Zvirevo 9:1-18

  • Uchenjeri hwechokwadi hunoshevedzera (1-12)

    • “Ndichaita kuti mazuva ako ave mazhinji” (11)

  • Mukadzi benzi anoshevedzera kuvarume (13-18)

    • “Mvura yekuba inotapira” (17)

9  Uchenjeri hwechokwadi hwakavaka imba yahwo;Hwakaveza mbiru dzahwo nomwe.   Hwakapedza kuvhiya nyama yahwo;Hwakasanganisa waini yahwo;Hwakaisawo zvekudya patafura yahwo.   Hwakatuma vashandikadzi vahwoKuti vashevedzere vari panzvimbo dzakakwirira muguta vachiti:+   “Munhu wese asina ruzivo, ngaauye kuno.” Hunoti kumunhu asina pfungwa:*   “Uya udye zvekudya zvanguNekunwa waini yandasanganisa.   Siya kusava neruzivo kwako* urarame;+Famba wakananga mberi munzira yekunzwisisa.”+   Munhu anoruramisa museki anozviunzira ruzvidzo,+Uye wese anotsiura munhu akaipa acharwadziswa.   Usatsiura museki, nekuti achakuvenga.+ Tsiura munhu akachenjera, uye achakuda.+   Ipa ruzivo kumunhu akachenjera, uye achawedzera kuchenjera.+ Dzidzisa munhu akarurama, uye achawedzera kudzidza. 10  Kutya Jehovha ndiko kutanga kweuchenjeri,+Uye kuziva Mutsvenetsvene+ ndiko kunzwisisa. 11  Nekuti ini ndichaita kuti mazuva ako ave mazhinji,+Uye uchawedzerwa makore kuupenyu hwako. 12  Kana ukava akachenjera, kuchenjera kwako kuchabatsira iwe pachako,Asi kana uchituka, zvichakuwana iwe wacho. 13  Mukadzi benzi anotaura nenzwi riri pamusoro.+ Haana pfungwa uye haana kana chaanoziva. 14  Anogara pachigaro, pasuo remba yakeMunzvimbo dzakakwirira dzeguta,+ 15  Achishevedzera kuvanhu vari kupfuura,Vaya vari kufamba zvavo nenzira, achiti: 16  “Munhu wese asina ruzivo ngaauye kuno.” Anotaura kuvaya vasina pfungwa* achiti:+ 17  “Mvura yekuba inotapira,Uye zvekudya zvinodyirwa pakahwanda zvinonaka.”+ 18  Asi havazivi kuti imba yake ndeyevashakabvu,Kuti vaenzi vake vari muGuva* rakadzika.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “njere.”
Kana kuti “Siyana nevasina ruzivo.”
Kana kuti “njere.”
Kana kuti “muSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.