Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

MUKAI!

Mubvunzo: Nei zvakakosha kugadzirira njodzi dzisati dzaitika?

Rugwaro: Zvi 27:12

Zvekutaura: Magazini iyi ine mazano ezvatinogona kuita njodzi isati yaitika, painoitika uye painenge yapera.

DZIDZISA CHOKWADI

Mubvunzo: Tinoratidza sei kuti tinoda Mwari?

Rugwaro: 1Jo 5:3

Chokwadi: Tinoratidza kuti tinoda Mwari nekuteerera mitemo yake.

CHOKWADI VAKAFA VANGARARAMAZVE HERE? (T-35)

Mubvunzo: Pasi rese, vakawanda vane mitambo yavanoita vachiremekedza vakafa. Hama dzedu dzakafa tichazombodzionazve here?

Rugwaro: Mab 24:15

Zvekutaura: Pepa iri rinotsanangura kuti tariro yekumutswa kwevakafa ingakubatsirai sei. [Kana aine nguva, muratidze vhidhiyo inonzi Vakafa Vachararamazve Here?]

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yemuushumiri uchitevedzera mharidzo dzekuenzanisira dziri pamusoro apa.