Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 KURARAMA KWECHIKRISTU

Kuvandudza Unyanzvi Hwedu Muushumiri—Kuparidzira Munhu Wese Mundima Yedu

Kuvandudza Unyanzvi Hwedu Muushumiri—Kuparidzira Munhu Wese Mundima Yedu

SEI ZVICHIKOSHA? Zekariya akaprofita kuti vanhu vemitauro yese vaizoteerera mashoko akanaka. (Zek 8:23) Asi ndiani achavadzidzisa? (VaR 10:13-15) Tisu takapiwa ropafadzo yekuita basa iri, uye tinofanira kuparidzira munhu wese ari mundima yedu.—od 84 ¶10-11.

MAITIRWO AZVO:

  • Gadzirira. Unombosangana nevanhu vanotaura mumwe mutauro here? Unogona kushandisa JW Language app kudzidzira mharidzo iri nyore. Unogonawo kuvaratidza mabhuku nezvimwe zvinhu zviri mumutauro wavo pajw.org uchishandisa tablet yako

  • Cherechedza. Kana uchiparidza paimba neimba, usarega mimwe mikana ichipfuura. Taura nevanhu vari kufamba, kana kuti vanenge vakagara mumota. Kana uchiparidza pachena, yeuka kuti chinangwa chako ndechekuparidza

  • Shingaira. Ramba uchitsvaga vanhu vawakamboshaya musi wekutanga. Unogona kumbochinja nguva kana kuti musi wekuenda. Vamwe unogona kutovanyorera tsamba, kuvafonera kana kuti unogona kusangana navo mumugwagwa

  • Dzokera kune vawakaona. Kurumidza kudzokera kunoona vanhu vakafarira. Kana munhu wacho achitaura mumwe mutauro, edza kutsvaga mumwe anogona mutauro iwoyo. Unofanira kuramba uchimuona kusvikira pawanikwa vaparidzi vanogona mutauro iwoyo.—od 94 ¶39-40

ONA VHIDHIYO INONZI KUPARIDZA ‘KUNZVIMBO DZIRI KURE KWAZVO MUNYIKA,’ WOZOPINDURA MIBVUNZO IYI:

  • Zvii zvakaitwa nehama nehanzvadzi padzaigadzirira kunoparidza kunzvimbo iri kure? (1VaK 9:22, 23)

  • Zvii zvaigona kuita kuti basa radzo risava nyore?

  • Makomborero api adzakawana?

  • Zvii zvaungaita kuti uparidzire vanhu vakawanda vari mundima yako?