Zvirevo 5:1-23

  • Kuchenjedzwa pavakadzi nzenza (1-14)

  • Fara nemudzimai wako (15-23)

5  Mwanakomana wangu, teerera uchenjeri hwangu. Nyatsoteerera* unzwe ungwaru hwangu,+   Kuti uchengetedze mafungiro akoUye kuti muromo wako uchengetedze ruzivo.+   Nekuti muromo wemukadzi asingazvibati* unodonha uchi semazinga,+Uye mukanwa make munotsvedzerera kupfuura mafuta.+   Asi pakupedzisira anoita sekamuti kanovava+Uye akapinza sebakatwa rinocheka nekwese.+   Tsoka dzake dzinodzika kurufu. Nhanho dzake dzinotungamirira kuGuva* chaiko.   Haafungi nezvegwara reupenyu. Nzira yake inongotenderera, asi haazivi kuti yakananga kupi.   Saka chinditeererai imi vanakomana vanguUye regai kutsauka pane zvandiri kutaura.   Tambira kure naye;Usaswedera pedyo nemusuo wemba yake,+   Kuti urege kupa vamwe kukudzwa kwako+Kana kukohwa makore ezvinhu zvinorwadza;+ 10  Kuti vanhu vausingazivi varege kudya pfuma yako*+Uye kuti zvinhu zvawakashandira zvirege kuenda kuimba yemutorwa. 11  Ukasadaro, unozogomera panopera upenyu hwakoPanoparara nyama yako nemuviri wako+ 12  Wava kuti: “Chokwadi ndaivenga kurayirwa!* Mwoyo wangu waizvidza kutsiurwa! 13  Handina kuteerera inzwi revarayiridzi vanguKana kunzwa zvaitaurwa nevadzidzisi vangu. 14  Iye zvino ndasara padiki diki kuti ndiparare zvachosePakati peungano yese.”*+ 15  Inwa mvura yemumugodhi wako pachakoNemvura yakachena* yemutsime rako pachako.+ 16  Ungadirei kuti zvitubu zvako zviparadzirwe kunze,Uye kuti hova dzako dzemvura dziparadzirwe mumisika?+ 17  Ngazvive zvako wega,Kwete zvevamwe vanhu vauinavo.+ 18  Tsime rako pachako ngarikomborerwe,Uye fara nemudzimai weudiki hwako,+ 19  Sheshe yenondo ine rudo, mbudzi yemumakomo inofadza kwazvo.+ Mazamu ake ngaakugutse nguva dzese. Gara uchitorwa mwoyo nerudo rwake nguva dzese.+ 20  Saka mwanakomana wangu, ungadirei kutorwa mwoyo nemukadzi asingazvibati*Kana kuti kumbundira chipfuva chemukadzi nzenza?*+ 21  Nekuti nzira dzemunhu dziri mumaziso aJehovha;Anoongorora makwara ake ese.+ 22  Munhu akaipa achabatwa nekukanganisa kwake,Uye achabatwa netambo dzechivi chake.+ 23  Achafa nekuti airamba kurayirwa,*Uye achatsauka nemhaka yeupenzi hwake hwakanyanya.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Rerekera nzeve yako.”
ChiHeb., “wausingazivi.” Ona Zvi 2:16.
Kana kuti “kuSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “kupedza simba rako.”
Kana kuti “kurangwa.”
ChiHeb., “Pakati pegungano neungano.”
Kana kuti “inoyerera.”
ChiHeb., “wausingazivi.” Ona Zvi 2:16.
ChiHeb., “mutorwa.” Ona Zvi 2:16.
Kana kuti “kurangwa.”