Purogiramu yeGungano ra2020

Purogiramu yeGungano reZvapupu zvaJehovha ra2020 rinoti “Garai Muchifara”!

Chishanu

Purogiramu yemusi weChishanu inobva pana VaFiripi 4:4—“Garai muchifara munaShe. Ndinoti zvakare, Farai!”

Mugovera

Purogiramu yemusi weMugovera inobva pana Pisarema 105:3—“Zvirumbidzei pamusoro pezita rake dzvene. Mwoyo yevaya vari kutsvaga Jehovha ngaifare.”

Svondo

Purogiramu yemusi weSvondo inobva pana Pisarema 37:4—“Wana mufaro mukuru muna Jehovha, uye iye achakupa zvinodiwa nemwoyo wako.”

Mashoko Kune Vachapinda

Mashoko anobatsira vachapinda gungano.