Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

MUKAI!

Mubvunzo: Munofunga kuti zvinobatsira here kuti munhu asiye tutsika twakashata otanga kuita zvakanaka?

Rugwaro: Mup 7:8a

Zvekutaura: Nyaya idzi dzine mazano emuBhaibheri anoratidza kuti munhu angasiya sei tutsika twakashata.

MUKAI!

Mubvunzo: Upenyu hunochinja-chinja. Saka zvimwe zvinhu pazvinochinja muupenyu, tinofanira kuita sei?

Rugwaro: Mup 7:10

Zvekutaura: [Muratidze nyaya inotangira papeji 10.] Nyaya iyi inoratidza kuti Bhaibheri ringatibatsira sei panochinja upenyu.

TEERERA MWARI URARAME NOKUSINGAPERI

Mubvunzo: Tose tine mazita; vangava vanhu vemumba medu kana kuti shamwari. Ko Mwari ane zita here? Anonzi ani?

Rugwaro: Pis 83:18

Zvekutaura: Bhuku iri rinotsanangura zvimwe zvakawanda zvinodzidziswa neBhaibheri nezvaMwari. [Muratidze peji 6 ne7.]

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.