Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raVatongi

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kukunda kwaJudha naSimiyoni (1-20)

  • VaJebhusi vanoramba vari muJerusarema (21)

  • Josefa anotora Bheteri (22-26)

  • Vamwe vaKenani havana kudzingwa (27-36)

 • 2

  • Nyevero inobva kungirozi yaJehovha (1-5)

  • Kufa kwaJoshua (6-10)

  • VaIsraeri vanopiwa vatongi kuti vavaponese (11-23)

 • 3

  • Jehovha anoedza vaIsraeri (1-6)

  • Otinieri, mutongi wekutanga (7-11)

  • Mutongi Ehudhi anouraya Mambo Egroni akanga akafuta (12-30)

  • Mutongi Shamgari (31)

 • 4

  • Mambo Jabhini wevaKenani anodzvinyirira vaIsraeri (1-3)

  • Muprofitakadzi Dhibhora neMutongi Bheraki (4-16)

  • Jaeri anouraya Sisera mukuru weuto (17-24)

 • 5

  • Rwiyo rwekukunda rwaDhibhora naBheraki (1-31)

   • Nyeredzi dzinorwisa Sisera (20)

   • Rukova rwaKishoni runofashamira (21)

   • Vaya vanoda Jehovha vakaita sezuva (31)

 • 6

  • VaMidhiyani vanodzvinyirira vaIsraeri (1-10)

  • Ngirozi inoudza Mutongi Gidhiyoni kuti achatsigirwa (11-24)

  • Gidhiyoni anoputsa atari yaBhaari (25-32)

  • Mweya waMwari unouya pana Gidhiyoni (33-35)

  • Chiratidzo chejira remvere dzemakwai (36-40)

 • 7

  • Gidhiyoni nevarume vake 300 (1-8)

  • Uto raGidhiyoni rinokunda vaMidhiyani (9-25)

   • “Bakatwa raJehovha neraGidhiyoni!” (20)

   • Vanhu vanovhiringidzika mumusasa wevaMidhiyani (21, 22)

 • 8

  • VaEfremu vanopopotera Gidhiyoni (1-3)

  • Madzimambo eMidhiyani anoteverwa ourayiwa (4-21)

  • Gidhiyoni anoramba kuva mambo (22-27)

  • Pfupiso yeupenyu hwaGidhiyoni (28-35)

 • 9

  • Abhimereki anova mambo muShekemu (1-6)

  • Chirevo chaJotamu (7-21)

  • Kutonga kweutsinye kwaAbhimereki (22-33)

  • Abhimereki anouraya vanhu vemuShekemu (34-49)

  • Mumwe mukadzi anokuvadza Abhimereki; Abhimereki anofa (50-57)

 • 10

  • Mutongi Tora naMutongi Jairi (1-5)

  • Israeri anopanduka, opfidza (6-16)

  • VaAmoni vanodzika musasa kuti varwe nevaIsraeri (17, 18)

 • 11

  • Mutongi Jefta anodzingwa, asi anozoitwa mutungamiriri (1-11)

  • Jefta anoedza kutaurirana nevaAmoni (12-28)

  • Mhiko yaJefta nemwanasikana wake (29-40)

   • Mwanasikana wake anorarama asina kuroorwa (38-40)

 • 12

  • Kusanzwisisana nevaEfremu (1-7)

   • Kuudzwa kuti vati Shibhoreti (6)

  • Vatongi vanoti Ibzani, Eroni, naAbdhoni (8-15)

 • 13

  • Ngirozi inouya kuna Manoa nemudzimai wake (1-23)

  • Kuberekwa kwaSamsoni (24, 25)

 • 14

  • Mutongi Samsoni anotsvaga mukadzi wechiFiristiya (1-4)

  • Mweya waJehovha unoita kuti Samsoni akwanise kuuraya shumba (5-9)

  • Chirahwe chaSamsoni pamuchato (10-19)

  • Mudzimai waSamsoni anopiwa mumwe murume (20)

 • 15

  • Samsoni anotsiva vaFiristiya (1-20)

 • 16

  • Samsoni anoenda kuGaza (1-3)

  • Samsoni naDherira (4-22)

  • Kutsiva kwaSamsoni nekufa kwake (23-31)

 • 17

  • Zvidhori zvaMika nemupristi wake (1-13)

 • 18

  • VaDhani vanotsvaga nyika yekugara (1-31)

   • Zvidhori zvaMika zvinotorwa pamwe nemupristi wake (14-20)

   • Raishi inotorwa yotumidzwa kuti Dhani (27-29)

   • Kunamata chidhori muDhani (30, 31)

 • 19

  • Mhosva yevaBhenjamini yekubata chibharo muguta reGibhiya (1-30)

 • 20

  • Kurwa nevaBhenjamini (1-48)

 • 21

  • Dzinza revaBhenjamini rinochengetedzwa (1-25)