Zvirevo 16:1-33

  • Jehovha anoongorora vavariro yemunhu (2)

  • Zvikero zvakarurama zvinobva kuna Jehovha (11)

  • Kuzvikudza kunotangira kuparara (18)

  • Kuchena musoro ikorona yerunako (31)

16  Munhu anogadzirira pfungwa dzemwoyo wake,*Asi zvaanozotaura zvinobva* kuna Jehovha.+   Nzira dzese dzemunhu dzinoita sedzakarurama* kwaari,+Asi Jehovha anoongorora vavariro yacho.+   Isa zvese zvaunoita mumaoko aJehovha,*+Uye zvirongwa zvako zvichabudirira.   Jehovha akaita kuti zvinhu zvese zviende nepaanoda kuti chinangwa chake chizadziswe,Kunyangewo kuti vakaipa vaparadzwe pazuva redambudziko.+   Munhu wese ane mwoyo unozvikudza anosemesa Jehovha.+ Ziva kuti haasi kuzorega kurangwa.   Kukanganisa kunoyananisirwa nerudo rusingachinji pamwe chete nekutendeka,+Uye kutya Jehovha kunoita kuti munhu abve pane zvakaipa.+   Kana Jehovha achifadzwa nenzira dzemunhu,Anoita kuti kunyange vavengi vake vave nerugare naye.+   Zviri nani kuva nezvishoma paine kururama+Pane kuwana zvakawanda asi pasina kutonga zvakarurama.+   Munhu anogona kuronga nzira yake mumwoyo make,Asi Jehovha ndiye anotungamirira nhanho dzake.+ 10  Chisarudzo chakafemerwa* chinofanira kuva pamiromo yamambo;+Haatombofaniri kutonga nepasipo.+ 11  Zviyereso nezvikero zvakarurama zvinobva kuna Jehovha;Matombo ese ekuyeresa ari muhomwe ibasa rake.+ 12  Maitiro akaipa anosemesa madzimambo,+Nekuti chigaro cheumambo chinomiswa zvakasimba nekururama.+ 13  Kutaura kwakarurama kunofadza madzimambo. Iwo anoda munhu anotaura chokwadi.+ 14  Hasha dzamambo dzakaita semutumwa werufu,+Asi munhu akachenjera anodzitonhodza.+ 15  Chiedza chiri pachiso chamambo chinopa upenyu;Kufarirwa naye kwakaita segore remvura yemasutso.*+ 16  Zviri nani kuwana uchenjeri pane kuwana goridhe.+ Kuwana kunzwisisa kunofanira kusarudzwa pane kuwana sirivha.+ 17  Mugwagwa mukuru wevakarurama unonyenyeredza zvakaipa. Munhu wese anochengetedza nzira yake anochengetedza upenyu hwake.*+ 18  Kuzvikudza kunotangira kuparara,Uye kuzvitutumadza kunotangira kugumburwa.+ 19  Zviri nani kuzvininipisa* pakati pevanyoro+Pane kugovana nevanhu vanozvikwidziridza zvinhu zvavapamba. 20  Munhu anodzamisa pfungwa kana pamuka nyaya achabudirira,*Uye munhu anovimba naJehovha anofara. 21  Munhu ane mwoyo wakachenjera achanzi anonzwisisa,+Uye anotaura nemutsa anowedzera* kunyengetedza.+ 22  Njere itsime reupenyu kune vanadzo,Asi mapenzi anorangwa neupenzi hwawo. 23  Munhu ane mwoyo wakachenjera anopa muromo wake njere+Uye anowedzera kunyengetedza pamiromo yake. 24  Mashoko anofadza akaita sezinga reuchi,Anotapira kumweya* uye anoporesa mapfupa.+ 25  Kune nzira inoita seyakarurama kumunhu,Asi inoguma nerufu.+ 26  Kana mushandi achida kudya anoshanda nesimbaNekuti nzara* ndiyo inomutuma kuti adaro.+ 27  Munhu asina maturo anochera zvakaipa;+Zvaanotaura zvinoita semoto unopisa.+ 28  Munhu anodenha* anoita kuti pave nekukakavadzana,+Uye munhu anotaura mashoko anosvibisa zita remumwe anoparadzanisa shamwari dzepedyo.+ 29  Munhu anoita zvemhirizhonga anonyengera muvakidzani wakeUye anoita kuti aende nenzira isiriyo. 30  Anochonya ziso rake paanenge achironga zvakaipa. Anoruma miromo yake paanenge achiita misikanzwa. 31  Kuchena musoro ikorona yerunako*+Kana kuchiwanikwa munzira yekururama.+ 32  Munhu anononoka kutsamwa+ anopfuura murume ane simba,Uye uya anodzora hasha dzake* anopfuura munhu anokunda guta.+ 33  Mujenya unokandirwa pamakumbo,+Asi zvisarudzo zvese zvinobuda zvinobva kuna Jehovha.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mhinduro yakanaka inobva; mhinduro yerurimi inobva.”
ChiHeb., “Zvirongwa zvemwoyo ndezvemunhu.”
ChiHeb., “sedzakachena.”
ChiHeb., “Turira mabasa ako kuna Jehovha.”
Kana kuti “chinobva kuna Mwari.”
Masutso inguva yegore apo zvirimwa zvinenge zvava kuda kudyiwa.
Kana kuti “mweya wake.”
ChiHeb., “kuva akaderera pamweya.”
ChiHeb., “achawana zvakanaka.”
Kana kuti “kutaura zvakanaka kunowedzera.” ChiHeb., “kutapira kwemiromo kunowedzera.”
ChiHeb., “muromo.”
Kana kuti “anorongera vamwe.”
Kana kuti “yekukudzwa.”
ChiHeb., “anotonga mweya wake.”