Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raZvakazarurwa

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Zvakazarurwa naMwari, zvaakazivisa achishandisa Jesu (1-3)

  • Kukwazisa ungano nomwe (4-8)

   • “Ndini Arufa naOmega” (8)

  • Johani anofemerwa ova muzuva raShe (9-11)

  • Kuratidzwa Jesu akudzwa (12-20)

 • 2

  • Mashoko kuungano yeEfeso (1-7), yeSimina (8-11), yePegamo (12-17), yeTiyatira (18-29)

 • 3

  • Mashoko kuungano yeSadhisi (1-6), yeFiradhefiya (7-13), yeRaodhikiya (14-22)

 • 4

  • Chiratidzo chaJehovha kudenga (1-11)

   • Jehovha akagara pachigaro chake (2)

   • Vakuru 24 vari pazvigaro (4)

   • Zvisikwa zvipenyu zvina (6)

 • 5

  • Gwaro rine zvisimbiso zvinomwe (1-5)

  • Gwayana rinotora gwaro (6-8)

  • Gwayana rakakodzera kuvhura zvisimbiso (9-14)

 • 6

  • Gwayana rinovhura zvisimbiso zvitanhatu zvekutanga (1-17)

   • Bhiza jena rakatasvwa naiye anokunda (1, 2)

   • Mutasvi webhiza rine ruvara rwakaita serimi remoto achabvisa runyararo (3, 4)

   • Mutasvi webhiza dema achaunza nzara (5, 6)

   • Mutasvi webhiza rakacheneruka anonzi Rufu (7, 8)

   • Pasi peatari pane vaya vakaurayiwa (9-11)

   • Kudengenyeka kwenyika kukuru (12-17)

 • 7

  • Ngirozi ina dzakabata mhepo ina dzinoparadza (1-3)

  • Vanhu 144 000 vanoiswa chisimbiso (4-8)

  • Boka guru rakapfeka nguo chena (9-17)

 • 8

  • Chisimbiso chechinomwe chinovhurwa (1-6)

  • Kuridza mabhosvo mana ekutanga (7-12)

  • Matambudziko matatu anoziviswa (13)

 • 9

  • Bhosvo rechishanu (1-11)

  • Dambudziko rimwe chete rapfuura, mamwe maviri ari kuuya (12)

  • Bhosvo rechitanhatu (13-21)

 • 10

  • Ngirozi yakasimba ine gwaro diki (1-7)

   • “Nguva yekumirira yapera” (6)

   • Chakavanzika chitsvene chichapedziswa (7)

  • Johani anodya gwaro diki (8-11)

 • 11

  • Zvapupu zviviri (1-13)

   • Kuprofita kwemazuva 1 260 zvakapfeka masaga (3)

   • Zvinourayiwa zvorega kuvigwa (7-10)

   • Zvinova zvipenyu pashure pemazuva matatu nehafu (11, 12)

  • Dambudziko rechipiri rapfuura, rechitatu riri kuuya (14)

  • Bhosvo rechinomwe (15-19)

   • “Umambo hwaShe wedu nehwaKristu wake” (15)

   • Vari kuparadza nyika vachaparadzwa (18)

 • 12

  • Mukadzi, mwanakomana, uye dhiragoni (1-6)

  • Mikaeri anorwa nedhiragoni (7-12)

   • Dhiragoni inokandwa pasi (9)

   • Dhiyabhorosi anoziva kuti ane nguva pfupi (12)

  • Dhiragoni inotambudza mukadzi (13-17)

 • 13

  • Chikara chine misoro minomwe chinobuda mugungwa (1-10)

  • Chikara chine nyanga mbiri chinobuda muvhu (11-13)

  • Mufananidzo wechikara chine misoro minomwe (14, 15)

  • Chiratidzo nenhamba yechikara (16-18)

 • 14

  • Gwayana nevane 144 000 (1-5)

  • Mashoko engirozi nhatu (6-12)

   • Ngirozi iri pakati pedenga ine mashoko akanaka (6, 7)

  • Vanofara vaya vanofa vari pamwe naKristu (13)

  • Kukohwa kuviri panyika (14-20)

 • 15

  • Ngirozi nomwe dzine matambudziko manomwe (1-8)

   • Rwiyo rwaMozisi nerwiyo rweGwayana (3, 4)

 • 16

  • Ndiro nomwe dzekutsamwa kwaMwari (1-21)

   • Dzinodururwa panyika (2), mugungwa (3), munzizi nemuzvitubu (4-7), pazuva (8, 9), pachigaro chechikara (10, 11), muna Yufratesi (12-16), uye mumhepo (17-21)

   • Hondo yaMwari kuAmagedhoni (14, 16)

 • 17

  • Kutongwa ‘kweBhabhironi Guru’ (1-18)

   • Pfambi huru yakagara pachikara chitsvuku (1-3)

   • ‘Chikara chakanga chiripo, asi hachisisipo, asi chichabuda mugomba rakadzikadzika’ (8)

   • Nyanga gumi dzicharwisa Gwayana (12-14)

   • Nyanga gumi dzichavenga pfambi (16, 17)

 • 18

  • Kuwa ‘kweBhabhironi Guru’ (1-8)

   • “Budai mariri vanhu vangu” (4)

  • Kuchema kuwa kweBhabhironi (9-19)

  • Kuwa kweBhabhironi kunoita kuti kudenga kuve nemufaro (20)

  • Bhabhironi richakandwa mugungwa sedombo (21-24)

 • 19

  • Rumbidzai Jah nekuda kwemitongo yake (1-10)

   • Muchato weGwayana (7-9)

  • Mutasvi webhiza jena (11-16)

  • Kudya kukuru kwemanheru kwaMwari (17, 18)

  • Chikara chinokundwa (19-21)

 • 20

  • Satani anosungwa kwemakore 1 000 (1-3)

  • Vaya vachatonga naKristu kwemakore 1 000 (4-6)

  • Satani anosunungurwa, ozoparadzwa (7-10)

  • Vakafa vanotongwa pamberi pechigaro cheumambo chichena (11-15)

 • 21

  • Denga idzva nenyika itsva (1-8)

   • “Hapazovi nerufu” (4)

   • Zvinhu zvese zvinoitwa zvitsva (5)

  • Kutsanangurwa kweJerusarema Idzva (9-27)

 • 22

  • “Rwizi rwemvura yeupenyu” (1-5)

  • Mhedziso (6-21)

   • ‘Uya! Tora mvura yeupenyu usingatengi’ (17)

   • “Uyai Ishe Jesu” (20)