here nokuti haubvumirwi kutamba gemhu iroro?

Vamwe vechiduku vangatamba rimwe gemhu kuti vazovawo nezvokutaura nevezera ravo. Kana zviri izvo zvinoitwa nemwana wenyu, hamuzotauri nyaya yacho sezvamaizoita kudai maiona kuti mwana wenyu anofarira magemhu okurwisana zvakanyanya kana kuti anoitwa zvepabonde.—VaKorose 4:6.

Asi zvakadini kana mwana wenyu achinakidzwa nezvakaipa zvinoitwa mugemhu? Vamwe vechiduku vangakurumidza kuomerera pakuti hapana zvazvinovaita kana vakatamba magemhu okurwa epakombiyuta. Vanoti, ‘Kuzviita pakombiyuta hakurevi kuti ndizvo zvandichaita chaizvo.’ Kana ariwo mafungiro emwana wenyu, itai kuti afunge nezvePisarema 11:5. Sezvinojekeswa nemashoko erugwaro rwacho, Jehovha haangovengi kuita zvechisimba chete asiwo kuda zvechisimba. Pfungwa yacho inoshandawo paunzenza kana chero chakaipa chinorambidzwa neShoko raMwari.—Pisarema 97:10.

Kana mitambo yemavhidhiyo ichiita kuti mwana wenyu ave nedambudziko, edzai zvinotevera:

● Musarega mitambo yemavhidhiyo ichitambirwa panzvimbo yakavanda yakadai semubhedhuru.

● Dzikai mitemo—somuenzaniso, hapana anotamba magemhu asati apedza homuweki kana kuti tisati tadya kana kuita zvimwe zvinokosha.

● Simbisai kukosha kwokuita zvinhu zvinosimbisa muviri.

● Onai vana venyu vachitamba mitambo yemavhidhiyo kana kuti dzimwe nguva tambai navo.

Chokwadi, kuti mubatsire vana venyu kuziva zvokuona, munofanira kunge muine muenzaniso wakanaka kuitira kuti muzozvitaura makasununguka. Saka zvibvunzei kuti, ‘Ndinoona mapurogiramu epaTV uye mafirimu akaita sei?’ Musazvinyepere—kana muchiita zvamunorambidza vana venyu, vachazviziva!

ONAI BHUKU 2, CHITSAUKO 30

Zvakadini kana mwana wangu akapindwa muropa nokushandisa serura, kombiyuta kana kuti zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi?

Mwana wenyu ari kuyaruka anopedza nguva yakawanda ari paindaneti, anotumira uye anotumirwa mameseji akawandisa kana kuti anopedza nguva yakawanda achiteerera MP3 player yake kupfuura yaanotaura nemi here? Kana achidaro, mungaitei?

Munogona kungotorera mwana wenyu mudziyo wacho. Asi musabva maona zvigadzirwa zvose zvemagetsi sezvakaipa. Uyewo, imi mungangodaro muchishandisa zvigadzirwa zvemagetsi zvaisawanikwa nevabereki venyu. Saka pane kungotorera mwana wenyu mudziyo wake—kunze kwokuti paine chikonzero chakanaka kuti mudaro—madii kushandisa mukana uyu kumudzidzisa kuti ashandise zvigadzirwa zvemagetsi nokuchenjera uye zvine mwero? Mungazviita sei?

Garai pasi mukurukure nyaya yacho nemwana wenyu ari kuyaruka. Chekutanga, taurai zvamuri kutyira. Chechipiri, teererai zvaanenge achida kutaura. (Zvirevo 18:13) Chechitatu, tsvagai nzira dzinoshanda dzokugadzirisa nadzo. Musatya kuisa miganhu yakasimba, asi ratidzai kunzwisisa. “Pandaiva nedambudziko rekutumira mameseji, vabereki vangu havana kunditorera foni yangu; vakaisa miganhu. Mabatiro avakaita nyaya yacho akandibatsira kuti ndive nemwero pakutumira mameseji kunyange vabereki vangu pavanenge vasipo kuti vaone zvandiri kuita,” anodaro mumwe ari kuyaruka anonzi Ellen.

Ko kana mwanakomana kana kuti mwanasikana wenyu akaedza kutaura achizvidzivirira? Musagumisa kuti mashoko enyu aperera mumhepo. Pane kudaro, ivai nemwoyo murefu mupe mwana wenyu ari kuyaruka nguva yokuti afunge nezvenyaya yacho. Kazhinji kacho anenge achitobvumirana nemi uye achizogadzirisa. Vechiduku vakawanda vakaita semumwe ari kuyaruka anonzi Hailey, uyo anoti: “Pakutanga ndakagumbuka vabereki vangu pavakati ndakanga ndapindwa muropa nekombiyuta yangu. Asi pave paya, pandainyanya kufunga nezvazvo, ndipo pandaiwedzera kuona kuti vaitaura chokwadi.”

ONAI BHUKU 1, CHITSAUKO 36

 RUSUNUNGUKO

Ndinofanira kubvumira mwana wangu rusununguko rwakawanda sei?

