Vatongi 10:1-18

  • Mutongi Tora naMutongi Jairi (1-5)

  • Israeri anopanduka, opfidza (6-16)

  • VaAmoni vanodzika musasa kuti varwe nevaIsraeri (17, 18)

10  Pashure paAbhimereki kwakauya Tora mwanakomana waPua, mwanakomana waDhodho, murume wekwaIsakari kuti anunure vaIsraeri.+ Aigara muShamiri, munyika ine makomo yaEfremu.  Akatonga Israeri kwemakore 23. Akazofa, akavigwa muShamiri.  Pashure pake kwakauya Jairi muGiriyedhi uye akatonga Israeri kwemakore 22.  Aiva nevanakomana 30 vaitasva madhongi 30, uye vaiva nemaguta 30, ayo achiri kunzi Havhoti-jairi+ nanhasi; maguta acho ari munyika yeGiriyedhi.  Pashure paizvozvo Jairi akafa, akavigwa muKamoni.  VaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha,+ vakatanga kushumira vanaBhaari,+ mifananidzo yaAshtoreti, vanamwari veAramu,* vanamwari veSidhoni, vanamwari veMoabhi,+ vanamwari vevaAmoni,+ navanamwari vevaFiristiya.+ Vakasiya Jehovha uye havana kumushumira.  Jehovha akabva atsamwira vaIsraeri kwazvo, uye akavatengesa mumaoko evaFiristiya nevaAmoni.+  Saka vakarwadzisa uye vakadzvinyirira vaIsraeri kwazvo gore iroro; vakaita makore 18 vachidzvinyirira vaIsraeri vese vaiva kudivi raJodhani raimbova nyika yevaAmori muGiriyedhi.  VaAmoni vaiyambukawo Jodhani kuti varwe naJudha naBhenjamini neimba yaEfremu; uye vaIsraeri vakashungurudzika chaizvo. 10  VaIsraeri vakabva vashevedzera kuna Jehovha kuti avabatsire,+ vachiti: “Takakutadzirai, nekuti takasiya Mwari wedu tikashumira vanaBhaari.”+ 11  Asi Jehovha akati kuvaIsraeri: “Handina kukununurai here kubva kuIjipiti,+ uye pavaAmori,+ vaAmoni, vaFiristiya,+ 12  vaSidhoni, vaAmareki, nevaMidhiyani, pavaikudzvinyirirai? Pamakachema kwandiri, ndakakununurai kubva muruoko rwavo. 13  Asi imi makandisiya mukashumira vamwe vanamwari.+ Ndokusaka ndisingazokuponesei zvakare.+ 14  Endai kuna vanamwari vamakasarudza, muvakumbire kuti vakubatsirei.+ Ngavakununurei munguva yekutambudzika kwenyu.”+ 15  Asi vaIsraeri vakati kuna Jehovha: “Takatadza. Tiitirei chero zvamunoona kuti ndizvo zvakanaka. Asi tinokumbirawo kuti mutinunure nhasi.” 16  Vakabvisa vanamwari vekune dzimwe nyika pakati pavo, vakashumira Jehovha,+ zvekuti akanga asisakwanisi* kungosiya vaIsraeri vachitambura.+ 17  Nekufamba kwenguva, vaAmoni+ vakaungana, vakadzika musasa muGiriyedhi. Saka vaIsraeri vakaunganawo, vakadzika musasa muMizpa. 18  Vanhu nemachinda eGiriyedhi vakataurirana vachiti: “Ndiani achatungamirira pakuenda kunorwa nevaAmoni?+ Munhu iyeye ngaave mukuru wevagari vese vemuGiriyedhi.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “veSiriya.”
Kana kuti “mweya wake wakanga usisakwanisi.”