Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

MAVHIDHIYO EKUSHANDISA PACHIDZIDZO CHEBHAIBHERI

Bhaibheri Rinotidzidzisei?

Bhaibheri Rinotidzidzisei?

Mwari Akatisika Aine Chinangwa Chei?

Zvidzidzo zveBhaibheri Zvinoitwa Sei?

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?—Vhidhiyo Refu

Chitsauko 1 Mwari Ndiani?

Mwari Ane Zita Here?

Usambofa Wakarasa Tariro!—Doris Eldred

Kutenda Kuti Mwari Ariko

Chitsauko 2 Bhaibheri—Bhuku Rakabva Kuna Mwari

Tingaziva Sei Kuti Bhaibheri Rinobva Kuna Mwari?

Ndiani Akanyora Bhaibheri?

Dzidziso 4: Vavengi Vakazova Shamwari

Chitsauko 3 Mwari Akasika Vanhu Aine Chinangwa Chei?

Mwari Akasikirei Nyika?

Ndima 14: Johny naGideon: Vaimbovengana Asi Vava Kuwirirana

Ndima 22: Phelicity Sneesby: Jehovha Mukuru Kupfuura Dambudziko Reurwere Hwangu

Chitsauko 4 Jesu Kristu Ndiani?

Kusuma Bhuku raMateu

Chitsauko 5 Rudzikinuro—Chipo chaMwari Chinopfuura Zvese

Jesu Akafirei?

Dzidziso 3: Dutu Sezvarinoswedera, Ramba Wakatarira Kuna Jesu!—Makomborero Atichawana muUmambo

Chitsauko 6 Pane Kwatinoenda Here Kana Tafa?

Chii Chinoitika Kana Munhu Afa?

Dzidziso 3: Vakafa Tichazombovaonazve Here?

Chitsauko 7 Vakafa Vachamuka!

Rumuko-Ruchaitika Nekukurumidza

Tariro Yerumuko Inotipa Sei Ushingi?

Yatosvika

Chitsauko 8 Chii Chinonzi Umambo hwaMwari?

Umambo hwaMwari Chii?

Chitsauko 9 Nyika Yava Kuda Kuguma Here?

Ndima 14: Kuparidza “Kurutivi Ruri Kure Kwazvo Rwenyika”

Ndima 16: Anneliese Zelina: Jehovha, Ndichakuisai Pekutanga

Dzidziso 2: Kupupurira Kune Zviuru Zuva Nezuva – Basa Rekuparidzira Munopfuura Nevakawanda muSan Francisco

Dzidziso 2: Kupedza Nyota Ine Vapoteri Pane Zvekunamata

Chitsauko 10 Bhaibheri Rinotii Nezvengirozi?

Dzidziso 3: “ Rwisa Dhiyabhorosi”

Chitsauko 11 Nei Panyika Pakazara Nhamo Nematambudziko?

Dzidziso 3: Nei Mwari Achibvumira Kutambura?

Chitsauko 12 Ungava Sei Shamwari yaMwari?

Ndakatanga Kufinhwa Nemararamiro Andaiita’

Edgardo Franco: Shandisa Tarenda Rako Kushandira Jehovha

Mark Noumair: “Iyi Ndiyo Nzira” (Isa. 30:21)

Chitsauko 13 Koshesa Upenyu Hwawakapiwa

Ndima 3: Kuvengana Kuchapera Rini?

Ndima 5: Koshesa Upenyu Sezvinoita Mwari

Chitsauko 14 Mhuri Yenyu Inogona Kufara

Rudo Nekuremekedzana Zvinosimbisa Mhuri

Ndima 6: M. Stephen Lett: Varume, Idai Madzimai Enyu Sezvamunozviita (Rwiyo 8:6)

Ndima 12: Chidzidzo 17: Dzivirirai Vana Venyu

Abilio naUlla Amorim: Jehovha Akatidzidzisa Kurera Vana Vedu

Ramba Kufurirwa!

Chitsauko 15 Kunamata Mwari Nenzira Yaanoda

Mwari Anogamuchira Manamatiro Ese Here?

Dzidziso 1: Zvechechi Ndakanga Ndisingachadi Kuzvinzwa

Chitsauko 16 Sarudza Kunamata Mwari

Mazororo Nemhemberero Zvisingafarirwi naMwari

Chitsauko 17 Chipo Chatakapiwa naMwari Chemunyengetero

Mwari Anoteerera Minyengetero Yese Here?

Guzel Gainanshina: Nyika Haikwanisi Kukupa Zvaisina

Dzidziso 4: Steve Gerdes: Kwaziso Yatisingambofi Takakanganwa

Chitsauko 18 Ndinofanira Kuzvitsaurira Kuna Mwari Ndobhabhatidzwa Here?

Ronald Curzan: Iva Munhu Anogamuchirika Kuna Jehovha (VaEf. 5:10)

Ndima 13: Ndakachinja Mararamiro Angu

Chitsauko 19 Ramba Uri Pedyo naJehovha

Ramba ‘Wakabatisisa’—Nekunyatsodzidza Uri Wega