Zvirevo 30:1-33

30  Mashoko ane uremu akatorwa pane zvakataurwa naAguri mwanakomana waJake achitaura kuna Itieri, kuna Itieri naUkari.   Pavanhu vese ndini munhu asina zvaanoziva,+Uye handinzwisisi zvinhu zvinofanira kunzwisiswa nemunhu.   Handina kudzidza uchenjeri,Uye handina ruzivo runopiwa neMutsvenetsvene.   Ndiani akambokwira kudenga akaburuka?+ Ndiani akambounganidza mhepo mumaoko ake? Ndiani akamboputira mvura muchipfeko chake?+ Ndiani akasimbisa* migumo yese yenyika?+ Anonzi ani uye mwanakomana wake anonzi ani, kana uchiziva?   Mashoko ese aMwari akachena.+ Iye inhoo kune vaya vanopotera kwaari.+   Usawedzera chinhu pamashoko ake,+Kuti arege kukutsiura,Ukazobudiswa pachena kuti unonyepa.   Pane zvinhu zviviri zvandiri kukukumbirai. Musandinyima zvinhu izvozvo ndisati ndafa.   Bvisai kusataura chokwadi uye nhema pandiri.+ Musandipa urombo kana upfumi. Ingoitai kuti ndidye zvekudya zvangu zvinondikwanira,+   Kuti ndirege kuguta ndikazokurambai ndichiti, “Jehovha ndianiko?”+ Uye kuti ndirege kuva murombo ndikaba ndikashoresa zita raMwari wangu. 10  Usataura zvakaipa nezvemushandi kuna tenzi wake,Kuti arege kukutuka woonekwa uine mhosva.+ 11  Kune chizvarwa chinotuka baba vachoUye chisingakomboreri amai vacho.+ 12  Kune chizvarwa chinozviona sechakachena+Asi chisina kucheneswa tsvina yacho. 13  Kune chizvarwa chine maziso anozvikudzaUye chine maziso anotarisa achizvikwidziridza!+ 14  Kune chizvarwa chine mazino akaita semapakatwaUye chine shaya dzakaita semapanga ekuurayisa;Chinoparadza vakaderera vepanyikaNevarombo pakati pevanhu.+ 15  Zvikwevaropa zvine vanasikana vaviri vanoshevedzera vachiti, “Tipei! Tipei!” Kune zvinhu zvitatu zvisingamboguti,Zvina zvisingamboti, “Zvakwana!” 16  Guva*+ uye chibereko chisingabereki,Ivhu riri kushaya mvura,Uye moto usingamboti, “Zvakwana!” 17  Ziso rinonyomba baba uye risina basa nekuteerera amai+Richatodogorwa nemakunguo emubani,Uye vana vemakondo vacharidya.+ 18  Kune zvinhu zvitatu zvinondishamisa zvikuru,Uye zvina zvandisinganzwisisi zvinoti: 19  Nzira yegondo mumatenga,Nzira yenyoka padombo,Nzira yengarava mugungwa,Uye nzira yemurume ane musikana. 20  Aya ndiwo maitiro emukadzi anoita upombwe: Anodya, opukuta muromo wake;Anobva ati, “Hapana chakaipa chandaita.”+ 21  Kune zvinhu zvitatu zvinodederesa nyikaUye zvina zvaisingagoni kutsungirira zvinoti: 22  Kana muranda ava kutonga samambo,+Kana benzi rava nezvekudya zvakawandisa, 23  Kana mukadzi anovengwa* akaroorwa,Uye kana mushandikadzi akatora nzvimbo yatenzikadzi wake.+ 24  Panyika pane zvimwe zvinhu zvina zvidikidiki,Asi zvakasikwa zviine uchenjeri,* zvinoti:+ 25  Masvosve, haasi zvisikwa zvine* simba,Asi anounganidza zvekudya zvawo muzhizha.+ 26  Mbira,+ hadzisi zvisikwa zvine* simba,Asi dzinogadzira imba yadzo mumatombo.+ 27  Mhashu,+ hadzina mambo,Asi dzese dzinofamba dzakarongeka.*+ 28  Kadzvinyu kanonzi chipfira,+ kanobatirira nemakumbo ako,Uye kanopinda mumuzinda wamambo. 29  Kune zvinhu zvitatu zvinonakidza kutarisa zvichifamba,Zvinhu zvina zvinonakidza kutarisa zvichifamba zvinoti: 30  Shumba, mhuka ine simba pamhuka dzese,Isina wainotiza;+ 31  Imbwa yekuvhimisa; nhongo;Uye mambo ane uto rake. 32  Kana wakazvikwidziridza zveupenzi+Kana kuti wakaronga kudaro,Bata muromo wako.+ 33  Nekuti sezvo kusvina mukaka kuchibudisa ruombaUye kudzvinya mhino kuchibudisa ropa,Kudenha munhu kunoita kuti pave nekupopotedzana.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “akasimudza.”
Kana kuti “Sheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “asingadiwi.”
Kana kuti “Asi zviine uchenjeri hwakanyanya.”
ChiHeb., “rudzi rune.”
ChiHeb., “rudzi rune.”
Kana kuti “dzakaita zvikwata zvikwata.”