Zvirevo 2:1-22

  • Kukosha kweuchenjeri (1-22)

    • Tsvaga uchenjeri sezvaunoita pfuma yakavanzwa (4)

    • Kukwanisa kunyatsofunga kunochengetedza (11)

    • Kusazvibata kunokonzera matambudziko (16-19)

2  Mwanakomana wangu, kana ukagamuchira zvandinotaura,Wochengeta mirayiro yangu,+   Uchinyatsoita kuti nzeve yako iteerere uchenjeri+Uye mwoyo wako ude ungwaru;+   Uyezve, kana ukachemera kunzwisisa+Uye ukashevedzera kuti uwane ungwaru;+   Kana ukaramba uchizvitsvaga sesirivha+Uye ukaramba uchizvitsvaga sepfuma yakavanzwa;+   Uchabva wanzwisisa kutya Jehovha,+Uye uchawana ruzivo pamusoro paMwari.+   Nekuti Jehovha pachake anopa uchenjeri;+Mumuromo make munobuda ruzivo neungwaru.   Anochengetera vanhu vakarurama uchenjeri hunobatsira;Iye inhoo yevaya vanofamba vakaperera kwaari.+   Anorinda makwara ekururama,Uye acharinda nzira yevanhu vake vakavimbika.+   Uchabva wanzwisisa chinonzi kururama, kutonga zvakarurama, uye kusasarura,Nzira yezvinhu zvese zvakanaka.+ 10  Uchenjeri pahunopinda mumwoyo mako+Uye ruzivo parunofadza mweya* wako,+ 11  Kukwanisa kunyatsofunga kucharamba kuchikurinda,+Uye ungwaru huchakuchengetedza, 12  Kuti zvikuponese panzira yakaipa,Pamunhu anotaura zvinhu zvakatsauka,+ 13  Pavaya vanosiya makwara ekururamaVachifamba munzira dzerima,+ 14  Pavaya vanofadzwa nekuita zvisina kunaka,Vanonakidzwa nezvinhu zvakatsauka, zvakaipa, 15  Vaya vane nzira dzisina kururamaUye vanonyengera mumakwara avo ese. 16  Zvichakuponesa pamukadzi asingazvibati,*Pamashoko anotapira* emukadzi nzenza,*+ 17  Anosiya shamwari yake yepedyo yeudiki*+Uye anokanganwa sungano yaMwari wake; 18  Nekuti imba yake inonyura ichipinda murufu,Uye nzira* dzake dzinoenda kune vaya vasina simba vari murufu.+ 19  Hapana vanorara naye* vanozodzoka,Uye havazowani makwara eupenyu.+ 20  Saka tevera nzira yevanhu vakanakaUye ramba uri mumakwara evakarurama,+ 21  Nekuti vakarurama chete ndivo vachagara panyika,Uye vasina chavanopomerwa* vacharamba vari pairi.+ 22  Kana vari vakaipa vachaparadzwa panyika,+Uye vanyengeri vachabviswa pairi.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “wausingazivi.” Zvinoratidza sekuti pari kutaurwa nezvemukadzi ane tsika dzinovengwa naMwari.
Kana kuti “anokwezva.”
ChiHeb., “mutorwa.” Zvinoratidza sekuti pari kureva mukadzi mutorwa asina ukama naMwari.
Kana kuti “murume wake weudiki.”
ChiHeb., “makwara.”
ChiHeb., “vanopinda maari.”
Kana kuti “vanoramba vakaperera.”