Zvirevo 7:1-27

  • Chengeta mirayiro yaMwari urarame (1-5)

7  Mwanakomana wangu, chengeta zvandinotaura,Uye chengetedza mirayiro yangu.+   Chengeta mirayiro yangu urarame;+Chengetedza mutemo wangu* semboni yeziso rako.   Zvisungirire paminwe yako;Zvinyore pahwendefa remwoyo wako.+   Udza uchenjeri kuti, “Ndiwe hanzvadzi yangu,” Uye dana kunzwisisa kuti “hama yangu,”   Kuti zvikurinde pamukadzi asingazvibati,*+Pamukadzi nzenza* nepamashoko ake anotapira.*+   Ndakatarisa pasi nepahwindo remba yangu,Nepahwindo remaburi maburi,   Uye pandaitarisa vanhu vakapusa,*Ndakacherechedza pakati pevechidiki rimwe jaya risina pfungwa.*+   Rakapfuura nemugwagwa uri pedyo nepakona yake,Uye rakafamba rakananga nekumba kwake   Munguva yerubvunzavaeni, kumanheru,+Zuva richangovira, kwava kutanga kusviba. 10  Ndakabva ndaona mumwe mukadzi achiuya kuzosangana naro,Akapfeka sepfambi,*+ aine unyengeri mumwoyo make. 11  Anotaura nenzwi riri pamusoro uye haana chaanotya.+ Haambogari* pamba. 12  Unomuona ari kunze, pasina nguva wozoona ava mumisika,Anomira-mira mumakona ese.+ 13  Anoribata, oritsvoda;Nechiso chisinganyari, anoti kwariri: 14  “Ndapa zvibayiro zverugare.+ Nhasi ndaripa mhiko dzangu. 15  Ndokusaka ndabuda kuzosangana newe,Kuti ndikutsvage, saka ndabva ndakuwana! 16  Ndawaridza machira akanaka pamubhedha wangu,Machira ekuIjipiti ane mavara mavara.+ 17  Ndasasa mura, arosi, nesinamoni pamubhedha wangu.+ 18  Uya tigutswe nerudo kusvikira mangwanani;Ngatinakidzwei nekupanana rudo runopisa, 19  Nekuti murume wangu haapo;Akafamba rwendo rurefu. 20  Akaenda nehomwe yemari, Uye achatozodzoka kana rava jenaguru.” 21  Anoritsausa nekugona kwake kunyengetedza.+ Anoritsvetera nekutaura kunotapira. 22  Rinobva rangomutevera semombe iri kunourayiwa,Sebenzi riri kunorangwa muzvisungo zvematanda,*+ 23  Kusvikira museve watsemura chiropa charo;Rinoita seshiri inomhanyira muchiteyeso, risingazivi kuti zvichariurayisa.*+ 24  Saka imi vanakomana vangu, nditeererei;Teererai zvandinotaura. 25  Usarega mwoyo wako uchitsaukira kunzira dzake. Usarasikira mumakwara ake,+ 26  Nekuti akadonhedza vakawanda vachifa,+Uye vaakauraya vakawandisa.+ 27  Imba yake inosvitsa kuGuva;*Inodzika kusvika kudzimba dzemukati dzerufu.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “zvandinokudzidzisa.”
ChiHeb., “wausingazivi.” Ona Zvi 2:16.
ChiHeb., “mutorwa.” Ona Zvi 2:16.
Kana kuti “anokwezva.”
Kana kuti “vasati vava nezvavanoziva.”
Kana kuti “njere.”
Kana kuti “Aine nguo yepfambi.”
ChiHeb., “Tsoka yake haimbogari.”
Kana kuti “zvichaurayisa mweya waro.”
Kana kuti “kuSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.