Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 KURARAMA KWECHIKRISTU

Vechidiki—Jehovha Ishamwari Yenyu Yepamwoyo Here?

Vechidiki—Jehovha Ishamwari Yenyu Yepamwoyo Here?

Unoda shamwari yakaita sei? Munhu wese anoda shamwari yakavimbika, isinganyimi, uye ine tsitsi. Izvozvo ndizvo zvakaita Jehovha. (Eks 34:6; Mab 14:17) Anoteerera paunonyengetera kwaari. Anokubatsira pese paunenge uchida kubatsirwa. (Pis 18:19, 35) Anokuregerera paunokanganisa. (1Jo 1:9) Jehovha ishamwari yakanaka chaizvo!

Ungaita sei kuti uve shamwari yaJehovha? Verenga Shoko rake kuti udzidze nezvake. Muudze zvinokunetsa. (Pis 62:8; 142:2) Ratidza kuti unokoshesawo zvinhu zvaanokoshesa, zvakadai seMwanakomana wake, Umambo hwake, uye zvaakavimbisa kutiitira mune ramangwana. Udza vamwe nezvake. (Dhe 32:3) Kana ukashanda nesimba kuti uve shamwari yaJehovha, achava shamwari yako nekusingaperi.—Pis 73:25, 26, 28.

ONA VHIDHIYO INONZI VECHIDIKI—“RAVIRAI HENYU MUONE KUTI JEHOVHA AKANAKA,” WOZOPINDURA MIBVUNZO INOTEVERA:

  • Zvii zvaungaita kuti ukwanise kuzozvitsaurira uye kubhabhatidzwa?

  • Vamwe vari muungano vanogona kukubatsira sei kuti ushumire Jehovha?

  • Kuita basa rekuparidza kunosimbisa sei ushamwari hwako naJehovha?

  • Unogona kuva shamwari yaJehovha nekusingaperi!

    Mabasa api aunogona kuita pakushumira Jehovha?

  • Ndeupi unhu hwaJehovha hwaunonyanya kufarira?