Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raZvirevo

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Chinangwa chezvirevo (1-7)

  • Zvakaipira shamwari dzakaipa (8-19)

  • Uchenjeri hwechokwadi hunoshevedzera kuvanhu vese (20-33)

 • 2

  • Kukosha kweuchenjeri (1-22)

   • Tsvaga uchenjeri sezvaunoita pfuma yakavanzwa (4)

   • Kukwanisa kunyatsofunga kunochengetedza (11)

   • Kusazvibata kunokonzera matambudziko (16-19)

 • 3

  • Iva akachenjera uvimbe naJehovha (1-12)

   • Kudza Jehovha nezvinhu zvinokosha (9)

  • Uchenjeri hunoita kuti pave nemufaro (13-18)

  • Uchenjeri hunochengetedza (19-26)

  • Kubata vamwe zvakanaka (27-35)

   • Itira vamwe zvakanaka pese paunokwanisa (27)

 • 4

  • Kurayira kwababa kweuchenjeri (1-27)

   • Kupfuura zvimwe zvese wana uchenjeri (7)

   • Siyana nenzira dzakaipa (14, 15)

   • Gwara revakarurama rinoramba richijeka (18)

   • “Chengetedza mwoyo wako” (23)

 • 5

  • Kuchenjedzwa pavakadzi nzenza (1-14)

  • Fara nemudzimai wako (15-23)

 • 6

  • Ngwarira kubvumira munhu kutora chikwereti muzita rako (1-5)

  • “Iwe simbe, enda kusvosve” (6-11)

  • Munhu asina zvaanobatsira uye akaipa (12-15)

  • Zvinhu zvinomwe zvinovengwa naJehovha (16-19)

  • Ngwarira mukadzi akaipa (20-35)

 • 7

  • Chengeta mirayiro yaMwari urarame (1-5)

  • Jaya rakapusa rinonyengerwa (6-27)

   • “Semombe iri kunourayiwa” (22)

 • 8

  • Uchenjeri hunotaura semunhu (1-36)

   • ‘Ndini kutanga kwenzira dzaMwari’ (22)

   • ‘Ndaiva padivi paMwari ndiri mhizha’ (30)

   • ‘Ndaifarira vanakomana vevanhu’ (31)

 • 9

  • Uchenjeri hwechokwadi hunoshevedzera (1-12)

   • “Ndichaita kuti mazuva ako ave mazhinji” (11)

  • Mukadzi benzi anoshevedzera kuvarume (13-18)

   • “Mvura yekuba inotapira” (17)

 • ZVIREVO ZVASOROMONI (10:1–24:34)

  • 10

   • Mwanakomana akachenjera anofadza baba vake (1)

   • Maoko anoshanda nesimba anounza upfumi (4)

   • Kutaura mashoko akawanda kunokonzera kukanganisa (19)

   • Chikomborero chaJehovha chinopfumisa (22)

   • Kutya Jehovha kunorebesa upenyu (27)

  • 11

   • Vane mwero ndivo vane uchenjeri (2)

   • Munhu akatsauka pakutenda anoparadza vamwe (9)

   • “Kubudirira kana vanopa mazano vakawanda” (14)

   • Munhu anopa vamwe achabudirira (25)

   • Anovimba nepfuma yake achawa (28)

  • 12

   • Munhu anovenga kutsiurwa haafungi (1)

   • “Mashoko anotaurwa asina kufungwa anobaya sebakatwa” (18)

   • Kuita kuti pave nerugare kunounza mufaro (20)

   • Miromo inoreva nhema inosemesa Jehovha (22)

   • Kunetseka kunoremedza mwoyo (25)

  • 13

   • Vaya vanotsvaga mazano vakachenjera (10)

   • Zviri kutarisirwa zvikanonoka zvinoita kuti mwoyo unetseke (12)

   • Nhume yakatendeka inoporesa (17)

   • Kufamba nevakachenjera kunoita kuti munhu ave akachenjera (20)

   • Kurayirwa kunoratidza kuti unodiwa (24)

  • 14

   • Mwoyo unoziva zviri kuurwadza (10)

   • Nzira inoita seyakarurama inogona kukonzera rufu (12)

   • Munhu asina njere anongotenda mashoko ese ese (15)

   • Shamwari dzemupfumi dzakawanda (20)

   • Mwoyo wakadzikama unopa upenyu kumuviri (30)

  • 15

   • Mhinduro nyoro inodzora kutsamwa (1)

   • Maziso aJehovha ari pese pese (3)

   • Munyengetero wemunhu akarurama unofadza Mwari (8)

   • Zvirongwa zvinokundikana kana pasina kubvunzana (22)

   • Fungisisa usati wapindura (28)

  • 16

   • Jehovha anoongorora vavariro yemunhu (2)

   • Isa mabasa ako kuna Jehovha (3)

   • Zvikero zvakarurama zvinobva kuna Jehovha (11)

   • Kuzvikudza kunotangira kuparara (18)

   • Kuchena musoro ikorona yerunako (31)

  • 17

   • Usatsiva chakanaka nechakaipa (13)