Mubvunzo uyu ungaita seunooma pamunofunga nezvekuti mwana aite zvimwe zvinhu pasina anozviziva. Somuenzaniso, zvakadini kana mwanakomana wenyu ari mubhedhuru make uye dhoo racho rakavharika? Munofanira kungopinda musina kugogodza here? Kana kuti zvakadini kana mwanasikana wenyu akasiya foni yake yeserura paanenge achimhanyira kuchikoro? Munofanira kutarisa mameseji ake aakachengeta here?

Mibvunzo iyi haisi nyore kupindura. Semubereki, mune kodzero yokuziva zviri kuitika muupenyu hwemwana wenyu ari kuyaruka uye munofanira kumuchengetedza. Asi hamugoni kugara muchiongorora zvose zvinenge zvichiitwa nemwana wenyu. Mungava sei pakati nepakati?

Chekutanga, zivai kuti kuda kwemwana ari kuyaruka kuita zvimwe zvinhu zvisina anozviziva hakurevi kuti nguva dzose ari kuita zvinhu zvakaipa. Kazhinji, ndizvo zvinoitika pakukura. Kuita zvinhu pasina anozviziva kunobatsira vari kuyaruka kuti vaone kuti vanokwanisa here kuita shamwari dzavo pachavo uye kufunga nezvematambudziko avo vachishandisa ‘simba ravo rokufunga.’ (VaRoma 12:1, 2) Kuita zvinhu pasina anozviziva kunobatsira vari kuyaruka kuti vakudziridze mano ekufunga—chinhu chinokosha kana vachizova vanhu vakuru vanoziva zvavanoita. Kunovapawo mukana wokufungisisa vasati vasarudza kana kupindura mibvunzo yakaoma.—Zvirevo 15:28.

Chechipiri, zivai kuti kuedza kuongorora zvose zvinoitwa nemwana wenyu ari kuyaruka kungaita kuti apanduke kana kukuvengai. (VaEfeso 6:4; VaKorose 3:21) Izvi zvinoreva here kuti hamutombofaniri kumuongorora? Kwete, nokuti muchiri mubereki wake. Zvisinei, chinangwa chacho ndechokuti mwana wenyu ave nehana yakadzidziswa. (Dheuteronomio 6:6, 7; Zvirevo 22:6) Pakupedzisira, kutungamirira kunobatsira kupfuura kuongorora.

Chechitatu, kurukurai nyaya yacho nemwana wenyu ari kuyaruka. Teererai zvinomunetsa. Pangava here nepamunobvumirana naye? Mwana wenyu ngaazive kuti munomubvumira kuita zvimwe zvinhu musingazivi chero bedzi asingazokanganisi kuvimba kwamunoita naye. Tsanangurai migumisiro yekusateerera, uye dzokororai pazvinenge zvakakodzera. Ivai nechivimbo chokuti munogona kuita kuti mwana wenyu ari kuyaruka aite zvimwe zvinhu musingazivi asi musingaregeredzi basa renyu semubereki ane hanya.

ONAI BHUKU 1, ZVITSAUKO 3 NE15

Mwana wangu anofanira kusiyira chikoro papi?

“Vadzidzisi vangu vanofinha!” “Ndinopiwa homuweki yakawandisa!” “Zvakandiomera kuti ndingopasawo—ndingazvinetserei hangu?” Nemhaka yokushungurudzika kwakadaro, vamwe vechiduku vanova pamuedzo wokusiya chikoro vasati vava nounyanzvi hwavanozoda kuti vawane chouviri. Kana mwana wenyu achida kusiyira chikoro panzira, mungaitei? Edzai zvinotevera:

Ongororai maonero amaiita dzidzo. Maiona chikoro sekupedza nguva—‘jeri chairo’ ramaifanira kutsungirira kusvikira zuva ramaizokwanisa kuva nezvinangwa zvinonyanya kukosha here? Kana zviri izvo, vana venyu vangangodaro vari kuratidza maonero amaiita kudzidza. Chokwadi ndechokuti dzidzo yakanaka ichavabatsira kuwana “uchenjeri hunobatsira nemano okufunga,”—unyanzvi hwavanoda kuti vazadzise zvinangwa zvavo.—Zvirevo 3:21.

Vawanisei zvokushandisa. Vamwe vangagona kuwana mamakisi ari nani havangozivi zvokuita pakuverenga—kana kuti havana nzvimbo yakanaka yokuverengera. Nzvimbo yakanaka yokuverengera ingava nedhesiki risina zvakawanda-wanda, paine chiedza chakakwana uye zvokushandisa pakutsvakurudza. Munogona kubatsira mwana wenyu kuti aite zviri nani—zvingava zvokuchikoro kana kuti zvokunamata—nokumuwanisa nzvimbo yakakodzera yokuti afungisise pfungwa itsva.—Enzanisai na1 Timoti 4:15.

Itaiwo chimwe chinhu. Onai vadzidzisi uye vanachipangamazano sevatsigiri venyu kwete vavengi. Onanai navo. Zivai mazita avo. Taurai navo nezvezvinangwa zvemwana wenyu uye zvinomunetsa. Kana mwana wenyu achitamburira kuti apase, edzai kuziva chikonzero chacho. Somuenzaniso, mwana wenyu anonzwa here sokuti kana akava shasha kuchikoro zvingaita kuti azoshushwa nevamwe? Pane mudzidzisi waanonetsana naye here? Zvakadini nezvidzidzo zvacho? Mwana wenyu anofanira kubatsirwa kuti adzidze zvinhu zvakaoma zvishoma nezvishoma, kwete kutyiswa nazvo. Kungava kuti: Pangava nedambudziko here paari, sokusaona zvakanaka kana kuti kunonoka kubata zvinhu?

