Zefaniya 2:1-15

  • Tsvagai Jehovha zuva rake rekutsamwa risati rasvika (1-3)

    • Tsvagai kururama neunyoro (3)

    • “Zvimwe mungavanzwa” (3)

  • Kutongwa kwemarudzi akapoteredza (4-15)

2  Unganai, chokwadi unganai,+Imi rudzi rusinganyari.+   Zvinhu zvakasarudzwa zvisati zvaitika,Zuva racho risati rapfuura sehundi,Kutsamwa kukuru kwaJehovha kusati kwauya pamuri,+Zuva rekutsamwa kwaJehovha risati rauya pamuri,   Tsvagai Jehovha,+ imi vanyoro* vese vari panyika,Imi munochengeta mirau yake yakarurama.* Tsvagai kururama, tsvagai unyoro.* Zvimwe mungavanzwa pazuva rekutsamwa kwaJehovha.+   Nekuti guta reGaza richasara risina vanhu;Uye Ashkeroni ichaitwa dongo.+ Vanhu veAshdhodhi vachabviswa munzvimbo yavo masikati machena,*Uye Ekroni ichadzurwa.+   “Vane nhamo vaya vanogara pamhenderekedzo yegungwa, irwo rudzi rwevaKereti!+ Jehovha akutongai. Iwe Kenani, nyika yevaFiristiya, ndichakuparadza,Zvekuti hapana achasara achigara mauri.   Mhenderekedzo yegungwa ichava mafuroAne matsime evafudzi nematanga emakwai akavakwa nematombo.   Ichava nzvimbo yevanhu veimba yaJudha vachasara;+Ichava mafuro. Vacharara mudzimba dzemuAshkeroni manheru. Nekuti Jehovha Mwari wavo achavafunga,Uye achadzosa hama dzavo dzakatapwa.”+   “Ndakanzwa kuzvidza kweMoabhi+ uye kutuka kwevaAmoni,+Avo vakashora vanhu vangu uye vakazvikudza vachiti vachatora nharaunda yavo.+   Saka neupenyu hwangu,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri,“Moabhi ichaita seSodhomu,+Uye nyika yevaAmoni ichaita seGomora,+Ichava nzvimbo inomera rukato, gomba remunyu, uye ichagara iri dongo.+ Vanhu vangu vachasara vachavapamba,Vaya vachasara pavanhu vangu vachavatorera nyika yavo. 10  Izvi ndizvo zvavachawana nemhaka yekuzvikudza kwavo,+Nekuti vaizvikudza uye vaishora vanhu vaJehovha wemauto. 11  Jehovha achavatyisa;Nekuti achaparadza vanamwari vese vepanyika,Uye marudzi ese anogara muzvitsuwa achamukotamira,*+Rumwe nerumwe ruri munzvimbo yarwo. 12  Nemiwo vaItiopiya muchaurayiwa nebakatwa rangu.+ 13  Achatambanudzira ruoko rwake kuchamhembe, oparadza Asiriya,Achaita kuti Ninivhi ive dongo,+ nzvimbo yakaoma segwenga. 14  Mhuka dzicharara imomo, mhuka dzesango dzakasiyana-siyana. Dhadha remuromo murefu nenungu zvicharara pakati pemisoro yembiru dzayo. Inzwi richaimba pahwindo. Chidimbati* chichaparadzwa;Nekuti achasiya mapuranga emisidhari ava pachena. 15  Iri ndiro guta riya rekuzvikudza rainge risina chekutya,Riya raiti mumwoyo maro, ‘Ndini wacho, hakuna mumwe.’ Iye zvino rava kutotyisa,Rava nzvimbo yekuti mhuka dzesango dzirare! Munhu wese anopfuura nemariri acharidza muridzo; orisimudzira chibhakera.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vanozvininipisa.”
ChiHeb., “mutongo wake.”
Kana kuti “zvininipisei.”
Kana kuti “zuva rakacheka nyika.”
Kana kuti “achamunamata.”
Kureva, pamusuo panotsikwa nevanhu kana vachipinda mumba.