Zvapupu zviri kuratidza mumwe mukadzi bhurocha raMashoko Akanaka kuAzerbaijan

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU August 2017

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo yeMukai! uye yekudzidzisa chokwadi chiri muBhaibheri panyaya yekuti Mwari akasikirei vanhu. Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Akapa Vanhu Vakanga Vasingamunamati Mubayiro

Jehovha akapa vaBhabhironi mubayiro wekukomba kwavakanga vaita Tire kwemakore 13. Anoratidza sei kuti anoonga basa ratinomuitira uye kuvimbika kwatinoita?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Iva Neunhu Hunodiwa naMwari​—Kuzvininipisa

Nei tichifanira kuzvininipisa? Tinozviratidza sei? Munyengetero uye kutevedzera Jesu zvinotibatsira sei kuva vanhu vanozvininipisa?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Basa Rinokosha Remurindi

Varindi vaiva nebasa rekunyevera vanhu kana pakauya vavengi. Nei Jehovha akagadza Ezekieri kuti ashande semurindi weimba yaIsraeri?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Iva Neunhu Hunodiwa naMwari​—Ushingi

Nei tisingafaniri kutya vanhu? Kufungisisa, kunyengetera uye kuvimba naJehovha zvinotibatsira sei kuti tive neushingi?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Gogi weMagogi Ava Pedyo Kuparadzwa

Bhaibheri rinotaura kuti zvii zvichaitika Gogi weMagogi asati aparadzwa uye paachazoparadzwa.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Iva Neunhu Hunodiwa naMwari​—Kutenda

Abrahamu akaratidza kuti aitenda muna Jehovha kunyange pazvaiva zvisiri nyore. Tingaratidzawo sei kuti tine kutenda kwakasimba uye kuti takavimbika kuna Mwari?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Temberi Yakaratidzwa Ezekieri Inokudzidzisei?

Temberi yakaratidzwa Ezekieri inotiyeuchidza kuti Jehovha anoda kunamata kwemhando yepamusoro. Izvi zvinotidzidzisei?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Ndiriini Pandingaita Upiyona Hwebetsero?

Imwe nzira yakanaka yekupa zvibayiro zvekurumbidza ndeyekuita upiyona hwebetsero. Unokwanisawo kuita upiyona hwebetsero here?