Zvirevo 10:1-32

  • Mwanakomana akachenjera anofadza baba vake (1)

  • Maoko anoshanda nesimba anounza upfumi (4)

  • Kutaura mashoko akawanda kunokonzera kukanganisa (19)

  • Chikomborero chaJehovha chinopfumisa (22)

  • Kutya Jehovha kunorebesa upenyu (27)

10  Zvirevo zvaSoromoni.+ Mwanakomana akachenjera anofadza baba vake,+Asi mwanakomana benzi anoshungurudza amai vake.   Pfuma inowanikwa nenzira dzakaipa haizobatsiri,Asi kururama ndiko kunonunura parufu.+   Jehovha haazoiti kuti munhu akarurama anzwe* nzara,+Asi achanyima vakaipa zvavanopanga.   Kugarira maoko kunokonzera urombo,+Asi maoko anoshanda nesimba anounza upfumi.+   Mwanakomana ane njere anounganidza zvirimwa muzhizha,Asi mwanakomana anoita zvinonyadzisa anenge akafa nehope munguva yekukohwa.+   Makomborero ari pamusoro wemunhu akarurama,+Asi muromo wemunhu akaipa unovanza kuda kwaanoita mhirizhonga.   Kuyeukwa kwemunhu akarurama kunounza* chikomborero,+Asi zita remunhu akaipa richaora.+   Munhu ane mwoyo wakachenjera achabvuma kudzidziswa,*+Asi munhu anotaura zveupenzi achatsikwa-tsikwa.+   Munhu anofamba akaperera achafamba akachengeteka,+Asi munhu ane nzira dzisina kururama achazivikanwa kuti ndizvo zvaari.+ 10  Munhu anochonya neziso rake achinyengera anorwadzisa,+Uye munhu anotaura zveupenzi achatsikwa-tsikwa.+ 11  Muromo wemunhu akarurama itsime reupenyu,+Asi muromo wemunhu akaipa unovanza kuda kwaanoita mhirizhonga.+ 12  Ruvengo ndirwo runomutsa kukakavadzana,Asi rudo runofukidza kudarika kwese.+ 13  Uchenjeri hunowanikwa pamiromo yemunhu anonzwisisa,+Asi shamhu ndeyemusana wemunhu asina pfungwa.*+ 14  Vaya vakachenjera vanochengeta ruzivo,+Asi muromo webenzi unotsvaga kuparadzwa.+ 15  Pfuma yemupfumi yakaita seguta rake rakakomberedzwa nemasvingo. Varombo vanoparadzwa neurombo hwavo.+ 16  Basa remunhu akarurama rinotungamirira kuupenyu;Asi zvibereko zvemunhu akaipa zvinotungamirira kuchivi.+ 17  Munhu anoteerera achirayirwa* inzira inoenda kuupenyu,*Asi uya anoramba kutsiurwa anoita kuti vamwe varasike. 18  Munhu anovanza ruvengo rwake anotaura nhema,+Uye munhu ari kuparadzira makuhwa* ibenzi. 19  Kana mashoko akawanda, kukanganisa hakushayikwi,+Asi munhu wese anobata muromo wake akangwara.+ 20  Rurimi rwemunhu akarurama rwakaita sesirivha yakanakisisa,+Asi mwoyo wemunhu akaipa hauna ukoshi. 21  Muromo wemunhu akarurama unozorodza* vakawanda,+Asi mapenzi anofa nekushayiwa njere.+ 22  Kukomborera kwaJehovha ndiko kunoita kuti munhu apfume,+Uye haaiti kuti kuuye nemarwadzo.* 23  Kuita zvinhu zvinonyadzisa kwakafanana nemutambo kubenzi,Asi uchenjeri ndehwemunhu ane ungwaru.+ 24  Zvinotyiwa nemunhu akaipa zvichauya paari;Asi vakarurama vachagutswa zvido zvavo.+ 25  Dutu parinopfuura, munhu akaipa achange asisipo,+Asi munhu akarurama akaita sefaundesheni inogara nekusingaperi.+ 26  Sezvinoita vhiniga pamazino uye utsi mumaziso,Ndizvo zvinoita simbe kumunhu anenge aituma.* 27  Kutya Jehovha kunorebesa upenyu,+Asi makore evakaipa achatapudzwa.+ 28  Zvinotarisirwa nevakarurama zvinoita* kuti vafare,+Asi tariro yevakaipa ichaparara.+ 29  Nzira yaJehovha inhare* kumunhu asina chaanopomerwa,+Asi inoreva kuparadzwa kuvanhu vanoita zvakaipa.+ 30  Munhu akarurama haazombowisirwi pasi,+Asi vakaipa havazorambi vachigara panyika.+ 31  Muromo wemunhu akarurama unobudisa uchenjeri,*Asi rurimi rwakatsauka ruchadimburwa. 32  Muromo wemunhu akarurama unoziva zvinofadza,Asi miromo yevakaipa yakatsauka.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mweya wemunhu akarurama unzwe.”
Kana kuti “Mukurumbira wemunhu akarurama unounza.”
ChiHeb., “mirayiro.”
Kana kuti “njere.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “ari munzira inoenda kuupenyu.”
Kana kuti “achirangwa.”
Kana kuti “runyerekupe.”
Kana kuti “unotungamirira.”
Kana kuti “nekusuwa; nematambudziko.”
Kana kuti “kuna tenzi wayo.”
Kana kuti “Tariro yevakarurama inoita.”
Iyi inzvimbo yaishandiswa kuhwanda uchitiza muvengi.
Kana kuti “unobereka chibereko cheuchenjeri.”