Pamunowedzera kuva nezvamunoita pakudzidza kuri kuita mwana wenyu, kuchikoro uye pakunamata, mukana wokuti mwana wenyu abudirire uchawedzera.—Pisarema 127:4, 5.

ONAI BHUKU 1, CHITSAUKO 19

Ndingaziva sei kana mwana wangu agadzirira kubva pamba?

Serena anotaurwa nezvake muChitsauko 7 chebhuku rino anotya kubva pamba. Ndechipi chimwe chikonzero chacho? Anoti: “Kunyange pandinenge ndichida kutenga chimwe chinhu nemari yangu, Baba vanondirambidza. Vanoti iroro ibasa ravo. Saka pandinofunga nezvokubhadhara mabhiri angu, ndinonzwa kutya.” Hapana mubvunzo kuti Baba vaSerena vane vavariro yakanaka, asi munofunga kuti vari kubatsira mwanasikana wavo kuzotarisira imba yake zvakanaka here?—Zvirevo 31:10, 18, 27.

Vana venyu vanonyanya kuchengetedzwa zvokuti havana kunyatsogadzirira kuzorarama voga here? Mungazviziva sei? Onai unyanzvi huna hunotevera, hunotaurwawo muChitsauko 7 pasi pemusoro muduku unoti “Ndagadzirira Here?”—asi iye zvino huongororei semubereki.

Kushandisa mari zvakanaka. Vana venyu vati kurei vanoziva here kuzadza fomu remutero kana kuti zvavanofanira kuita maererano nemitemo yemitero? (VaRoma 13:7) Vanoziva here kuti chikwereti chinoshandiswa sei zvakanaka? (Zvirevo 22:7) Vanogona here kubhajeta mari yavo vorarama maererano nezvavanowana? (Ruka 14:28-30) Vakambova nemufaro unobva pakuwana chinhu chavakatenga nemari yavakashandira here? Vakambova nemufaro wakatokura unobva pakushandisa nguva yavo nezvinhu zvavo pakubatsira vamwe here?—Mabasa 20:35.

Unyanzvi hwokuita mabasa epamba. Vanasikana uye vanakomana venyu vanogona kubika here? Makavadzidzisa kuwacha nekuayina hembe here? Kana vachigona kudhiraivha motokari, vana venyu vanokwanisa here kuita zvinhu zvakadai sekuchinja fiuzi, oiri kana tayi rakaponja vasingazvikuvadzi?

Kugarisana nevamwe zvakanaka. Vana venyu vati kurei pavanotadza kuwirirana, munongogara muchiita sarefuri here, muchigadzirisa dambudziko racho? Kana kuti makadzidzisa vana venyu here kuti vataurirane zvine rugare pakugadzirisa dambudziko uye vozokuudzai zvavanenge vataurirana?—Mateu 5:23-25.

Purogiramu yokunamata. Munoudza vana venyu zvavanofanira kutenda, kana kuti munovanyengetedza here? (2 Timoti 3:14, 15) Pane kungopindura mibvunzo yavo ine chokuita nechitendero uye tsika, muri kuvadzidzisa kukudziridza “mano okufunga” here? (Zvirevo 1:4) Munoda kuti vatevedzere zvamunoita pakudzidza Bhaibheri here kana kuti munoda kuti vaite zviri nani? *

Hapana mubvunzo kuti zvinoda nguva uye kushanda nesimba kuti mudzidzise vana venyu zvinhu zviri pamusoro apa. Asi mibayiro yacho yakazokura uye pachasvika nguva yokuparadzana navo muchafara nokusuwa panguva imwe chete.

ONAI BHUKU 1, CHITSAUKO 7

 ZVEPABONDE UYE KUDANANA

Ndinofanira kutaura nemwana wangu nezvepabonde here?

Vana vari kuitwa kuti vazive nyaya dzepabonde vachiri vaduku zvikuru. Kare kare, Bhaibheri rakafanotaura kuti “mazuva okupedzisira” aizozivikanwa ne“nguva dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo” vanhu pavaizova “vasingazvidzori” uye “vanoda mafaro panzvimbo pokuda Mwari.” (2 Timoti 3:1, 3, 4) Nyaya yokungoita zvepabonde pasina kudanana ndechimwe chezviratidzo zvokuti uprofita uhwu ndehwechokwadi.

Mazuva ano nyika yasiyana zvikuru nezvayaiva mazuva amakakura. Zvisinei, dzimwe nguva zviri kuitika zvakangofanana nezvaimboitika kare. Saka musanyanya kunetseka kana kutya mamiriro ezvinhu akaipa ari kutarisana nevana venyu. Pane kudaro, tsungai kuvabatsira kuita sezvakakurudzirwa vaKristu nomuapostora Pauro makore anenge 2 000 adarika achiti: “Shongai nhumbi dzose dzokuzvidzivirira nadzo dzinobva kuna Mwari kuti mukwanise kumira makasimba pakurwisana nemanomano aDhiyabhorosi.” (VaEfeso 6:11) Chokwadi ndechekuti vechiduku vakawanda vari kurwisa zvinodadisa kuti vaite zvakarurama, pasinei nokuti vakapoteredzwa nezvakaipa. Mungabatsira sei vana venyu kuita zvimwe chetezvo?

