Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | MAPISAREMA 34-37

Vimba naJehovha Uite Zvakanaka

Vimba naJehovha Uite Zvakanaka

“Usaitira shanje vaya vanoita zvisina kururama”

37:1, 2

  • Vanhu vakaipa vanoita sekuti vari kubudirira ngavarege kukukanganisa pakushumira Jehovha. Ramba uchifunga nezvemakomborero anobva kuna Jehovha uye zvaunovavarira kuita pakunamata

“Vimba naJehovha uite zvakanaka”

37:3

  • Vimba kuti Jehovha achakubatsira paunenge uchizvidya mwoyo kana kuti kutenda kwako pakunenge kwava kuderera. Achakubatsira kuti urambe wakatendeka

  • Gara uchiudza vamwe mashoko akanaka eUmambo hwaMwari

‘Farira Jehovha kwazvo’

37:4

  • Ronga nguva yekuti uverenge nekufungisisa Shoko raMwari nechinangwa chekuti uwedzere kuziva Jehovha

“Isa nzira yako pana Jehovha”

37:5, 6

  • Nyatsovimba kuti Jehovha achakubatsira kukunda chero dambudziko raungasangana naro

  • Ramba uchiita zvakanaka paunoshorwa, paunotambudzwa, kana kuti vanhu pavanotaura zvisizvo nezvako

“Ramba wakanyarara pamberi paJehovha, umumirire”

37:7-9

  • Usaita zvinhu usina kufunga, nekuti zvichakukanganisa pakunamata uye zvichaita kuti usafare

“Vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika”

37:10, 11

  • Iva munhu munyoro, uye mirira kuti Jehovha azobvisa zvakaipa zvose zvauri kusangana nazvo

  • Batsira vaunonamata navo, uye nyaradza vakaora mwoyo uchivaudza nezvevimbiso yaMwari yenyika itsva yava pedyo

Jehovha anotivimbisa ramangwana rakazonaka