   • Ibva kupopotedzana kusati kwatanga (14)

   • Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzese (17)

   • “Mwoyo unofara mushonga wakanaka” (22)

   • Munhu akangwara anodzora mashoko ake (27)

  • 18

   • Kuzviparadzanisa nevamwe hakuna kunaka uye kusachenjera (1)

   • Zita raJehovha inhare yakasimba (10)

   • Kudzivirira kwepfuma kunongova kwekufungidzira (11)

   • Zvakanakira kunzwa mativi ese enyaya (17)

   • Shamwari iri pedyo kupfuura mukoma (24)

  • 19

   • Njere dzinodzora kutsamwa kwemunhu (11)

   • Mukadzi anogara achipopota akaita sedenga rinodonha mvura (13)

   • Mudzimai akangwara anobva kuna Jehovha (14)

   • Rayira mwana pachiine tariro (18)

   • Zvakanakira kuteerera zano (20)

  • 20

   • Waini inotsvinya (1)

   • Simbe hairimi kana kuchitonhora (4)

   • Pfungwa dzemunhu dzakaita semvura yakadzika (5)

   • Kusamhanyirira kupika (25)

   • Kukudzwa kwemajaya kuri musimba rawo (29)

  • 21

   • Jehovha anotungamirira mwoyo wamambo (1)

   • Kutonga zvakarurama kunopfuura chibayiro (3)

   • Kushanda nesimba kunoita kuti pave nekubudirira (5)

   • Asingateereri vakaderera haazopindurwi (13)

   • Hapana uchenjeri hungarwisana naJehovha (30)

  • 22

   • Zita rakanaka rinopfuura pfuma yakawanda (1)

   • Kutanga kudzidzisa mwana achiri mudiki kunomubatsira kweupenyu hwese (6)

   • Simbe inotya shumba panze (13)

   • Shamhu inobvisa upenzi (15)

   • Mushandi anoziva basa rake anoshumira madzimambo (29)

  • 23

   • Ratidza kuti wakachenjera paunokokwa kuzodya (2)

   • Usamhanyisana nepfuma (4)

   • Pfuma inogona kubhururuka yoenda (5)

   • Usava pakati pevanonwisa (20)

   • Doro rinoruma senyoka (32)

  • 24

   • Usaitira shanje vanhu vakaipa (1)

   • Imba inomiswa neuchenjeri (3)

   • Munhu akarurama angawa asi achasimuka (16)

   • Usatsiva (29)

   • Kurara kunounza nhamo (33, 34)

 • ZVIREVO ZVASOROMONI ZVAKANYORWA NEVARUME VAMAMBO HEZEKIYA (25:1–29:27)

  • 25

   • Kusabudisa nyaya dzakataurwa pachivande (9)

   • Mashoko akanyatsofungwa (11)

   • Kusanyanya kuenda kumba kwemumwe (17)

   • Kututira mazimbe pamusoro wemuvengi (21, 22)

   • Mashoko akanaka akafanana nemvura inotonhorera (25)

  • 26

   • Tsanangudzo yezvakaita simbe (13-16)

   • Usapindira nyaya isinei newe (17)

   • Usatamba nezvinokuvadza vamwe (18, 19)

   • Pasina huni hapana moto (20, 21)

   • Mashoko emunhu anoreva vamwe akaita sezvekudya zvinonaka (22)

  • 27

   • Kutsiurwa neshamwari kunobatsira (5, 6)

   • Mwanakomana wangu, fadza mwoyo wangu (11)

   • Simbi inorodza imwe simbi (17)

   • Ziva makwai ako (23)

   • Pfuma haigari nekusingaperi (24)

  • 28

   • Munyengetero wemunhu asingateereri unosemesa (9)

   • Munhu anoreurura anonzwirwa tsitsi (13)

   • Anomhanyirira kupfuma haarambi asina mhosva (20)

   • Kutsiurwa kunopfuura kurumbidzwa zvekubata kumeso (23)

   • Munhu anopa vamwe haana chaanoshayiwa (27)

  • 29

   • Mwana asingarangwi anonyadzisa (15)

   • Pasina chiratidzo vanhu havadzoreki (18)

   • Munhu asingatani kutsamwa anomutsa gakava (22)

   • Anozvininipisa anokudzwa (23)

   • Kutya munhu kuzviteyera musungo (25)

 • 30

  • MASHOKO AAGURI (1-33)

   • Musandipa urombo kana upfumi (8)

   • Zvinhu zvisingafi zvakaguta (15, 16)

   • Zvinhu zvisingaoneki pazvapfuura napo (18, 19)

   • Mukadzi anoita upombwe (20)

   • Mhuka dzakasikwa dzakachenjera (24)

 • 31

  • MASHOKO AMAMBO REMUERI (1-31)

   • Ndiani angawana mudzimai anoita zvakanaka? (10)

   • Anoshingaira achishanda nesimba (17)

   • Parurimi rwake pane mashoko emutsa (26)

   • Murume wake nevana vake vanomurumbidza (28)

   • Kuyevedza uye runako zvinopera (30)