Imwe nzira ndeyokukurukura makasununguka, muchishandisa zvikamu zvakasarudzwa muChikamu 4 chebhuku rino uye Zvikamu 1 ne7 zveBhuku 2. Zvitsauko zvacho zvine magwaro anoita kuti munhu afunge. Zvimwe zvacho zvine mienzaniso yakanyatsoitika yevamwe vakatsigira zvakarurama vakawana zvikomborero kana kuti vasina kuteerera mitemo yaMwari vakatambura nemigumisiro yacho. Mamwe magwaro ane pfungwa dzinogona kubatsira vana venyu kuti vazive ropafadzo huru yavainayo uye yamuinayo yokurarama maererano nemitemo yaMwari. Madii maronga kudzokorora mashoko aya navo nokukurumidza?

ONAI BHUKU 1, ZVITSAUKO 2325, NE32, UYE BHUKU 2, ZVITSAUKO 4-628, NE29

Ndinofanira kurega mwana wangu achitanga zvevakomana kana kuti zvevasikana here?

Vana venyu vachatoti vatarisane nenyaya yokudanana. “Hapana chandinotombofanira kuita!” anodaro Phillip. “Vasikana vanondipfimba uye ini ndinobva ndamira ndichifunga kuti, ‘Aa, zvino ndichaita sei?’ Zvakaoma kuti urambe nokuti vamwe vacho itsvarakadenga chaidzo!”

Chinhu chakanaka chamungaita sevabereki kutaura nemwana wenyu ari kuyaruka nezvekudanana, zvimwe muchishandisa Chitsauko 1 muBhuku 2. Cherechedzai kuti mwana wenyu anonzwa sei nezvematambudziko aanotarisana nawo kuchikoro kunyange muungano yechiKristu. Dzimwe nguva mungakurukura henyu musina kuzvironga, sepaya ‘pamunogara mumba menyu nepamunofamba mumugwagwa.’ (Dheuteronomio 6:6, 7) Chero maitiro amungazviita, yeukai ‘kukurumidza kunzwa, mononoka kutaura.’—Jakobho 1:19.

Kana mwanakomana kana kuti mwanasikana wenyu akataura kuti pane munhu waari kuda, musavhunduka. “Baba vangu pavakaziva kuti ndakanga ndava nemukomana, vakanetseka zvikuru!,” anodaro mumwe musikana ari kuyaruka. “Vakaedza kundityisidzira nokundibvunza kana ndakanga ndagadzirira kuroorwa—izvo zvinoita kuti kana uchiri muduku, ude kuramba uchidanana nemunhu wacho kuti uratidze vabereki vako kuti vakarasika!”

Kana mwana wenyu achiziva kuti hamudi kutombotaura nyaya dzokudanana, chimwe chinhu chinorwadza chingaitika—anogona kudanana nemumwe munhu musingazvizivi. Mumwe musikana anoti, “Kana vabereki vakadya marasha, zvinoita kuti vana vawedzere kutovanza kudanana kwacho. Havaregi. Vanotowedzera kuzvivanza.”

Muchaona zvichibatsira kukurukura nemwana wenyu muchibudirana pachena. Brittany ane makore 20 anoti: “Vabereki vangu vaigara vachindibudira pachena panyaya yokudanana. Zvinokosha kuti vazive munhu wandiri kuda, uye ndinofunga kuti chinhu chakanaka! Baba vangu vanozotaura nemunhu wacho. Kana paine zvisiri kuvagutsa, vabereki vangu vanondiudza. Kazhinji kacho kana ndisingadi munhu wacho ndinosarudza kusatombosvika padanho rokufambidzana naye.”

Zvisinei, pamunopedza kuverenga Chitsauko 2 muBhuku 2, munganetseka kuti, ‘Mwanakomana kana kuti mwanasikana wangu angadanana nemumwe munhu ndisingazvizivi here?’ Onai zvinotaurwa nevechiduku vanoverengeka zvinoita kuti vamwe vave pamuedzo wokudanana pachivande, mobva mafunga nezvemibvunzo iripo.

“Vamwe vechiduku havanzwi vakasununguka pavanenge vari pamba, saka vanosarudza kuvimba nemukomana kana kuti musikana wavanodanana naye.”—Wendy.

Semubereki, mungava sei nechokwadi chokuti muri kunyatsobatsira mwana wenyu pamanzwiro aanoita? Pane zvamunogona kuvandudza here panyaya iyi? Kana zviripo, ndezvipi?

“Pandaiva nemakore 14, mumwe mudzidzi akabva kune imwe nyika akandipfimba. Ndakabvuma. Ndakafunga kuti zvaizonakidza kumbundirwa nemukomana.”—Diane.

Dai Diane aiva mwanasikana wenyu, maizobata sei nyaya iyi?

