Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Petro naJohani vari muimba yepamusoro vachigadzirira Paseka ya33 C.E.

 KURARAMA KWECHIKRISTU

Uri Kugadzirira Chirangaridzo Here?

Uri Kugadzirira Chirangaridzo Here?

Paseka yekupedzisira yakachengetwa naJesu yakanga yakasiyana chaizvo nedzimwe. Sezvo akanga ava pedyo nekufa, akaronga kuti adye Paseka nevaapostora vake, achibva atanga chiitiko chaizoitwa gore negore cheKudya kwaShe Kwemanheru. Saka akatuma Petro naJohani kuti vanogadzirira Paseka muimba yavaizoshandisa. (Ru 22:7-13; ona mufananidzo uri pakavha.) Izvi zvinotibatsira kuona kuti tinofanira kugadzirira Chirangaridzo chichaitwa musi wa27 March. Ungano dzinogona kunge dzakatoronga nezvemukurukuri, chingwa newaini, uye zvimwewo zvinodiwa. Asi mumwe nemumwe wedu angaitei kuti agadzirire Chirangaridzo?

Gadzirira mwoyo wako. Verenga uye fungisisa mavhesi anenge ari pakuverenga Bhaibheri kweChirangaridzo. Purogiramu yacho inowanikwa mubhuku raKuongorora Magwaro Zuva Nezuva. Mashoko Ekuwedzera B12 ari muShanduro Yenyika Itsva yakadzokororwa ane purogiramu ine zvakawanda zvekuverenga. (Onawo Purogiramu Yezvekuita Uye Zvichadzidzwa yaApril 2020.) Mhuri dzinogona kuwana zvimwe zvekukurukura pakunamata kwemhuri zvinoratidza kukosha kwerudzikinuro kana vakatarisa muWatch Tower Publications Index kana kuti muBhuku Rinobatsira Zvapupu zvaJehovha Pakutsvakurudza.

Koka vamwe. Shanda nesimba pamushandirapamwe wekukoka vanhu. Funga nezvevaya vaunogona kukoka vakadai sevaunodzokera kunoona, vawakambodzidza navo Bhaibheri, vaunozivana navo, uye veukama. Vakuru vanofanira kuva nechokwadi chekuti vakoka vaya vasingachaiti basa. Yeuka kuti kana munhu asingagari munharaunda yenyu, unogona kuwana nguva nenzvimbo zvichaitirwa Chirangaridzo kwaanogara kana ukaenda pajw.org wobaya pakanzi NEZVEDU nechekumusoro kwepeji yekutanga, wozobaya pakanzi “Chirangaridzo.”

Zvii zvimwe zvatingaita kuti tigadzirire?