Zvirevo 28:1-28

  • Munyengetero wemunhu asingateereri unosemesa (9)

  • Munhu anoreurura anonzwirwa tsitsi (13)

  • Anomhanyirira kupfuma haarambi asina mhosva (20)

  • Kutsiurwa kunopfuura kurumbidzwa zvekubata kumeso (23)

  • Munhu anopa vamwe haana chaanoshayiwa (27)

28  Vakaipa vanotiza pasina ari kuvadzingirira,Asi vakarurama vane chivimbo seshumba.*+   Kana munyika muine zvitadzo,* machinda acho anoramba achibviswa achitsiviwa,+Asi kana muchinda achibatsirwa nemunhu ane ungwaru uye ane ruzivo, anogara kwenguva refu.+   Murombo anobiridzira vakaderera+Akafanana nemvura inokukura zvekudya zvese.   Vaya vanosiya mutemo vanorumbidza munhu akaipa,Asi vaya vanochengeta mutemo vanovagumbukira.+   Vanhu vakaipa havagoni kunzwisisa kutonga kwakarurama,Asi vaya vanotsvaga Jehovha vanogona kunzwisisa zvinhu zvese.+   Murombo anofamba mukururama kwakeAri nani pane mupfumi ane nzira dzeuori.+   Mwanakomana anonzwisisa anochengeta mutemo,Asi anoshamwaridzana nevanhu vanodyisa anonyadzisa baba vake.+   Munhu anowedzera pfuma yake nemubereko+ uye nechimbadzoAnenge achiiunganidzira uya anonzwira nyasha varombo.+   Munhu anoramba kuteerera mutemo,Kunyange munyengetero wake unosemesa.+ 10  Munhu anotungamirira munhu akarurama kunzira yakaipa achawira mugomba rake pachake,+Asi vasina mhosva vachagara nhaka yezvakanaka.+ 11  Mupfumi anozviona seakachenjera,+Asi murombo ane ungwaru anogona kumuongorora.+ 12  Kana akarurama akakunda, panova nekukudzwa kukuru,Asi kana munhu akaipa akatanga kutonga, vanhu vanohwanda.+ 13  Munhu anofukidza zvivi zvake haazobudiriri,+Asi wese anoreurura ozvisiya achanzwirwa tsitsi.+ 14  Anofara munhu anogara akangwarira,*Asi wese anoomesa mwoyo wake achawira mudambudziko.+ 15  Zvinoita shumba inohon’a nebheya riri kuda kurwisaNdizvo zvinoita mutongi akaipa achitonga vanhu vasina mubatsiri.+ 16  Mutungamiriri asina ungwaru anoshandisa simba rake zvisiri izvo,+Asi uya anovenga mubereko wekubiridzira acharebesa upenyu hwake.+ 17  Munhu anoremerwa nemhosva yekudeura ropa kana apfuudza upenyu hwemumwe* acharamba achitiza kusvikira muguva.*+ Ngaparege kuva nemunhu anomutsigira. 18  Munhu anofamba asina mhosva achaponeswa,+Asi ane nzira dzisina kururama achawa asingafungiri.+ 19  Munhu anorima munda wake achaguta nezvekudya,Asi uya anotandanisana nezvinhu zvisingakoshi achaguta nenhamo.+ 20  Munhu akatendeka achawana makomborero akawanda,+Asi uya anomhanyirira kuda kupfuma haazorambi asina mhosva.+ 21  Kusarura hakuna kunaka;Asi munhu anogona kuita zvakaipa kuti apiwe chimedu chechingwa.+ 22  Munhu ane ruchiva* ane shungu dzekupfuma,Asingazivi kuti urombo huchamuwira. 23  Munhu wese anotsiura mumwe munhu+ achazofarirwa zvikuru pakupedzisira+Kupfuura uya anorumbidza munhu zvekumubata kumeso. 24  Munhu wese anobira baba naamai vake oti, “Hapana chakaipa,”+Ishamwari yemunhu anoparadza.+ 25  Munhu anokara anokonzera* kukakavadzana,Asi wese anovimba naJehovha achabudirira.*+ 26  Munhu anovimba nemwoyo wake ibenzi,+Asi uya anofamba akachenjera achapukunyuka.+ 27  Munhu wese anopa varombo haana chaachashayiwa,+Asi uya anovhara maziso ake kana avaona achatukwa kazhinji. 28  Vakaipa pavanotanga kutonga, munhu anohwanda,Asi pavanoparara, vakarurama vanowedzera.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “seshumba diki.”
Kana kuti “kupandukirana.”
Kana kuti “anogara achitya.”
Kana kuti “mweya wemumwe.”
Kana kuti “mugomba.”
Kana kuti “makaro.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Mweya unozvikudza unokonzera.”
ChiHeb., “achakodzwa.”