Bhezareri naOhoriyabhi vachigadzira zvinhu zvichashandiswa mutebhenekeri

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU October 2020