Vaparidzi vachishandisa maturakiti kuMalta

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU June 2016

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mazano ekushandisa pakupa vanhu Mukai! uye maturakiti. Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Vimba naJehovha Uite Zvakanaka

Shandisa mazano anotaurwa muPisarema 37.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Kuvandudza Unyanzvi Hwedu Muushumiri—Kushandisa Mavhidhiyo Pakudzidzisa

Nei tichifanira kushandisa mavhidhiyo aya patinenge tichiita ushumiri? Angatibatsira sei?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Anotsigira Vanorwara

Zvakataurwa naDhavhidhi muPisarema 41 zvinogona kusimbisa vashumiri vaMwari pavanorwara kana kuti pavanosangana nedambudziko.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Haazozvidzi Mwoyo Wakaputsika

MuPisarema 51, Dhavhidhi anorondedzera kurwadziwa kwakanyaya kwaakaita paakaita chivi. Chii chakamubatsira kuti avezve neushamwari naMwari?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Umambo Hwava Nemakore 100 Uye Hucharamba Huchitonga

Shandisa mibvunzo iripo kuti uone zviri kuitwa neUmambo hwaMwari kubvira muna 1914.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Kanda Mutoro Wako Pana Jehovha”

Zvakataurwa naDhavhidhi pana Pisarema 55:22 zvinogona kutibatsira kukunda chero dambudziko ratingasangana naro.

KURARAMA KWECHIKRISTU

“Mwari Ndiye Mubatsiri Wangu”

Dhavhidhi akarumbidza Jehovha pamusana peShoko rake. Mavhesi api emuBhaibheri akakubatsira pawakasangana nematambudziko?