“Foni dzeserura dzinoita kuti kudanana pachivande kuve nyore. Vabereki havazivi kuti chii chinenge chichitora nzvimbo!”—Annette.

Mungatora matanho api panyaya yokushandisa foni dzeserura kunoitwa nevana venyu?

“Kudanana pachivande kuri nyore zvikuru kana vabereki vasingamboongorori zvinoitwa nevana vavo uye kuti vanenge vainaani.”—Thomas.

Pane here zvamungaita muupenyu hwemwana wenyu ari kuyaruka asi muchimubvumira kuva norusununguko rwakakodzera?

“Kakawanda vabereki vanenge vasiri pamba vana vavo pavanenge varipo. Kana kuti vanonyanya kuvavimba zvokuti vanovabvumira kushanya kune dzimwe nzvimbo nevamwe vanhu.”—Nicholas.

Fungai nezveshamwari yepedyo zvikuru yemwana wenyu. Munonyatsoziva zvavanoita here kana vari pamwe chete?

“Kudanana pachivande kunogona kuitika kana vabereki vachinyanya kuisa tumitemo.”—Paul.

Musingaiti zvinopesana nemitemo yeBhaibheri uye zvarinotaura, mungaita sei kuti ‘kunzwisisa kwenyu kuzivikanwe’?—VaFiripi 4:5

“Pandakatanga kuyaruka ndaizvitarisira pasi uye ndaida zvokuonekwa. Ndakatanga kunyorerana mae-mail nomumwe mukomana womuungano yaiva pedyo neyedu uye takatanga kudanana. Aiita kuti ndinzwe kuti ndinokosha.”—Linda.

Mungafunga nezvezvinhu zvipi zvinobatsira zvingaita kuti Linda awane zvaanoda ari pamba?

Madii kushandisa Chitsauko 2 muBhuku 2 uyewo chikamu chino cheMashoko Okuwedzera kuti mukurukure nemwana wenyu? Chinobatsira zvikuru kuti mwana wenyu asaite zvinhu pachivande kukurukurirana zvinobva pamwoyo uye makasununguka.—Zvirevo 20:5.

ONAI BHUKU 2, ZVITSAUKO 1 ne2 uye 3

 NYAYA DZINE CHOKUITA NEMANZWIRO

Ndinofanira kupindura sei kana mwana wangu achitaura nezvokuzviuraya?

Mune dzimwe nyika, kuzviuraya kwevechiduku kuri kuwanda zvinovhiringidza. Somuenzaniso, muUnited States, pazvinhu zvinonyanya kukonzera kufa kwevechiduku vari pakati pamakore 15 ne25 kuzviuraya kuri panhamba yechitatu, uye mumakore 20 adarika, kuzviuraya kwemazera ari pakati pe10 ne14 kwakawedzera zvakapetwa kaviri. Vari pangozi huru vanosanganisira vechiduku vane chirwere chinokanganisa pfungwa, vaya vanobva kumhuri dzine vanhu vakazviuraya, uye vaya vakamboedza kuzviuraya. Zviratidzo zvinonyevera zvokuti wechiduku angangove achifunga kuzviuraya zvinosanganisira zvinotevera:

● Kusada kuva pamwe chete nevemumhuri neshamwari

● Kuchinja kwemadyiro aanoita uye kwenguva yaanorara

● Kusafarira kuita zvinhu zvaimbomunakidza

● Kuchinja kunooneka kweunhu

● Kushandisa zvinodhaka kana kunwa doro zvisina kufanira

● Kungopa vanhu zvinhu zvake zvinokosha

● Kutaura nezverufu kana kugara achitaura nyaya dzine chokuita nerufu

Chimwe chezvikanganiso zvikuru zvingaitwa nemubereki kusava nehanya nezviratidzo zvinonyevera zvakadaro. Torai nyevero dzose sedzinokosha. Musakurumidza kugumisa kuti mwana wenyu anongova padanho rinopfuura.

Uyewo, musanyara kutsvaga kuti mwana wenyu abatsirwe kana akaora mwoyo zvikuru kana kuti aine chimwe chirwere chepfungwa. Uye kana muchiona sokuti mwana wenyu ari kuyaruka ari kufunga kuzviuraya, mubvunzei nezvazvo. Pfungwa yokuti wechiduku achakurudzirwa kuzviuraya kana zvikangotaurwa nezvazvo ndeyenhema. Vabereki pavanoparura nyaya yacho vechiduku vakawanda vanonzwa vachida kutaura nezvayo. Saka kana mwana wenyu ari kuyaruka achibvuma kuti ane pfungwa dzekuzviuraya, tsvagai kana akatozvironga, uye kana zvakadaro, ari kuda kuzviuraya sei. Kurumidzai kuita chimwe chinhu zvichienderana nekuwanda kwezvaanodonongodza paurongwa hwacho.

Musafunga kuti kuora mwoyo kwacho kuchangopera kwega. Uye kana kukaita sekuri kupera, musafunga kuti dambudziko racho rapera. Asi iyi ndiyo nguva ingangova nengozi zvikuru. Nei? Nokuti paanenge akaora mwoyo zvikuru, wechiduku angasava nesimba rokuita maererano nemanzwiro ake okuda kuzviuraya. Zvisinei, pakunenge kwadzikira uye ava nesimba, wechiduku angava noushingi hwokuzviuraya.

