Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Kavha Yokuseri

Kavha Yokuseri

MHURI ndiro boka revanhu rekaresa rinozivikanwa, asi nhasi iri mudambudziko. Kupararira kunotyisa kwekushandiswa zvisina kufanira kwemirimo nevechiduku nounzenza, dambudziko razvino uno rokurambana uye masimba masimba mumhuri, kuwedzera kukuru kuri kuita mhuri dzevabereki vasina vakwanyina, uye zvimwe zvinetso zvakakomba zvinoita kuti vamwe vashamisike kuti upenyu hwemhuri huchapukunyuka here.

Zvichiri zvinobvira here kuti mhuri ive mhoteredzo yakadzikama, inochengetedza mitezo yayo? Hongu, kana mitezo yemhuri ichiziva chakavanzika chaicho chomufarwa wemhuri. Chakavanzika chacho hachina kuvigwa. Chakaedzwa chikabudirira kwemazana nemazana amakore. Chii ichocho? Bhuku rino, Chakavanzika Chomufarwa Wemhuri, rinopa mhinduro. Rinopawo mienzaniso inoshanda yokuti “chakavanzika” ichi chinogona sei kubetsera kupedza zvinetso zvemhuri zvakaoma. Pane munhu upi noupi here nhasi asingadi mashoko akadaro?