Zvirevo 20:1-30

  • Waini inotsvinya (1)

  • Simbe hairimi kana kuchitonhora (4)

  • Pfungwa dzemunhu dzakaita semvura yakadzika (5)

  • Kusamhanyirira kupika (25)

  • Kukudzwa kwemajaya kuri musimba rawo (29)

20  Waini inotsvinya,+ doro harizvibati;+Munhu wese anotsauswa nazvo haana kuchenjera.+   Kutyisa kwamambo kwakafanana nekuhon’a kweshumba;*+Munhu wese anomushatirisa anoisa upenyu hwake pangozi.+   Munhu asingapindi mukukakavadzana anokudzwa,+Asi benzi rinoita kunyura mugakava.+   Simbe hairimi nekuti kuri kutonhora,Saka inozopemha munguva yekukohwa painenge isisina chinhu.*+   Pfungwa dziri mumwoyo* memunhu dzakaita semvura yakadzika,Asi munhu ane ungwaru anodzibudisa.   Vanhu vakawanda vanozviti vakavimbika,*Asi ndiani angawana munhu akatendeka?   Munhu akarurama anofamba mukururama kwake.+ Vana* vake vanomutevera vanofara.+   Kana mambo agara pachigaro chake kuti atonge,+Anourutsa zvakaipa zvese nemaziso ake.+   Ndiani angati: “Ndakachenesa mwoyo wangu;+Ndakachena pachivi changu”?+ 10  Zvekuyeresa zvinobiridzira uye chikero chenhema,*Zvese zvinosemesa Jehovha.+ 11  Kunyange mwana* anozivikanwa nemabasa ake,Kuti tsika dzake dzakachena uye dzakarurama.+ 12  Nzeve inonzwa neziso rinoona,Zvese zviri zviviri zvakasikwa naJehovha.+ 13  Usada hope, kuti urege kuva murombo.+ Svinura, kuti ugute nezvekudya.+ 14  “Hachina kunaka, hachina kunaka!” anodaro mutengi;Anobva aenda otanga kuzvirumbidza.+ 15  Kune goridhe, uye kune matombo ekorari* akawanda,Asi miromo ine ruzivo inokosha.+ 16  Tora chipfeko chemunhu kana akaita kuti munhu waasingazivi atore chikwereti muzita rake;+Mutorere chekusara wakabata kana akazviitira mukadzi wekune imwe nyika.*+ 17  Zvekudya zvinowanikwa nekunyengera zvinonakira munhu,Asi mukanwa make muchazara jecha.+ 18  Kana muchipanana mazano, zvirongwa zvichabudirira,*+Uye irwai hondo yenyu nekutungamirira kweunyanzvi.*+ 19  Munhu anotaura mashoko anosvibisa zita remumwe anofamba achifumura nyaya dzavo;+Usashamwaridzana nemunhu anofarira makuhwa.* 20  Munhu wese anotuka baba vake naamai vake,Rambi rake richadzimwa kana kwava nerima.+ 21  Nhaka inotanga kuwanikwa nemakaroHaizokomborerwi pakuguma kwayo.+ 22  Usati: “Ndichatsiva chakaipa!”+ Isa tariro muna Jehovha,+ uye achakuponesa.+ 23  Zvekuyeresa zvinobiridzira zvinosemesa* Jehovha,Uye chikero chinonyengera hachina kunaka. 24  Nhanho dzemunhu dzinotungamirirwa naJehovha;+Munhu anganzwisisa seiko nzira yake? 25  Iwo musungo kana munhu akashevedzera asina kufunga, achiti, “Chitsvene!”+Ozotanga kufunga zvaanenge apika pava paya.+ 26  Mambo akachenjera anourutsa vakaipa+Ofambisa pamusoro pavo vhiri rinoshandiswa pakupura.+ 27  Mhepo inofemwa nemunhu irambi raJehovha,Rinonyatsoongorora zvaari nechemukati. 28  Rudo rusingachinji nekutendeka zvinochengetedza mambo;+Rudo rusingachinji runotsigira chigaro chake cheumambo.+ 29  Kukudzwa kwemajaya ndiro simba rawo,+Uye kubwinya kwevakwegura ndiro bvudzi ravo rachena.+ 30  Kusvuuka nemaronda zvinobvisa* uipi,+Uye kurohwa kunochenesa munhu nechemukati.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kweshumba yava nezenze.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Ichatsvaga munguva yekukohwa asi hapana chaichawana.”
ChiHeb., “Zano riri mumwoyo.”
Kana kuti “vanozviti vane rudo rusingachinji.”
ChiHeb., “Vanakomana.”
Kana kuti “Matombo maviri ekuyeresa akasiyana nezvekupimira zviviri zvakasiyana.”
Kana kuti “mukomana.”
Kana kuti “mutorwa.”
Kana kuti “zvichasimbiswa.”
Kana kuti “kweuchenjeri.”
Kana kuti “anokwezva nemiromo yake.”
Kana kuti “Matombo maviri ekuyeresa akasiyana anosemesa.”
Kana kuti “zvinokwesha.”