Bhuku raZvakazarurwa 22:1-21

  • “Rwizi rwemvura yeupenyu” (1-5)

  • Mhedziso (6-21)

    • ‘Uya! Tora mvura yeupenyu usingatengi’ (17)

    • “Uyai Ishe Jesu” (20)

22  Zvino yakandiratidza rwizi rwemvura yeupenyu,+ yainge yakachena sedombo rekristaro, ichiyerera ichibva pachigaro cheumambo chaMwari necheGwayana+  ichidzika nepakati pemugwagwa mukuru weguta racho. Mumativi erwizi rwacho maiva nemiti yeupenyu yaibereka michero ka12 pagore, ichibereka michero yayo mwedzi wega wega. Mashizha emiti yacho aiva ekurapa marudzi.+  Panenge pasisinazve kutukwa. Asi muguta racho muchava nechigaro cheumambo chaMwari necheGwayana,+ uye varanda vake vachamuitira basa dzvene;  vachaona chiso chake,+ uye zita rake richava pahuma dzavo.+  Uyewo, usiku hunenge husisipo,+ uye havazodi chiedza cherambi kana chezuva, nekuti Jehovha* Mwari achavavhenekera,+ uye vachatonga semadzimambo nariini nariini.+  Yakati kwandiri: “Mashoko aya akatendeka uye ndeechokwadi.+ Jehovha* Mwari uyo akafemera vaprofita+ ndiye atuma ngirozi yake kuti iratidze varanda vake zvinhu zvinofanira kukurumidza kuitika.  Inzwa! Ndiri kukurumidza kuuya.+ Anofara munhu anochengeta mashoko euprofita ari mugwaro* iri.”+  Ini Johani, ndini ndakanga ndichinzwa nekuona zvinhu izvi. Pandakazvinzwa uye pandakazviona, ndakapfugama pedyo netsoka dzengirozi yakanga ichindiratidza zvinhu izvi ndichida kuinamata.  Asi yakati kwandiri: “Aiwa! Usadaro! Ndinongovawo muranda sezvauri iwe nehama dzako vaprofita uye vaya vanochengeta mashoko ari mugwaro iri. Namata Mwari.”+ 10  Yakandiudzawo kuti: “Usavanza mashoko euprofita ari mugwaro iri, nekuti nguva yakasarudzwa yava pedyo. 11  Uya asina kururama ngaarambe asina kururama, uya asina kuchena ngaarambe asina kuchena; asi akarurama ngaarambe akarurama, uye mutsvene ngaarambe ari mutsvene. 12  “‘Inzwa! Ndiri kukurumidza kuuya; mubayiro wandinopa ndinawo, uye ndichapa mumwe nemumwe zvinoenderana nebasa rake.+ 13  Ndini Arufa naOmega,*+ wekutanga newekupedzisira, mavambo nemagumo. 14  Vanofara vaya vanogeza nguo dzavo,+ kuti vave nekodzero yekuenda kumiti yeupenyu+ uye kuti vakwanise kupinda muguta nepamagedhi aro.+ 15  Kunze kune imbwa* nevaya vanoita zvemidzimu nemhombwe* nemhondi nevanonamata zvidhori nevanhu vese vanofarira nhema uye vanogara vachidzitaura.’+ 16  “‘Ini Jesu, ndakatuma ngirozi yangu kuti ikuzivisei zvinhu izvi kuti ungano ibatsirwe. Ndini mudzi uye mwana waDhavhidhi,+ uye ndini nyeredzi yemangwanani inopenya.’”+ 17  Uye mweya nemwenga+ vanoramba vachiti, “Uya!” uye munhu wese anonzwa ngaati, “Uya!” uye munhu wese ane nyota ngaauye;+ munhu wese anoda ngaatore mvura yeupenyu asingatengi.+ 18  “Ndiri kuzivisa munhu wese anonzwa mashoko euprofita ari mugwaro iri kuti: Kana munhu akawedzera pazvinhu izvi,+ Mwari achamuwedzerawo matambudziko akanyorwa mugwaro iri;+ 19  uye kana munhu akabvisa chinhu pamashoko ari mugwaro iri reuprofita, Mwari achabvisa mugove wake pazvinhu zvakanyorwa mugwaro iri. Izvi zvinoreva kuti haazomubvumiri kudya michero yemiti yeupenyu+ uye kuva muguta dzvene.+ 20  “Iye ari kuzivisa zvinhu izvi anoti, ‘Chokwadi ndiri kukurumidza kuuya.’”+ “Ameni! Uyai Ishe Jesu.” 21  Nyasha dzaShe Jesu ngadzive nevatsvene.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “A naZ.” Arufa ndiro bhii rekutanga uye Omega ndiro rekupedzisira pamabhii emutauro wechiGiriki.
Kureva vaya vanoita zvinhu zvinosemesa Mwari.
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Upombwe.”