Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | ISAYA 34-37

Jehovha Akabatsira Hezekiya Pamusana Pekutenda Kwake

Jehovha Akabatsira Hezekiya Pamusana Pekutenda Kwake

Mambo Saniheribhi weAsiriya akatuma Rabhisheki kuJerusarema achida kuti guta iroro ribvume kuita zvaidiwa neAsiriya. Vakataura zvakasiyana-siyana nechinangwa chekuti vaJudha vasarende.

  • Kushaya aizovabatsira. Ijipiti haisi kuzombokubatsirai.Isa 36:6

  • Kusava nechokwadi. Jehovha haasi kuzokubatsirai nokuti haasi kufara nezvamuri kuita.Isa 36:7, 10

  • Kutyisidzirwa. Hamufi makakunda mauto eAsiriya.Isa 36:8, 9

  • Muedzo. Mukabvuma kutongwa nevaAsiriya zvinhu zvichakufambirai zvakanaka.Isa 36:16, 17

Hezekiya aivimba chaizvo naJehovha

37:1, 2, 14-20, 36

  • Akaita zvaaigona kuti adzivirire guta

  • Akanyengetera kuna Jehovha kuti vabatsirwe uye akaita kuti vanhu vave nekutenda kwakasimba muna Jehovha

  • Jehovha akamubatsira pamusana pekutenda kwake nekutuma ngirozi kuti iuraye masoja eAsiriya 185 000 muusiku humwe chete