Zvinosuruvarisa zvikuru kuti nemhaka yekushaya kwavo tariro, vamwe vechiduku vanofunga kuzviuraya. Nokucherechedza zviratidzo zvacho uye kuita chimwe chinhu nezvazvo, vabereki nevamwe vanhu vakuru vane hanya ‘vangataura zvinonyaradza mweya yakaora mwoyo’ voratidza kuva senzvimbo yokupotera kune vechiduku.—1 VaTesaronika 5:14.

ONAI BHUKU 1, ZVITSAUKO 13 NE14, UYE BHUKU 2, CHITSAUKO 26

Ndinofanira kuvanzira vana vangu kushungurudzika kwandinoita here?

Kuchema mumwe wako paanofa kunorwadza. Asi zvinenge zvauya panguva yokuti mwana wenyu ari kuyaruka ari kuda kuti mumubatsire. Mungamubatsira sei kuti atsungirire kushungurudzika kwake, asi musingaregeredzi kwenyu? Edzai zvinotevera:

Musavanza manzwiro enyu. Mwana wenyu adzidza zvidzidzo zvakawanda zvinokosha muupenyu kubva pakuona zvamunoita. Kubva pane zvaanoona kwamuri achadzidzawo kutsungirira kurwadziwa. Nokudaro, musafunga kuti munofanira kuva munhu akasimba kumwana wacho nokumuvanzira kushungurudzika kwenyu kwose. Izvi zvingadzidzisa mwana wenyu kuti aite zvimwe chetezvo. Kusiyana naizvozvo, pamunoratidza kurwadziwa kwenyu, anodzidza kuti kazhinji zviri nani kuratidza manzwiro aanoita pane kuavanza uye hapana chakaipa kuti anzwe kusuruvara, kushungurudzika, kunyange kutsamwa.

Kurudzirai mwana wenyu ari kuyaruka kuti ataure. Musingaiti kuti anzwe seari kumanikidzwa, kurudzirai mwana wenyu kuti ataure zviri mumwoyo make. Kana achiita seasiri kuda, madii kukurukura Chitsauko 16 chebhuku rino? Uyewo, taurai zvinofadza zvamuchiri kuyeuka nezvemumwe wenyu akafa. Taurai kuti zvichange zvakaoma zvakadii kuti murarame nazvo. Mwana wenyu achabatsirwa kudzidza kuti ataure manzwiro ake kana akakunzwai muchitaura manzwiro enyu.

Zivai zvamusingagoni. Zvinonzwisisika kuti munoda kuramba muchitsigira mwana wenyu ari kuyaruka munguva iyi yakaoma. Asi yeukai kuti kufirwa nemumwe wenyu wamaida kwakakurwadzai zvikuru. Saka simba renyu rekufunga uye remuviri ringava shoma kwenguva yakati. (Zvirevo 24:10) Ndokusaka mungada kutsvaga rubatsiro kubva kushamwari yemhuri yechikuru uye shamwari dzinovaka kuti mutsigirwe. Kukumbira rubatsiro chiratidzo chokuti mune uchenjeri. Zvirevo 11:2 inoti: “Vane mwero ndivo vane uchenjeri.”

Rutsigiro runopfuura rwose rwamungawana runobva kuna Jehovha Mwari pachake, uyo anovimbisa vanamati vake kuti: “Ini, Jehovha Mwari wako, ndakabata ruoko rwako rworudyi, Ndini ndiri kuti kwauri, ‘Usatya. Ini ndichakubatsira.’”—Isaya 41:13.

ONAI BHUKU 1, CHITSAUKO 16

Ndingabatsira sei mwanasikana wangu kuti ave nemaonero akanaka panyaya yokudhayeta?

Kana mwanasikana wenyu ava nemadyiro asina kunaka, mungaitei? * Chekutanga, edzai kunzwisisa nei ava kudaro.

Zvakaonekwa kuti vakawanda vane madyiro asina kunaka havafariri zvavari uye vanongoda zvinhu zvakanakisisa, vachitarisira zvinhu zvakanyanya kuita zvepamusorosoro. Ivai nechokwadi chokuti hamuna zvamunoitawo kuti zvakadaro zviitike. Vakai mwanasikana wenyu.—1 VaTesaronika 5:11.

Ongororaiwo maonero amunoita zvokudya uye uremu. Musingazivi, makambonyanya kusimbisira nyaya idzi nemashoko kana kuti nezviito here? Yeukai kuti vechiduku vane hanya zvikuru nechitarisiko chavo. Kunyange kutsvinyirwa pamusoro pekufuta kunoitika munhu ari muduku kana kunoitika pakuyaruka kungaita kuti wechiduku anetseke mupfungwa.

Pamunenge mangofungisisa nyaya yacho muchinyengetera, taurai zvichibva pamwoyo nemwanasikana wenyu. Kuti muite kudaro, edzai zvinotevera:

● Nyatsofungai zvamuchataura uye kuti muchazvitaura rini.

● Taurai zvakajeka zvamunotyira uye chido chenyu chokubatsira.

