Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | MAPISAREMA 11-18

Ndiani Angava Mueni Mutende raJehovha?

Ndiani Angava Mueni Mutende raJehovha?

Mueni mutende raJehovha munhu anenge ari shamwari yaMwari, anovimba naye uye anomuteerera. Pisarema 15 rinotsanangura zvinotariswa naJehovha pamunhu waanoti ishamwari yake.

MUENI WAJEHOVHA ANOFANIRA . . .

  • kuperera kuna Mwari

  • kutaura chokwadi kunyange mumwoyo make chaimo

  • kukudza vamwe vashumiri vaJehovha

  • kusachinja zvaanenge avimbisa kunyange zvikazomuomera

  • kubatsira vanoshayiwa asingatarisiri kuzodzorerwa

MUENI WAJEHOVHA HAAFANIRI . . .

  • kuita makuhwa uye kuchera vamwe

  • kuitira muvakidzani wake zvakaipa

  • kushandisa hama yake yechiKristu kuti zvinhu zvimunakire

  • kushamwaridzana nevanhu vasinganamati uye vasingateereri Jehovha

  • kutora chiokomuhomwe