Zvirevo 3:1-35

  • Iva akachenjera uvimbe naJehovha (1-12)

    • Kudza Jehovha nezvinhu zvinokosha (9)

  • Uchenjeri hunoita kuti pave nemufaro (13-18)

  • Uchenjeri hunochengetedza (19-26)

  • Kubata vamwe zvakanaka (27-35)

    • Itira vamwe zvakanaka pese paunokwanisa (27)

3  Mwanakomana wangu, usakanganwa kudzidzisa kwangu,*Uye mwoyo wako ngauchengete mirayiro yangu,   Nekuti zvichakuwedzera mazuva akawandaNemakore eupenyu nerugare.+   Usarega rudo rusingachinji nekutendeka* zvichikusiya.+ Zvisungirire muhuro mako;Zvinyore pahwendefa remwoyo wako;+   Uchabva wawana nyasha uye uchanzi unonyatsonzwisisaPamberi paMwari nevanhu.+   Vimba naJehovha+ nemwoyo wako wese,Urege kuvimba nekunzwisisa* kwako.+   Funga nezvake munzira dzako dzese,+Uye iye acharuramisa makwara ako.+   Usazviona sewakachenjera.+ Itya Jehovha ubve pane zvakaipa.   Izvi zvichaporesa muviri wako*Uye zvichasimbisa mapfupa ako.   Kudza Jehovha nezvinhu zvako zvinokosha,+Nezvibereko zvako zvekutanga* pazvinhu zvako zvaunowana;+ 10  Matura ako achabva anyatsozara,+Uye munopinda waini yako yasvinwa* muchafashukira newaini itsva. 11  Mwanakomana wangu, usaramba kurayira* kwaJehovha,+Uye usasema kutsiura kwake,+ 12  Nekuti Jehovha anotsiura vaanoda,+Sezvinoita baba kumwanakomana wavanofarira.+ 13  Anofara munhu anowana uchenjeri+Uye munhu anowana ungwaru; 14  Kuhuwana kuri nani pane kuwana sirivha,Uye kuva nahwo* kuri nani pane kuva negoridhe.+ 15  Hunokosha kupfuura matombo ekorari;*Hapana chaunoshuva kuva nacho chingaenzaniswa nahwo. 16  Upenyu hurefu huri muruoko rwahwo rwerudyi;Pfuma nekukudzwa zviri muruoko rwahwo rweruboshwe. 17  Nzira dzahwo dzinofadza,Uye makwara ahwo ese ane rugare.+ 18  Ihwo muti weupenyu kune vaya vanohubata,Uye vaya vanoramba vakahubatisisa vachanzi vanofara.+ 19  Jehovha akasika nyika neuchenjeri.+ Akamisa denga zvakasimba neungwaru.+ 20  Neruzivo rwake mvura yakadzika yakakamurwaUye denga rine makore rakadonhedza dova.+ 21  Mwanakomana wangu, usabvisa pfungwa dzako pazviri.* Chengetedza uchenjeri hunobatsira uye gara uchishandisa pfungwa; 22  Zvichakupa* upenyu,Zvova chishongo chemuhuro mako; 23  Uchabva wafamba panzira yako wakachengeteka,Uye tsoka yako haizogumburwi.*+ 24  Paunorara, unenge usina chekutya;+Ucharara, uye uchanakirwa nehope.+ 25  Hauzotyi chero chinhu chinotyisa chinouya usingafungiri+Kana dutu riri kuuya pane vakaipa.+ 26  Nekuti uchakwanisa kunyatsovimba naJehovha;+Achaita kuti tsoka yako isabatwa.+ 27  Usarega kuitira zvakanaka vaya vanoda kubatsirwa+Kana uchikwanisa* kubatsira.+ 28  Usati kumuvakidzani wako, “Chimboenda wozodzoka! Ndichakupa mangwana,” Iwe uchigona kumupa iye zvino. 29  Usarongera muvakidzani wako zvakaipa+Iye achigara newe achifunga kuti akachengeteka. 30  Usapopotedzana nemunhu pasina chikonzero,+Kana pasina chakaipa chaakuitira.+ 31  Usachiva munhu anoita zvemhirizhonga+Kana kusarudza imwe yenzira dzake, 32  Nekuti Jehovha anosema munhu anonyengera,+Asi ishamwari yepedyo yevakarurama.+ 33  Kutuka kwaJehovha kuri paimba yemunhu akaipa,+Asi anokomborera musha weakarurama.+ 34  Nekuti anonyomba vaya vanotsvinya,+Asi anofarira vanyoro.+ 35  Vakachenjera vachawana nhaka yekukudzwa,Asi mapenzi anorumbidza kusakudzwa.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mutemo wangu.”
Kana kuti “nechokwadi.”
Kana kuti “kusendama pakunzwisisa.”
ChiHeb., “guvhu rako.”
Kana kuti “Nezvakanakisisa.”
Kana kuti “muzvisviniro zvako.”
Kana kuti “kuranga.”
Kana kuti “kuva nahwo semubereko.”
Zvinoratidza sekuti pari kurehwa zvataurwa mundima dzapfuura nezvaMwari.
Kana kuti “Zvichapa mweya wako.”
Kana kuti “haizoroveri pane chimwe chinhu.”
Kana kuti “Kana zviri musimba reruoko rwako.”