Kuudza vamwe mashoko akanaka kuGhana

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU January 2017

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo yeNharireyomurindi uye yechokwadi cheBhaibheri chinoratidza kuti tiri kurarama mumazuva ekupedzisira. Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Anochengeta Vanhu Vake

Jehovha anotipa zvokudya zvekunamata zvakawanda sezvinoitwa nemunhu ane rupo anenge ane vaenzi.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Mambo Achatonga Kuti Pave Nokururama”

Mambo Jesu akagadza vakuru kuti vafudze makwai. Vanotungamirira makwai pakunamata uye vanoita kuti azorodzwe.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Akabatsira Hezekiya Pamusana Pekutenda Kwake

VaAsiriya vakaedza kuita kuti vaJudha vasarende asi Jehovha akatumira ngirozi yake kuti ibatsire vaJudha.

KURARAMA KWECHIKRISTU

‘Haiwa Jehovha, Ndinovimba Nemi’

Tinofanira kuvimba naJehovha nguva dzose kunyange pazvinenge zvakaoma. Hezekiya akaratidza sei kuti aivimba naMwari?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Anopa Munhu Akaneta Simba

Kubhururuka kunoita gondo kunofananidzira kukwanisa kwatinoita kutsungirira patinopiwa simba naMwari.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Usakanganwa Kunyengeterera vaKristu Vari Kutambudzwa

Zvii zvatingataura patinenge tichinyengeterera vaKristu vanenge vachitambudzwa?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha ndiMwari Anoprofita Zvinhu Zvechokwadi

Pachine makore anenge 200, Jehovha Mwari akashandisa Isaya kuti ataure zvaizoitika kuBhabhironi.