Zvirevo 27:1-27

  • Kutsiurwa neshamwari kunobatsira (5, 6)

  • Mwanakomana wangu, fadza mwoyo wangu (11)

  • Simbi inorodza imwe simbi (17)

  • Ziva makwai ako (23)

  • Pfuma haigari nekusingaperi (24)

27  Usazvikudza nezvezuva ramangwana,Nekuti hauzivi kuti zuva rinotevera richaunza* chii.+   Rumbidzwa nemumwe munhu,* kwete nemuromo wako;Rumbidzwa nevamwe,* kwete nemiromo yako.+   Dombo rinorema uye jecha rinoremawo,Asi kunetseka kunokonzerwa nebenzi kunorema kupfuura zvese zviri zviviri.+   Hasha dzine utsinye uye kushatirwa kwakaita semafashamo,Asi ndiani angamisidzana negodo?+   Kutsiurwa pachena kuri nani pane rudo runovanzwa.+   Maronda anokonzerwa neshamwari akatendeka,+Asi muvengi anotsvoda kakawanda.*   Munhu akaguta anoramba* uchi hwemumazinga,Asi kumunhu ane* nzara, kunyange zvinhu zvinovava zvinenge zvichitapira.   Munhu anotiza achibva pamba pakeAkafanana neshiri inotiza dendere rayo.   Mafuta nerusenzi zvinofadza mwoyo;Ndizvo zvinoitawo ushamwari hwakanaka hunobva pakupiwa zano nemwoyo wese.+ 10  Usarasa shamwari yako kana shamwari yababa vako,Uye usapinda mumba mehama yako pazuva raunenge uine dambudziko;Muvakidzani ari pedyo ari nani pane hama iri kure.+ 11  Mwanakomana wangu, iva akachenjera ufadze mwoyo wangu,+Kuti ndigone kupindura anondishora.+ 12  Munhu akangwara anoona njodzi ohwanda,+Asi asina ruzivo anoramba achienda ozosangana nedambudziko.* 13  Tora chipfeko chemunhu kana akaita kuti munhu waasingazivi atore chikwereti muzita rake;Mutorere chekusara wakabata kana akazviitira mukadzi wekune imwe nyika.*+ 14  Kana munhu akafumira kukomborera mumwe wake nenzwi riri pamusoro,Achanzi amutuka. 15  Mukadzi anogara achipopota* akafanana nedenga remba rinodonha kana kuchinaya.+ 16  Munhu anokwanisa kumudzora anokwanisa kudzora mhepoUye kupfumbata mafuta muruoko rwake rwerudyi. 17  Simbi inorodza simbi,Saizvozvo munhu anorodzawo shamwari yake.*+ 18  Anochengeta muonde achadya michero yawo,+Uye anochengeta tenzi wake achakudzwa.+ 19  Sekuoneka kunoita chiso mumvura,Mwoyo wemunhu unoratidzawo zvakaita mwoyo wemumwe munhu. 20  Guva nenzvimbo yekuparadzwa* hazvimboguti,+Uye maziso emunhu haamboguti. 21  Sezvo sirivha ichinatsirwa muhari yekunatsira uye goridhe richinatsirwa muchoto chekunatsira,+Munhu anoedzwa nekurumbidzwa kwaanoitwa. 22  Kunyange ukadzvura benzi nemutswiSezviyo zvakadzvurwa muduri,Upenzi hwaro hahumbobvi pariri. 23  Unofanira kunyatsoziva kuti zvipfuwo zvako zvakamira sei. Nyatsobata zvakanaka makwai* ako,+ 24  Nekuti upfumi haugari nekusingaperi,+Uye korona yamambo haigari kwezvizvarwa zvese. 25  Uswa hwakasvibirira hunopera, humwe uswa hwotanga kumera,Uye zvinomera mumakomo zvinounganidzwa. 26  Makondohwe madiki anokuwanisa zvipfeko,Uye nhongo ndidzo dzinoshandiswa pakutenga munda. 27  Uye uchava nemukaka wembudzi unokukwanira,Unokwanira imba yako uye unokwana varandasikana vako.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “richazvara.”
ChiHeb., “nemutorwa.”
ChiHeb., “newekune imwe nyika.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “zvekunyepera; zvekumanikidzwa.”
ChiHeb., “anotsika-tsika.”
Kana kuti “kumweya une.”
Kana kuti “orangwa.”
Kana kuti “mutorwa.”
Kana kuti “anonetsa.”
ChiHeb., “chiso cheshamwari yake.”
Kana kuti “Sheori neAbhadhoni.”
Kana kuti “Isa mwoyo wako pamakwai; Isa pfungwa dzako pamakwai.”