Zvirevo 12:1-28

  • Munhu anovenga kutsiurwa haafungi (1)

  • “Mashoko anotaurwa asina kufungwa anobaya sebakatwa” (18)

  • Kuita kuti pave nerugare kunounza mufaro (20)

  • Miromo inoreva nhema inosemesa Jehovha (22)

  • Kunetseka kunoremedza mwoyo (25)

12  Munhu anoda kurayirwa* anoda ruzivo,+Asi uya anovenga kutsiurwa haafungi.*+   Munhu akanaka anoita zvinhu zvinoita kuti afarirwe naJehovha,Asi munhu anoronga mazano akaipa haafarirwi naye.+   Hapana munhu anochengetedzwa nezvakaipa,+Asi vakarurama havafi vakadzurwa.   Mudzimai anoita zvakanaka ikorona kumurume wake,+Asi mudzimai anoita zvinonyadzisa akaita sechirwere chinoodza mapfupa emurume wake.+   Pfungwa dzevakarurama dzinofunga zvakarurama,Asi kutungamirira kwevakaipa ndekweunyengeri.   Mashoko evakaipa akafanana nemunhu anohwandira achida kuuraya,*+Asi muromo wevakarurama unovaponesa.+   Kana vakaipa vakundwa, vanenge vasisipo,Asi imba yevakarurama icharamba yakamira.+   Munhu anorumbidzwa nekuda kwekungwara kwemuromo wake,+Asi ane mwoyo usina kururama achabatwa zvisina ruremekedzo.+   Zviri nani kutarisirwa pasi asi uine mushandi,Pane kuzvirumbidza iwe usina zvekudya.*+ 10  Munhu akarurama anochengeta zvipfuwo zvake,*+Asi kunyange ngoni dzevakaipa dzine utsinye. 11  Munhu anorima munda wake achagutswa nezvekudya,+Asi uya anodzingirirana nezvinhu zvisina basa haana pfungwa.* 12  Munhu akaipa anochiva zvavhimwa nevamwe vanhu vakaipa,Asi midzi yevakarurama inobereka michero. 13  Munhu akaipa anobatwa nekutaura kwake kwakaipa,+Asi munhu akarurama anopona padambudziko. 14  Munhu anogutswa nezvibereko zvakanaka zvinobva pakutaura kwake,*+Uye basa remaoko ake richamupa mubayiro. 15  Benzi rinoona kunge nzira yaro yakarurama,+Asi munhu akachenjera anobvuma kupiwa zano.+ 16  Benzi rinoratidza kugumbuka kwaro pakarepo,*+Asi munhu akangwara haana basa nazvo kana akadenhwa. 17  Munhu anopa uchapupu hwakatendeka anotaura chokwadi,*Asi chapupu chenhema chinotaura zvekunyengera. 18  Mashoko anotaurwa asina kufungwa anobaya sebakatwa,Asi rurimi rweakachenjera runoporesa.+ 19  Muromo unotaura chokwadi ucharamba uripo nekusingaperi,+Asi rurimi runoreva nhema ruchangovapo kwekanguva.+ 20  Unyengeri huri mumwoyo mevaya vanoronga kuita zvakaipa,Asi vaya vanoita kuti pave nerugare* vanofara.+ 21  Hapana chakaipa chichasangana nemunhu akarurama,+Asi vakaipa vachamomoterwa nematambudziko.+ 22  Miromo inoreva nhema inosemesa Jehovha,+Asi vaya vakatendeka vanomufadza. 23  Munhu ane njere anovanza zvaanoziva,Asi mwoyo webenzi unongorutsa mashoko eupenzi hwaro.+ 24  Maoko anoshanda nesimba achatonga,+Asi vanogarira maoko vachaitiswa basa rekumanikidzwa.+ 25  Kunetseka kuri mumwoyo wemunhu kunouremedza,+Asi shoko rakanaka rinoita kuti unyevenuke.+ 26  Munhu akarurama anotsvaga mafuro ake,Asi nzira yevakaipa inoita kuti varasike. 27  Simbe haidzingiriri mhuka yairi kuvhima,+Asi kushanda nesimba ndiyo pfuma inokosha yemunhu. 28  Nzira yekururama inotungamirira kuupenyu;+Mainopfuura namo hamuna rufu.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “haana njere.”
Kana kuti “kurangwa.”
ChiHeb., “Mashoko evakaipa anohwandira achida kudeura ropa.”
ChiHeb., “chingwa.”
Kana kuti “mweya wechipfuwo chake.”
Kana kuti “njere.”
ChiHeb., “pamuromo wake.”
Kana kuti “zuva iroro.”
ChiHeb., “zvakarurama.”
ChiHeb., “vanopa mazano erugare.”