Murume nemudzimai vari kudzidza vachishandisa tablet

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU May 2016

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mazano ekushandisa pakupa vanhu Nharireyomurindi uye bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei? Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako pachako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Anofara Kana Tikanyengetererawo Vamwe

Mwari akati Jobho anyengeterere shamwari dzake 3 kunyange zvazvo dzainge dzambomurwadziswa. Jobho akakomborerwa sei pamusana pokutenda kwake uye kutsungirira? (Jobho 38-42)

KURARAMA KWECHIKRISTU

Uri Kushandisa JW Library Here?

Zvaungaita kuti uve neJW Library app. Ingakubatsira sei pamisangano yeungano uye muushumiri?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Kuti Tifarirwe naJehovha Tinofanira Kukudza Mwanakomana Wake, Jesu

Jesu paakava mambo marudzi akaita sei? Nei tichifanira kukudza Mambo akagadzwa naMwari? (Pisarema 2)

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Ndiani Angava Mueni Mutende raJehovha?

Pisarema 15 rinotsanangura zvinotariswa naJehovha pamunhu waanoti ishamwari yake.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Mashandisiro Atingaita JW Library

Mashandisiro atingaita app iyi pakudzidza tiri toga, pamisangano, uye muushumiri.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Uprofita Hunotaura nezvaMesiya

Verenga uone kuti uprofita hunotaura nezvaMesiya huri pana Pisarema 22 hwakazadzika sei pana Jesu.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Wana Ushingi Kubva Kuna Jehovha

Chii chingatibatsira kuva neushingi sehwaiva naDhavhidhi? (Pisarema 27)