● Musashamiswa kana mwana wenyu akatanga kutaura achizvidzivirira.

● Teererai muchishivirira.

Zvinotonyanya kukosha ndezvokuti munofanira kubatsira pane zviri kuedza kuitwa nemwanasikana wenyu kuti akurire dambudziko racho. Shandirai pamwe chete semhuri pakubatsira ane dambudziko!

ONAI BHUKU 1, CHITSAUKO 10, UYE BHUKU 2, CHITSAUKO 7

  ZVOKUNAMATA

Ndingaramba sei ndichidzidzisa vana vangu zvinhu zvokunamata sezvavanoyaruka?

Bhaibheri rinoti Timoti akadzidziswa zvokunamata “kubvira paucheche,” uye semubereki mungangove makaita zvimwe chetezvo kuvana venyu. (2 Timoti 3:15) Zvisinei, vana venyu pavanosvika zera rekuyaruka, mungafanira kuchinja madzidzisire enyu maererano nezvinenge zvavapo. Vana venyu vari kukura vari kutanga kunzwisisa zvinhu zvakaoma zvavaisakwanisa kunyatsonzwisisa pavaiva pazera duku. Iye zvino kupfuura kare kose, muchafanira kuita kuti vashandise ‘simba ravo rokufunga.’—VaRoma 12:1.

Pauro paainyorera Timoti akataura nezvezvinhu izvo Timoti akanga ‘adzidza uye aitwa kuti ave nechokwadi nazvo.’ (2 Timoti 3:14) Iye zvino vana venyu vari kuyaruka vangafanira ‘kuitwa kuti vave nechokwadi’ chiri muBhaibheri chavakaziva kubvira vachiri vacheche. Kuti musvike pamwoyo yavo, munofanira kuita zvinopfuura kungovaudza zvokuita kana kuti zvavanofanira kuva nechokwadi nazvo. Vanofanira kudzidza voga. Mungavabatsira sei? Tangai nokuvapa mikana yakawanda yokufunga uye yokutaura nezvemibvunzo yakadai seinotevera:

● Chii chinoita kuti ndive nechokwadi chokuti Mwari ariko?—VaRoma 1:20.

● Ndinoziva sei kuti zvandiri kudzidziswa nevabereki vangu kubva muBhaibheri ndicho chokwadi?—Mabasa 17:11.

● Chii chinoita kuti ndive nechokwadi chokuti zvinotaurwa neBhaibheri zvakandinakira?—Isaya 48:17, 18.

● Ndingaziva sei kuti uprofita huri muBhaibheri huchazadzika?—Joshua 23:14.

● Chii chinoita kuti ndive nechokwadi chokuti hapana chiri munyika ino chingaenzana “nokukosha kukuru kwokuziva Kristu Jesu”?—VaFiripi 3:8.

● Chibayiro chorudzikinuro chaKristu chinorevei kwandiri?2 VaKorinde 5:14, 15; VaGaratiya 2:20.

Mungazeza kuita kuti vana venyu vari kuyaruka vafungisise mibvunzo yakadaro muchityira kuti havazokwanisi kuipindura. Asi izvozvo zvakafanana nokuzeza kutarira kuti motokari ichine mafuta here, muchitya kuti munozoona kuti apera. Kana zviri izvo, zvakanaka kuti muzive pamunenge muchiri kukwanisa kuita chimwe chinhu nezvazvo. Saizvozvowo, vana venyu vari kuyaruka pavachiri pamba, ndiyo nguva yokuvabatsira kuongorora mibvunzo ine chokuita nezvevanotenda uye ‘kuitwa kuti vave nechokwadi.’ *

Yeukai kuti hapana chakaipa nokuti mwana wenyu abvunze kuti, “Nei ndichitenda?” Diane ane makore 22, anoyeuka kuti akazviita sei achiri kuyaruka. Anoti, “Ndakanga ndisingadi kusava nechokwadi nezvandinotenda. Kuva nemhinduro dzakajeka uye dzakasimba kwakaita kuti ndizive kuti ndinofarira kuva mumwe weZvapupu zvaJehovha! Pose pandaibvunzwa nezvechimwe chinhu chandaisazoita, pane kupindura kuti, ‘Chitendero changu hachibvumiri izvozvo,’ ndaiti, ‘Handifungi kuti zvakarurama.’ Nekumwe kutaura, ndaiita kuti maonero angu ave akafanana nezvinotaurwa neBhaibheri.”

Zvamungaita: Kuti muite kuti simba remwana wenyu rokufunga rishande maererano nezvinotaurwa neBhaibheri, itai kuti atore chinzvimbo chomubereki panomuka dambudziko. Somuenzaniso, ngatitii mwanasikana wenyu akumbira mvumo yokuenda kupati yamunoziva imi (uye zvimwe iye) kuti ingava isina kukodzera. Pane kungomupindura muchiti hazviiti, mungati: ‘Ndinoda kuti iwe uzviise muchinzvimbo changu. Funga nezvepati yauri kuda kuenda, tsvakurudza (zvimwe uchishandisa Chitsauko 37 chebhuku rino uye Chitsauko 32 cheBhuku 2), wozouya wotaura neni mangwana. Ini ndichatora chinzvimbo chako ndokumbira kuenda kupati yacho, uye iwe somubereki uchandiudza kana zvakanaka kuenda kana kusaenda.’

ONAI BHUKU 1, CHITSAUKO 38, UYE BHUKU 2, ZVITSAUKO 34-36

Mwana wedu ari kuyaruka haachafariri zvokunamata. Tingaitei?

Kutanga, musakurumidza kugumisa kuti mwana wenyu aramba zvamunotenda. Kazhinji, panenge paine chiri seri. Somuenzaniso, zvimwe mwana wenyu

● Ari kusangana nedambudziko rinobva kune vezera rake uye ari kutya kungova akasiyana nevamwe pamusana pokuti anotevedzera zvinotaurwa neBhaibheri

● Ari kuona vamwe vechiduku (kunyange vamwe vana venyu) vachiita zvakanaka zvikuru pakurarama kwechiKristu uye anonzwa sokuti haakwanisi kuita zvavanoita

● Ane chishuvo chokuva neshamwari asi anonzwa kusurukirwa kana kuti kuva zambiringa munyemba

● Anoona vamwe vechiduku vanozviti vaKristu vachirarama upenyu huviri

● Ari kuedza kwazvo kuva nezvaanozivikanwa nazvo uye nokudaro anonzwa achimanikidzwa kusava nechokwadi netsika dzamunokoshesa

● Anoona vomukirasi make vachiita zvinhu zvakaipa vakasununguka uye zvichiita sokuti hapana kana chakaipa chinozoitika kwavari

● Ari kuedza kuita zvinhu zvinoita kuti afarirwe nemubereki asingatendi

Zvinotokosha ndezvokuti nyaya dzakaita seidzi hadzinei chokuita nepakavakirwa zvamunotenda. Dzinonyanya kuva nechokuita nemamiriro ezvinhu anoedza kutenda kwenyu, kunyanya iye zvino. Saka chii chamungaita kuti mukurudzire mwana wenyu ari kuyaruka?

Ivai nezvamunobvumirana pasina zvinokanganisika. Edzai kunzwisisa zvinokonzera kuti mwana wenyu aore mwoyo, uye ivai nezvamunogadzirisa kuti agadzikane mupfungwa kuitira kuti afambire mberi pakunamata. (Zvirevo 16:20) Somuenzaniso, chati yakanzi “Zvandingaita Kuti Ndisafurirwe” iri pamapeji 132 ne133 eBhuku 2 ingaita kuti mwana wenyu ave nechivimbo kuitira kuti asanyanya kutya paanonetswa nevokuchikoro kwake. Kana kuti mwana wenyu paanenge akasurukirwa, mungada kumubatsira kuti awane shamwari dzakanaka.

Itai kuti pave neanomubatsira. Dzimwe nguva vechiduku vanobatsirwa kana munhu mukuru asiri womumhuri mavo akavakurudzira. Munoziva here mumwe anoita zvakanaka pakunamata angakurudzira mwana wenyu ari kuyaruka? Madii kuronga kuti apedze nguva aine mwana wenyu? Chinangwa chenyu hachisi chokuti murege zvamunosungirwa kuita. Asi fungai nezvaTimoti. Akabatsirwa zvikuru nomuenzaniso womuapostora Pauro, uye Pauro akabatsirwawo zvikuru nekuva naTimoti seshamwari yake.—VaFiripi 2:20, 22.

Chero bedzi muchiri kugara nemwana wenyu pamba, mune kodzero yokuita kuti atevedzere purogiramu yenyu yezvokunamata. Zvisinei, chinangwa chenyu ndechokuita kuti ade Mwari zvinobva pamwoyo—kwete kuti angoita zvinhu asingafungi. Kuti mubatsire mwana wenyu kuti agamuchire chitendero chechokwadi, ratidzai muenzaniso wakakodzera kutevedzera. Ivai vanonzwisisa pane zvamunotarisira. Itai kuti pave neanomubatsira uye shamwari dzinovaka. Zvichida rimwe zuva mwana wenyu achakwanisa kutaura sezvakaita munyori wepisarema kuti, “Jehovha ndiye ibwe rangu nenhare yangu noMupukunyutsi wangu.”Pisarema 18:2.

ONAI BHUKU 1, CHITSAUKO 39, UYE  , UYE BHUKU 2, ZVITSAUKO 37 NE38

[Mashoko Omuzasi]

^ ndima 23 Ukuwo, musaita kuti mwana wenyu aite chimwe chinhu kuburikidza nokuita kuti anzwe aine mhosva.

^ ndima 64 Mwana wenyu ari kuyaruka angangodaro achinyanya kuva nehanya nechitarisiko chake, saka ngwarirai kuti musapa pfungwa yokuti pane chisina kumira zvakanaka pamuviri wake.

^ ndima 168 Kuti zvive nyore, tiri kutaura nezvemwana wacho semusikana. Zvisinei, pfungwa dziri kukurukurwa dzinoshandawo kuvakomana.

^ ndima 188 Chitsauko 36 cheBhuku 2 chinogona kubatsira vari kuyaruka kushandisa masimba avo okufunga kuti vave nechokwadi chokuti Mwari ariko.