Zvirevo 24:1-34

  • Usaitira shanje vanhu vakaipa (1)

  • Imba inomiswa neuchenjeri (3)

  • Munhu akarurama angawa asi achasimuka (16)

  • Usatsiva (29)

  • Kurara kunounza nhamo (33, 34)

24  Usaitira shanje vanhu vakaipa,Uye usava neshungu dzekufambidzana navo,+   Nekuti mwoyo yavo inofungisisa zvinhu zvemhirizhonga,Uye miromo yavo inotaura nezvekukonzera dambudziko.   Uchenjeri hunomisa imba,+Uye ungwaru hunoisimbisa.   Ruzivo runoita kuti dzimba dzayo dzemukati dzizareNezvinhu zvinokosha zvemarudzi akasiyana-siyana uye pfuma inofadza.+   Munhu akachenjera ane simba,+Uye ruzivo runoita kuti munhu awedzere simba rake.   Kutungamirira kweunyanzvi* kuchaita kuti urwe hondo yako,+Uye kana vanopa mazano vakawanda panova nekukunda.*+   Uchenjeri hwechokwadi hauwanikwi nebenzi;+Harina zvekutaura pagedhi reguta.   Munhu wese anoronga mazano akaipaAchanzi muruki wemazano akashata.+   Mazano eupenzi* chivi,Uye vanhu vanosema museki.+ 10  Kana ukaora mwoyo pazuva rekutambudzika,*Simba rako rinova shoma. 11  Nunura vaya vari kuendeswa kunofa,Uye dzora vaya vari kutatarika vachienda kunourayiwa.+ 12  Kana ukati, “Asi takanga tisingazvizivi,” Iye anoongorora mwoyo* haazvizivi here?+ Iye ari kukuona* anozvizivaUye achapa mumwe nemumwe zvinoenderana nemabasa ake.+ 13  Mwanakomana wangu, idya uchi, nekuti hwakanaka;Uchi hwemumazinga hunotapira mukanwa mako. 14  Ziva kuti uchenjeri hwakakunakirawo* saizvozvo.+ Kana ukahuwana, uchava neramangwana rakanakaUye tariro yako haizoparadzwi.+ 15  Usahwandira pedyo neimba yemunhu akarurama uchida kuita zvakaipa;Usaparadza nzvimbo yake yaanozororera. 16  Nekuti munhu akarurama angawa kanomwe, asi achasimuka zvakare,+Asi vakaipa vachagumburwa nedambudziko.+ 17  Kana muvengi wako akawa, rega kufara,Uye kana akagumburwa, usafara nechemumwoyo;+ 18  Ukadaro, Jehovha achazviona akasafara,Uye achabva arega kumutsamwira.+ 19  Usagumbuka pamusana pevanhu vakaipa;Usaitira shanje vanhu vakaipa, 20  Nekuti munhu wese akaipa haana ramangwana;+Rambi revakaipa richadzimwa.+ 21  Mwanakomana wangu, itya Jehovha namambo.+ Uye usashamwaridzana nevanonyunyuta,*+ 22  Nekuti njodzi ichauya pavari vasingafungiri.+ Ndiani anoziva kuti vachavaparadza* sei?+ 23  Mashoko ayawo ndeevakachenjera: Kusarura pakutonga hakuna kunaka.+ 24  Munhu wese anoti kune munhu akaipa, “Wakarurama,”+ Achatukwa nevanhu uye achapiwa mhosva nemarudzi. 25  Asi zvichafambira zvakanaka vaya vanomutsiura;+Vachawana makomborero ezvinhu zvakanaka.+ 26  Vanhu vachatsvoda miromo yemunhu anopindura chokwadi.*+ 27  Gadzirira basa rako rekunze, uye gadzirira zvinhu zvako zvese mumunda;Wozovaka imba yako. 28  Usapa mhosva muvakidzani wako pasina chikonzero.+ Usashandisa miromo yako kunyengera vamwe.+ 29  Usati: “Ndichamuita zvaakandiita;Ndichamutsiva maererano nezvaakaita.”*+ 30  Ndakapfuura nepamunda wesimbe,+Pamunda wemizambiringa wemunhu asina pfungwa.* 31  Ndakaona kuti wakanga wazara masora;Masora anobaya akanga ava pese pese,Uye rusvingo rwawo rwematombo rwakanga rwaputsika.+ 32  Ndakazvicherechedza ndikazviisa mumwoyo;Ndakazviona uye ndakawana chidzidzo ichi: 33  Kumboti rarei, kumboti tsimwairei,Kumboti zororei wakapeta maoko, 34  Urombo huchabva hwauya pauri semauyiro anoita gororo,Uye nhamo ichauya pauri semauyiro anoita munhu akabata chombo.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kweuchenjeri.”
Kana kuti “nekubudirira; nekununurwa.”
Kana kuti “ebenzi.”
Kana kuti “panguva yenhamo.”
Kana kuti “vavariro yemunhu.”
Kana kuti “kuona mweya wako.”
Kana kuti “hunotapira kumweya wako.”
Kana kuti “vanoda kuchinja zvinhu.”
Kureva, Jehovha namambo.
Dzimwe shanduro dzinoti, “Kupindura pasina zvekutenderera kwakaita sekutsvoda.”
Kana kuti “Ndichamubata.”
Kana kuti “njere.”