Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 KURARAMA KWECHIKRISTU

‘Haiwa Jehovha, Ndinovimba Nemi’

‘Haiwa Jehovha, Ndinovimba Nemi’

Tinofanira kuvimba naJehovha nguva dzose kunyange pazvinenge zvakaoma. (Pis 25:1, 2) Makore ekuma700 B.C.E., vaJudha vakasangana nedambudziko raida kuti vavimbe naMwari. Zvavakaita zvinotidzidzisa zvimwe zvinhu. (VaR 15:4) Kana wapedza kuona vhidhiyo inonzi ‘Haiwa Jehovha, Ndinovimba Nemi,’ pindura mibvunzo inotevera.

  1. Hezekiya akasangana nedambudziko ripi?

  2. Hezekiya akashandisa sei zvinotaurwa pana Zvirevo 22:3 guta ravo paraida kuparadzwa?

  3. Nei Hezekiya asina kubvuma kusarenda kana kuti kutsvaka rubatsiro kuIjipiti?

  4. SevaKristu tingatevedzerawo sei Hezekiya?

  5. Ndepapi patinofanira kuratidza kuti tinovimba naJehovha?

Nyora kuti ndepapi paungada kuwedzera kuvimba naJehovha.