Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

NHARIREYOMURINDI

Mubvunzo: Munofunga kuti zviri kutaurwa pano zvichazomboitika here?

Rugwaro: Zva 21:3, 4

Zvekutaura: Magazini iyi yeNharireyomurindi inotaura kuti Mwari achazadzisa sei vimbiso iyoyo uye kuti iwe uchabatsirwa sei paichazadziswa.

NHARIREYOMURINDI (peji yekupedzisira)

Mubvunzo: Onai mubvunzo uyu. [Verenga mubvunzo wokutanga nemhinduro dziripo papeji 16.] Munotiwo chii?

Rugwaro: Pis 83:18

Zvekutaura: Nyaya iyi inoratidza zvimwe zvinotaurwa neBhaibheri nezvezita raMwari.

BHAIBHERI RINOMBODZIDZISEI?

Mubvunzo: Vamwe vanhu vanofunga kuti Mwari ndiye ari kutonga nyika. Asi maizviziva here kuti hazvisirizvo zvinodzidziswa neBhaibheri?

Rugwaro: 1Jo 5:19

Zvekutaura: Bhuku iri rinotsanangura zvakajeka zvinodzidziswa neBhaibheri nezvenyaya iyi nedzimwewo.

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa