Bhuku raZvakazarurwa 15:1-8

  • Ngirozi nomwe dzine matambudziko manomwe (1-8)

    • Rwiyo rwaMozisi nerwiyo rweGwayana (3, 4)

15  Zvino ndakaona chimwe chiratidzo kudenga, chikuru uye chinoshamisa; ndakaona ngirozi nomwe+ dziine matambudziko manomwe. Aya ndiwo ekupedzisira, nekuti ndiwo achaita kuti kutsamwa kwaMwari kupere.+  Ndakaona chaiita segungwa regirazi+ rakasangana nemoto, uye vaya vanokunda+ chikara nemufananidzo wacho+ nenhamba yezita racho+ vakanga vakamira pedyo negungwa regirazi, vakabata udimbwa hwaMwari.  Vaiimba rwiyo rwaMozisi+ muranda waMwari nerwiyo rweGwayana,+ vachiti: “Jehovha* Mwari Wemasimbaose,+ mabasa enyu makuru uye anoshamisa.+ Nzira dzenyu dzakarurama uye ndedzechokwadi,+ imi Mambo asingagumi.+  Chokwadi ndiani asingazokutyii uye asingazokudzi zita renyu, imi Jehovha,* nekuti ndimi mega makavimbika?+ Marudzi ese achauya kuzokunamatai,+ nekuti akaziviswa mirayiro yenyu yakarurama.”  Pashure peizvi ndakatarisa ndikaona nzvimbo tsvene yetende reuchapupu+ ichivhurwa kudenga,+  uye ngirozi nomwe dzaiva nematambudziko manomwe+ dzakabuda munzvimbo tsvene, dzakapfeka nguo dzejira dzakachena uye dzaipenya uye dzainge dzakasunga mabhandi egoridhe pazvipfuva zvadzo.  Chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chakapa ngirozi dzacho nomwe ndiro nomwe dzegoridhe dzakanga dzizere nekutsamwa kwaMwari,+ uyo anorarama nariini nariini.  Nzvimbo tsvene yakabva yazara neutsi nekuda kwekubwinya kwaMwari+ uye simba rake, uye hapana akakwanisa kupinda munzvimbo tsvene kusvikira matambudziko manomwe+ engirozi dzacho nomwe apera.