Zvirevo 29:1-27

  • Mwana asingarangwi anonyadzisa (15)

  • Pasina chiratidzo vanhu havadzoreki (18)

  • Munhu asingatani kutsamwa anomutsa gakava (22)

  • Anozvininipisa anokudzwa (23)

  • Kutya munhu kuzviteyera musungo (25)

29  Munhu anoomesa mutsipa wake* achitsiurwa kakawanda+Achazongoona atyorwa zvekusapora.+   Kana vakarurama vakawanda, vanhu vanofara,Asi kana munhu akaipa achitonga, vanhu vanogomera.+   Munhu anoda uchenjeri anoita kuti baba vake vafare,+Asi munhu anoshamwaridzana nepfambi anopfachura upfumi hwake.+   Kana mambo achitonga zvakarurama, nyika inogadzikana,+Asi munhu anoda zvechiokomuhomwe anoiparadza.   Munhu anorumbidza muvakidzani wake zvekumubata kumesoAnotambanudzira tsoka dzake mambure.+   Munhu akaipa anoteyiwa nezvitadzo zvake,+Asi munhu akarurama anoshevedzera nemufaro achipembera.+   Munhu akarurama ane hanya nekodzero dzevarombo,+Asi munhu akaipa haana kana basa nenyaya dzakadaro.+   Varume vanozvirumbidza vanopisa guta,+Asi vaya vakachenjera vanodzora kutsamwa.+   Kana munhu akachenjera akatanga kunetsana nebenzi,Panova nekukandana mashoko nekutukana asi hapana chinobuda.+ 10  Varume vanoda kudeura ropa vanovenga munhu wese asina mhosva,*+Uye vanotsvaga kupfuudza upenyu hwevanhu* vakarurama.* 11  Benzi rinobudisa hasha dzaro dzese,+Asi munhu akachenjera anoramba akadzikama achidzidzora.+ 12  Kana mutongi achiteerera nhema,Vashandi vake vese vachava vakaipa.+ 13  Murombo nemudzvinyiriri vakafanana pakuti:* Jehovha ndiye anoita kuti maziso avo aone chiedza.* 14  Kana mambo achitonga varombo zvakarurama,+Chigaro chake chicharamba chiripo.+ 15  Shamhu* nekutsiura zvinopa uchenjeri,+Asi mwana asingarangwi anonyadzisa amai vake. 16  Kana vakaipa vakawanda, uipi hunowedzera,Asi vakarurama vachaona kuparara kwavo.+ 17  Rayira* mwanakomana wako, uye achakuunzira zororo;Uye achaita kuti ufare* chaizvo.+ 18  Kana pasina zviratidzo,* vanhu havadzoreki,+Asi vanofara vaya vanochengeta mutemo.+ 19  Mushandi haazobvumi kururamiswa nemashoko,Nekuti kunyange zvazvo achinzwisisa, haateereri.+ 20  Wakamboona munhu anokurumidza kutaura here?+ Benzi rine tariro kumupfuura.+ 21  Kana muranda achitunhidzwa kubvira paudiki,Anozova munhu asingaongi muupenyu. 22  Munhu asingatani kutsamwa anomutsa gakava;+Munhu wese anokurumidza kushatirwa anopara nyaya dzakawanda.+ 23  Kuzvikudza kwemunhu kuchamuninipisa,+Asi munhu wese anozvininipisa achakudzwa.+ 24  Munhu anoshamwaridzana nembavha anovenga upenyu hwake.* Anogona kunzwa kuti pari kudiwa uchapupu,* asi haatauri zvaanoziva.+ 25  Kutya munhu kuzvipinza mumusungo,+Asi munhu anovimba naJehovha achadzivirirwa.+ 26  Vakawanda vanoedza kunzwirwa nyaya dzavo nemutongi,*Asi Jehovha ndiye anotongera munhu zvakarurama.+ 27  Munhu asina kururama anosemesa vakarurama,+Asi munhu ane nzira yakarurama anosemesa munhu akaipa.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “anoramba achiomesa musoro.”
Kana kuti “chaanopomerwa.”
Kana kuti “mweya yevanhu.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Asi munhu akarurama anotsvaga kuchengetedza upenyu hwake.”
ChiHeb., “vanosangana pamwe chete.”
Kureva kuti ndiye anovapa upenyu.
Kana kuti “Kurayira; Kuranga.”
Kana kuti “Ranga.”
Kana kuti “achafadza mweya wako.”
Kana kuti “zviratidzo zveuprofita.”
Kana kuti “mweya wake.”
Kana kuti “Anogona kunzwa mhiko yekutuka.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “kunzwirwa nyasha nemutongi.” ChiHeb., “vanotsvaga chiso chemutongi.”