Chapupu chiri kutaura pamberi pekirasi

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU February 2017

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo dzeMukai! uye yechokwadi cheBhaibheri nezvematenga matsva nenyika itsva. Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako.

KUCHERA PFUMA MUSHOKO RAMWARI

Kuteerera Jehovha Kunoita Kuti Tikomborerwe

Jehovha anotiratidza kuti tinofanira kurarama sei.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Kristu Akatambudzikira Isu

Rufu rwaJesu rwakaratidza kuti zvakataurwa naSatani nezvekuvimbika kwevashumiri vaMwari ndezvenhema.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Batsirai Vana Venyu Kuti Vanyatsotenda Kuti Musiki Ariko

Vana venyu vanobvuma here kuti zvinhu zvakaita zvekusikwa? Mungavabatsira sei kuti vanyatsotenda kuti Jehovha Mwari ndiye akasika zvinhu zvose?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Zivisa Gore Rokufarirwa naJehovha”

Gore rokufarirwa naJehovha igore chairo remwedzi 12 here? Nguva yacho inobatana papi nebasa rekuparidza Umambo?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Usapambadza Mabhuku

Ibasa chairo uye panoshandiswa mari yakawanda kuti mabhuku edu aprindwe uye atumirwe kuungano pasi rose. Shandisa ungwaru pakupa vanhu mabhuku.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Matenga Matsva Nenyika Itsva Zvichaita Kuti Tifare

Vimbiso yaMwari yekuti kuchava ‘nematenga matsva nenyika itsva’ inotibatsira sei iye zvino?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Farai Patariro Yenyu

Tariro yakafanana nechinhu chinotsigisa ngarava. Kana tikafungisisa nezvevimbiso dzeBhaibheri, ticharamba tichifara patinosangana nemiedzo yakafanana nedutu.