Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 KURARAMA KWECHIKRISTU

Koshesa Ushamwari Hwako naJehovha

Koshesa Ushamwari Hwako naJehovha

Zvapupu zvaJehovha zvine chikomborero chakakura chaizvo. SevaKristu vakazvitsaurira uye vakabhabhatidzwa, tinoramba tichisimbisa ushamwari hwedu naChangamire Ishe Jehovha. Ndiye akatiunza kwaari achishandisa Mwanakomana wake. (Joh 6:44) Anonzwa minyengetero yedu.—Pis 34:15.

Tingachengetedza sei ushamwari hwedu naMwari? Hatifaniri kuita zvakaitwa nevaIsraeri. Pasina nguva vaita sungano naJehovha yekuti vachamushumira, vakabva vagadzira mhuri yegoridhe vakatanga kuinamata. (Eks 32:7, 8; 1VaK 10:7, 11, 14) Tinogona kuzvibvunza kuti: ‘Ndinoita sei kana ndikasangana nemuedzo wekuita zvakaipa? Maitiro angu anoratidza here kuti ndinokoshesa ushamwari hwangu naJehovha?’ Kuda zvakadzama kwatinoita Baba vedu vekudenga kuchaita kuti titambire kure nezvinhu zvavanovenga.—Pis 97:10.

ONA VHIDHIYO INONZI CHENGETEDZA USHAMWARI HWAKO NAJEHOVHA (VAK 3:5), WOZOPINDURA MIBVUNZO INOTEVERA:

  • Chii chinonzi kuchiva kana kuti kuchochora?

  • Nei tisingafaniri kunamata zvidhori kana kuva nemakaro?

  • Upombwe nekunamata zvidhori zvakafanana papi?

  • Nei zvichinyanya kukosha kuti vaya vane mabasa akawanda musangano vawane nguva yekuva nemadzimai avo?